Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
start-stop-daemon(8)    programy pomocnicze dpkg    start-stop-daemon(8)

NAZWA
    start-stop-daemon - uruchamia i zatrzymuje demony systemowe

SKŁADNIA
    start-stop-daemon [opcje] polecenie

OPIS
    start-stop-daemon jest wykorzystywany do kontroli procesów uruchami-
    anych i zatrzymywanych podczas przełączania trybów pracy. Przez użycie
    jednej z opcji dopasowywania, można skonfigurować start-stop-daemon do
    wyszukiwania istniejących instancji działającego procesu.

    Proszę zauważyć, że  jeżeli  nie  podano  opcji  --pidfile,  to
    start-stop-daemon zachowuje się podobnie do killall(1). start-stop-dae-
    mon przejrzy tabelę procesów, szukając jakiegokolwiek procesu o zgod-
    niej  nazwie, identyfikatorze użytkownika i/lub grupy (jeżeli je
    podano). Znalezienie jakiegokolwiek pasującego procesu spowoduje, że
    --start nie uruchomi procesu. W wypadku opcji --stop do wszystkich
    pasujących procesów zostanie wysłany sygnał KILL. Procesom, mającym
    długo żyjące dzieci, które muszą przeżyć operację --stop, należy
    określić plik pidfile.

POLECENIA
    -S, --start [--] argumenty
       Sprawdza, czy dany proces jest już uruchomiony. Jeśli tak jest,
       to start-stop-daemon nie wykonuje żadnych czynności i kończy
       się, zwracając kod błędu 1 (lub 0, jeśli podano opcję --oknodo).
       Jeśli dany proces nie jest jeszcze uruchomiony, to go uruchamia,
       wykonując program określony albo opcją --exec, albo jeśli
       podano, opcją --startas. Wszelkie argumenty podane tuż po opcji
       -- są przekazywane do wykonywanego polecenia.

    -K, --stop
       Sprawdza, czy dany proces jest już uruchomiony. Jeśli tak jest,
       to start-stop-daemon wysyła sygnał określony opcją --signal i
       kończy swoją pracę z kodem błędu 0. Jeśli proces nie istnieje,
       start-stop-daemon kończy się z kodem błędu 1 (lub 0, jeśli
       podano opcję --oknodo). Jeżeli podano opcję  --retry,  to
       start-stop-daemon sprawdzi, czy proces(y) się zakończył(y).

    -H, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu programu i kończy działanie.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji programu i kończy działanie.

OPCJE DOPASOWYWANIA
    -p, --pidfile pid-file
       Sprawdzanie procesów, których pid jest podany w pliku plik-pid.

    -x, --exec plik_wykonywalny
       Sprawdza istnienie procesów, które byłyby wywołane uruchomieniem
       podanego  w  opcji  programu  (sprawdzana  jest  zawartość
       /proc/pid/exe).

    -n, --name nazwa-procesu
       Sprawdzanie procesów o nazwie nazwa-procesu (sprawdzana jest
       zawartość /proc/pid/stat).

    -u, --user username|uid
       Sprawdzanie procesów, których właścicielem jest użytkownik o
       nazwie użytkownik lub numerze uid.

OPCJE
    -g, --group group|gid
       Podczas uruchamiania procesu zmienia grupę na grupę lub gid.

    -s, --signal sygnał
       Przy operacji --stop, wysyłany jest sygnał o podanej wartości do
       zatrzymywanego procesu (domyślnie jest to 15).

    -R, --retry timeout|plan-działania
       W  czasie  operacji  --stop  powoduje  sprawdzenie  przez
       start-stop-daemon, czy proces(y) się zakończył(y). Sprawdzanie
       jest powtarzane, jeżeli działa jakikolwiek pasujący proces,
       dopóki wszystkie się nie skończą. Jeżeli procesy się nie
       zakończą, podejmowane są akcje  określone  przez  parametr
       plan-działania.

       Jeżeli określono timeout zamiast planu-działania, to wtedy
       używany  jest  następujący  plan  działania:  sygnał/time-
       out/KILL/timeout, gdzie sygnał jest określony za pomocą opcji
       --signal.

       plan-działania jest listą co najmniej dwóch wartości odd-
       zielonych znakami ukośnika (/); każdą z tych wartości może być
       albo -numer-sygnału lub [-]nazwa-sygnału, co oznacza wysłanie
       tego sygnału, albo timeout, określający liczbę sekund, którą
       należy czekać na zakończenie procesu, albo forever, oznaczający,
       że reszta planu działania ma być powtarzana dopóki jest to
       konieczne.

       Jeżeli osiągnięto koniec planu działania, a opcja forever nie
       została użyta, to start-stop-daemon kończy działanie z kodem
       błędu 2. Jeżeli został określony plan działania, to sygnał
       podany w --signal jest ignorowany.

    -a, --startas nazwa-ścieżki
       Przy operacji --start, Uruchamiany jest program o określonej
       ścieżce. Jeśli brak tej opcji, domyślnie uruchamiany jest pro-
       gram podany w opcji --exec.

    -t, --test
       Wyświetlana jest czynność, jaką należałoby wykonać, a także
       zwracany jest odpowiedni kod błędu, jednakże opcja ta nie
       wykonuje żadnych operacji.

    -o, --oknodo
       Zwracany jest kod błędu 0, nawet gdyby operacja nie zakończyła
       się powodzeniem (zwróciłaby 1).

    -q, --quiet
       Nie są wyświetlane żadne informacje oprócz komunikatów  o
       błędach.

    -c, --chuid użytkownik|uid
       Zmiana użytkownika/uid przed uruchomieniem procesu. Można także
       zmienić grupę przez dołączenie : wraz z nazwą grupy bądź numerem
       gid, podobnie jak w poleceniu "chown" (użytkownik:grupa). Jeżeli
       nie podano grupy, to zostanie użyta podstawowa grupa tego
       użytkownika. Podczas korzystania z tej opcji należy pamiętać, że
       grupa główna i poboczne zostaną ustawione, nawet gdy nie podano
       opcji --group. Opcja --group jest przydatna tylko dla grup,
       których podany użytkownik nie jest członkiem (na przykład przy
       dodawaniu procesowi członkostwa grupy dla takich użytkowników
       jak nobody).

    -r, --chroot root
       Zmienia katalog bieżący na root i czyni go głównym katalogiem
       (rootem) przed wystartowaniem procesu. Proszę zauważyć, że plik
       pidfile jest tworzony po wykonaniu chroot.

    -d, --chdir ścieżka
       Przed uruchomieniem procesu zmienia katalog bieżący na ścieżkę.
       Robione jest to przed zmienieniem głównego katalogu (roota),
       jeżeli podano również opcję -r|--chroot. Jeśli nie podano tej
       opcji, to przed uruchomieniem procesu start-stop-daemon ustawi
       jego katalog bieżący na główny katalog (root).

    -b, --background
       Zwykle używa się tej opcji dla programów, które nie odłączają
       się od terminala (detach) samoistnie. Ta opcja spowoduje, że
       start-stop-daemon utworzy proces potomny przed uruchomieniem
       programu  i  będzie  kontynuować  go  w tle. OSTRZEŻENIE:
       start-stop-daemon nie może sprawdzić kodu błędu, jeżeli proces
       się nie wykona z jakiegokolwiek powodu. Ta opcja powinna być
       używana w ostateczności i jest przewidziana tylko dla programów,
       które same nie tworzą procesów potomnych i nie jest możliwe
       dodanie do samego programu kodu uruchamiającego proces potomny.

    -N, --nicelevel liczba
       Zmienia priorytet uruchamianego procesu.

    -k, --umask maska
       Ustawia maskę praw dostępu (umask) procesu przed jego uruchomie-
       niem.

    -m, --make-pidfile
       Opcja używana, gdy program sam nie tworzy własnego pliku pid.
       Wykorzystanie tej opcji spowoduje, że start-stop-daemon utworzy
       plik, który został podany w opcji --pidfile i umieści w nim
       numer pid tuż przed uruchomieniem procesu. Należy zauważyć, że
       ta opcja nie skasuje tego pliku po zatrzymaniu programu. UWAGA:
       Ta opcja może nie zadziałać w każdym przypadku. Nie zadziała
       przede wszystkim wtedy, gdy uruchamiany program utworzy proces
       potomny. Z tego powodu opcja jest użyteczna jedynie wraz z opcją
       --background.

    -v, --verbose
       Wyświetlane są dodatkowe komunikaty.

KOD WYJŚCIA
    start-stop-daemon zwraca 0, jeśli żądana akcja się powiodła lub gdy
    podano --oknodo i albo podano także --start, a odpowiadający proces już
    działał, albo podano --stop i nie znaleziono odpowiadającego procesu.
    Jeśli nie podano --oknodo i nic nie zrobiono, to zwracane jest 1. Jeśli
    podano --stop i --retry i cały plan działania został wykonany, a proces
    dalej działa, to kodem błędu jest 2. W razie innych błędów zwracane
    jest 3.

PRZYKŁAD
    Uruchamia demon food, jeśli jeszcze nie działa (proces nazwany food,
    działający jako użytkownik food, z identyfikatorem procesu w pliku
    food.pid):

       start-stop-daemon --start --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --startas /usr/sbin/food --chuid food -- --daemon

    Wyślij SIGTERM do food i czekaj do 5 sekund na jego zakończenie:

       start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --retry 5

    Przykład własnego planu zatrzymywania food:

       start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --retry=TERM/30/KILL/5

AUTORZY
    Marek Michałkiewicz <marekm@i17linuxb.ists.pwr.wroc.pl> na podstawie
    poprzedniej   wersji   napisanej   przez   Iana   Jacksona
    <ijackson@gnu.ai.mit.edu>

    Podręcznik napisał Klee Dienes <klee@mit.edu>, a poprawił Ian Jackson.

TŁUMACZE
    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008

Projekt Debiana          2008-01-30       start-stop-daemon(8)

Time taken: 0.00072 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com