Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
STRACE(1)                              STRACE(1)

NAZWA
    strace - śledź wywołania systemowe i sygnały

SKŁADNIA
    strace [ -dffhiqrtttTvxx ] [ -akolumna ] [ -ewyraż ] ... [ -oplik ] [
    -ppid ] ... [ -srozmiarnapisu ] [ -uużytkownik ] [ komenda [ arg ...
    ] ]

    strace -c [ -ewyraż ] ... [ -Owydatki ] [ -Ssortuj ] [ komenda [ arg
    ... ] ]

OPIS
    W najprostszym przypadku, strace wykonuje zadaną komendę `komenda' aż
    się ona nie skończy. Strace przechwytuje i nagrywa wywołania syste-
    mowe, dokonane przez proces, oraz sygnały, które do niego dotarły.
    Nazwa każdego wywołania, oraz jego argumenty, są wypisywane na wyjście
    standardowe błędu, lub do pliku podanego w opcji -o.

    strace jest użytecznym narzędziem diagnostyki, debuggowania. Adminis-
    tratorzy systemów, diagnostycy i napotykacze problemów zauważą, że jest
    nieocenione dla rozwiązywania problemów z programami, których źródeł
    nie ma wprost dostępnych. Strace bowiem nie potrzebuje rekompilacji aby
    go użyć. Studenci, hackerzy i ogólnie zainteresowani zauważą, że z
    śledzenia wywołań systemowych można się wiele nauczyć o systemie. Pro-
    gramiści zauważą, że skoro wywołania systemowe i sygnały są zdarzeniami
    zachodzącymi na interfejsie użytkownik/jądro, to ich bliska obserwacja
    może być bardzo użyteczna do izolowania błędów, sprawdzania czystości i
    próbowania wyłapywania ulotnych warunków.

    Każda śledzona linia zawiera nazwę wywołania systemowego, za którą
    następują jego argumenty, otoczone nawiasami, oraz jego  wartość
    zwracana. Przykładowe śledzenie komendy ``cat /dev/null'' daje:

    open("/dev/null", O_RDONLY) = 3

    Do błędów (zwykle wartości zwracane -1) dopisywany jest symbol errno i
    napis błędu.

    open("/foo/bar", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)

    Sygnały są drukowane jako symbol, oraz napis sygnału.  Fragment
    śledzenia i przerwania komendy ``sleep 666'' to:

    sigsuspend([] <unfinished ...>
    --- SIGINT (Interrupt) ---
    +++ killed by SIGINT +++

    Argumenty są namiętnie drukowane w formie symbolicznej. Przykład ten
    pokazuje dokonanie przekierowania ``>>xyzzy'':

    open("xyzzy", O_WRONLY|O_APPEND|O_CREAT, 0666) = 3

    Tutaj, wymienione trzy argumenty z open są zdekodowane poprzez rozbicie
    argumentu flagi na jego bitowe składniki i wydrukowanie ich trady-
    cyjnych nazw, oraz wartości ósemkowej praw. Choć tradycyjne, lub naty-
    wne używanie różni się od ANSI lub POSIX, to te ostatnie formy są jed-
    nak preferowane. W niektórych wypadkach, wyjście strace może być
    bardziej czytelne niż źródła.

    Wskaźniki struktury są dereferencjonowane, a członkowie są odpowiednio
    wyświetlani. We wszystkich wypadkach argumenty są formatowane w stylu
    C. Na przykład, istota komendy ``ls -l /dev/null'' jest przechwytywana
    jako:

    lstat("/dev/null", {st_mode=S_IFCHR|0666, st_rdev=makedev(1, 3), ...}) = 0

    Zauważ, jak zdereferencjonowano argument `struct stat' i jak wyświet-
    lono  każdego  członka. Praktycznie, zauważ jak ostrożnie został
    zdekodowany członek st_mode na jego maskę bitową. Zauważ też, że w tym
    przykładzie, pierwszym argumentem lstat jest wejście wywołania syste-
    mowego, a drugim jego wyjście. Ponieważ argumenty wyjściowe nie są
    modyfikowane jeśli wywołanie zawiedzie, argumenty nie zawsze mogą
    zostać zdereferencjonowane. Na przykład próba ``ls -l'' na nieist-
    niejącym pliku da następującą linię:

    lstat("/foo/bar", 0xb004) = -1 ENOENT (No such file or directory)

    Wskaźniki znakowe są dereferencjonowane i wyświetlane jako napisy C.
    Niedrukowalne  znaki  są  reprezentowane  w  kodach  eskejpowych.
    Drukowanych jest tylko pierwszych rozmiarnapisu (domyślnie 32) bajtów
    napisu; dłuższe napisy mają  za  zamykającym  cytatem  dołączone
    wielokropki. Oto przykład ``ls -l'', gdzie funkcja biblioteki getpwuid
    odczytuje plik z hasłem:

    read(3, "root::0:0:System Administrator:/"..., 1024) = 422

    Podczas gdy struktury są notowane przy użyciu nawiasów klamrowych,
    zwykłe wskaźniki i tablice są drukowane przy użyciu nawiasów kwadra-
    towych, z przecinkami oddzielającymi elementy. Oto przykład wywołania
    komendy ``id'' na systemie z dodatkowymi id grup:

    getgroups(32, [100, 0]) = 2

    Z drugiej strony, zbiory bitowe też są pokazywane w nawiasach kwadra-
    towych, lecz elementy są oddzielane tylko przez spację. Oto powłoka,
    przygotowująca się do wywołania komendy zewnętrznej:

    sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD TTOU], []) = 0

    Drugi argument jest zbiorem bitowym dwóch sygnałów, SIGCHLD i SIGTTOU.
    W niektórych wypadkach, zbiory bitowe są tak pełne, że bardziej sen-
    sowne jest drukowanie nieustawionych elementów. W takiej sytuacji zbiór
    jest poprzedzony tyldą, jak w następującym przykładzie:

    sigprocmask(SIG_UNBLOCK, ~[], NULL) = 0

    Drugi argument wskazuje, że ustawiono cały zestaw sygnałów.

OPCJE
    -c     Zliczaj czas, wywołania i  błędy  dla  każdego
          wywołania systemowego i zgłoś na końcu raport.

    -d     Przekaż na stderr wyjście debuggowe strace.

    -f     Śledź procesy potomne, tworzone prze obecnie śled-
          zone procesy, jako rezultat wywołania systemowego
          fork(2). Nowe procesy są dołączane tak szybko, jak
          szybko zostaje uzyskany ich pid (poprzez wartość
          zwracaną fork(2) w procesie rodzicielskim). Oznacza
          to, że takie dzieci mogą na chwilę być niekon-
          trolowane  (szczególnie w wypadku vfork(2)), aż
          rodzic  nie  zostanie  znów  wyshedulowany  do
          dokończenia wywołania (v)fork(2). Jeśli rodzic zde-
          cyduje zaczekać (wait(2)) na dziecko, które obecnie
          jest śledzone, zostaje on zawieszony aż potomek się
          nie zakończy.

    -ff     opcja -o nazwapliku będzie  działać,  śledzenie
          każdego procesu jest zapisywane do nazwapliku.pid,
          gdzie pid jest numerycznym identyfikatorem procesu.

    -F     Na SunOS 4.x opcja ta powoduje próbę podążania za
          vforkami poprzez triki dynamicznego linkowania. W
          przeciwnym wypadku, vforki nie będą śledzone, nawet
          z podaną opcją -f.

    -h     Wydrukuj podsumowanie pomocy.

    -i     Drukuj podczas  wywołania  systemowego  wskaźnik
          instrukcji.

    -q     Zahamuj komunikaty o przyłączaniu, odłączaniu, etc.
          Dzieje się to automatycznie gdy  wyjście  jest
          przekierowywane do pliku, a komenda jest wykonywana
          bezpośrednio, zamiast przyłączania.

    -r     Drukuj względny timestamp podczas każdego wywołania
          systemowego.  Nagruwa  to  różnicę czasu między
          początkami kolejnych wywołań systemowych.

    -t     Poprzedź każdą linię trace czasem dnia.

    -tt     Jeśli podane dwukrotnie, wydrukowany czas włącza
          mikrosekundy.

    -ttt    Jeśli podane trzykrotnie, wydrukowany czas włącza
          mikrosekundy, a prowadząca porcja będzie zawierać
          liczbę sekund od epoki.

    -T     Pokaż czas spędzony na wywołaniach systemowych.
          Nagrywa to różnice czasowe między początkiem i
          końcem każdego wywołania systemowego.

    -v     Drukuj nieskrócone wersje wywołań environment, stat,
          termios, itp. Struktury te są wspólne w wywołani-
          ach, więc domyślne zachowanie wyświetla rozsądny
          podzbiór członków. Gdy uzyjesz tej opcji, wyświet-
          lone zostanie wszystko.

    -V     Wydrukuj numer wersji strace.

    -x     Drukuj wszystkie niedrukowalne napisy w formacie
          szesnastkowym.

    -xx     Drukuj wszystkie napisy w formacie szesnastkowym.

    -a kolumna Justuj zwracane wartości w konkretnej  kolumnie
          (domyślnie 40).

    -e wyraż  Wyrażenie kwalifikujące, określające które zdarzenia
          śledzić, lub jak je śledzić. Formatem wyrażenia
          jest:
          [kwalifikator=][!]wartość1[,wartość2]...
          gdzie kwalifikator jest jednym z trace, abbrev, ver-
          bose, raw, signal, read, lub write, a wartość jest
          zależnaym od kwalifikatora symbolem, lub liczbą.
          Domyślnym kwalifikatorem jest trace (śledź). Użycie
          wykrzyknika  neguje zbiór wartości. Na przykład
          -eopen oznacza -e trace=open, co z kolei oznacza, by
          śledzić tylko wywołania systemowe open. Odwrotnie,
          -etrace=!open  oznacza,  by  śledzić  wszystkie
          wywołania poza wywołaniami open. Dodatkowo, istnieją
          specjalne wartości all (wszystko) i none (nic).

    Zauważ, że niektóre powłoki używają wykrzyknika dla rozszerzenia
    histori; nawet wewnątrz cytowanych argumentów. Jeśli tak będzie,
    musisz wyeskejpować wykrzyknik odwrotnym ukośnikiem.

    -e trace=zbiór
       Śledź tylko podany zbiór wywołań systemowych. Opcja -c
       jest użyteczna dla określania, które wywołania systemowe
       mogą  być  użyteczne  do  śledzenia.  Na  przykład
       trace=open,close,read,write oznacza, by śledzić tylko te
       cztery wywołania systemowe. Uważaj z wyciąganiem wniosków
       o  ramce  użytkownik/jądro  jeśli monitorujesz tylko
       podzbiór używanych  wywołań  systemowych.  Domyślnie,
       trace=all.

    -e trace=file
       Śledź wszystkie wywołania systemowe, które biorą nazwę
       pliku jako argument. Możesz myśleć o tym jak o skrócie
       dla -e trace=open,stat,chmod,unlink,...  co może być
       użyteczne dla sprawdzenia, które pliki są ważne dla pro-
       cesu.  Co więcej, użycie skrótu zapewni, że przypadkiem
       nie zapomnisz dołączyć wywołania w rodzaju lstat.

    -e trace=process
       Śledź wszystkie wywołania systemowe, które zajmują się
       zarządzaniem procesami. Jest to przydatne do obserwowania
       kroków fork, wait i exec procesu.

    -e trace=network
       Śledź wszystkie wywołania związane z siecią.

    -e trace=signal
       Śledź wszystkie wywołania związane z sygnałami.

    -e trace=ipc
       Śledź wszystkie wywołania związane z IPC.

    -e abbrev=zbiór
       Skróć wyjście przez niedrukowanie każdego członka dużych
       struktur.  Domyślnie abbrev=all. Opcja -v ma efekt
       abbrev=none.

    -e verbose=zbiór
       Dereferencjuj struktury podanego zestawu wywołań syste-
       mowych. Domyślnie jest verbose=all.

    -e raw=zbiór
       Drukuj czyste, niezdekodowane argumenty podanych wywołań
       systemowych. Opcja te powoduje, że wszystkie argumenty są
       drukowane szesnastkowo. Jest to najbardziej użyteczne,
       jeśli nie ufasz dekodowaniu, lub jeśli potrzebujesz znać
       właściwe wartości numeryczne argumentów.

    -e signal=zbiór
       Śledź tylko podany zbiór sygnałów. Domyślnie jest sig-
       nal=all. Na przykład signal=!SIGIO (lub  signal=!io)
       powoduje, że sygnały SIGIO nie będą śledzone.

    -e read=zbiór
       Dokonuj zrzutów szesnastkowych i ascii wszystkich danych
       odczytywanych z deskryptorów podanych w zbiorze. Na
       przykład, by zobaczyć co dzieje się na wejściu deskryp-
       torów 3, 5, użyj: -e read=3,5.  Zauważ, że jest to
       niezależne od normalnego śledzenia wywołania read, które
       jest kontrolowane opcją -e trace=read.

    -e write=zbiór
       Dokonuj zrzutów szesnastkowych i ascii wszystkich danych
       zapisywanych do deskryptorów podanych w zbiorze. Na
       przykład, by zobaczyć co dzieje się na wyjściu deskryp-
       torów 3, 5, użyj: -e write=3,5.  Zauważ, że jest to
       niezależne od normalnego śledzenia wywołania write, które
       jest kontrolowane opcją -e trace=write.

    -o nazwapliku
       Zapisuj wyjście śledzenia do pliku nazwapliku, a nie na
       standardowy błąd. Użyj nazwapliku.pid jeśli użyto opcji
       -ff.  Jesli argument zaczyna się od `|' lub od `!',
       reszta argumentu traktowana jest jak komenda i całe
       wyjście jest do niej przesyłane. Jest to przydatne dla
       przekierowywania wyjścia debuggowego,  nie  dotykając
       przekierowań normalnego wyjścia programu.

    -O wydatki
       Ustaw wydatki na śledzenie wywołań systemowych na wydatki
       mikrosekund.  Jest  to  użyteczne  dla  przeciążenia
       domyślnej  heurystyki dla zgadywania ile czasu jest
       spędzanego na czystym mierzeniu podczas timingowaniu
       wywołań systemowych przy użyciu opcji -c. Dokładność
       heurystyki może być ocenione przez timingowanie danego
       programu bez śledzenia i porównanie zebranego czasu
       wywołań systemowych do całkowitego, wydanego przy użyciu
       -c .

    -p pid Podwieś się do procesu o podanym identyfikatorze ID pid i
       rozpocznij śledzenie. Śledzenie może być zakończone w
       dowolnym momencie przez przerwanie z klawiatury (CTRL-C).
       strace odpowie przez odwieszenie się od śledzonego pro-
       cesu(ów), pozostawiając go (je) w spokoju.  Do pod-
       wieszenia się do kolejnych 32 procesów, można używać
       wielu opcji -p, jako uzupełnienie komendy komenda (która
       jest opcjonalna, jeśli podano przynajmniej jedną opcję
       -p).

    -s wielkośćnapisu
       Podaj maksymalną długość drukowanego napisu (domyślnie
       32). Zauważ, że nazwy plików nie są uważane za napisy i
       zawsze są drukowane w całości.

    -S sortuj
       Sotruj wyjściowy histogram opcji -c według podanego kry-
       terium. Legalnymi wartościami są time, calls, name, i
       nothing (domyślne to time).

    -u użytkownik
       Uruchom komendę z userid i groupid, oraz dodatkowymi gru-
       pami użytkownika. Opcja ta jest użyteczna tylko podczas
       pracy z roota i umożliwia właściwe wywołanie binariów z
       ustawionymi sgid/suid. Bez tej opcji, programy suid/sgid
       są wywoływane bez efektywnych przywilejów.

INSTALACJA SETUID
    Jeśli strace jest zainstalowane z suid root, to użytkownik
    wywołujący będzie mógł się podłączyć i śledzić procesy dowolnego
    innego użytkownika.  Dodatkowo, programy suid i sgid będą
    wywoływane i śledzonez właściwymi efektywnymi przywilejami.
    Ponieważ robić to powinni tylko zaufani użytkownicy z przywile-
    jami roota, takie instalowanie strace ma sens tylko, jeśli
    użytkownicy uprawnieni do jego wywoływania mają odpowiednie
    przywileje. Na przykład sensowne jest instalowanie specjalnej
    wersji strace z prawami `rwsr-xr--', dla użytkownika root i
    grupy trace, gdzie członkowie grupy trace są zaufanymi osobami.
    Jeśli używasz tej właściwości, pamiętej by zainstalować niesuid-
    owaną wersję strace dla zwykłych luserów.

ZOBACZ TAKŻE
    ptrace(2), proc(4), time(1), trace(1), truss(1)

UWAGI
    Szkoda, że w systemach z bibliotekami dzielonym jest pro-
    dukowanych tyle śmieci podczas śledzenia.

    Jest dobrze myśleć o wejściach i wyjściach wywołań systemowych
    jak o przepływie danych między przestrzenią użytkownika i jądra.
    Ponieważ przestrzeń użytkownika i przestrzeń jądra są oddzielone
    granicą ochrony adresów, można czasem wyciągać wnioski deduk-
    cyjne o zachowaniu procesu na podstawie wartości wejścia i
    wyjścia.

    W niektórych wypadkach wywołanie systemowe może różnić się od
    udokumentowanego zachowania, lub mieć inną nazwę. Na przykład na
    systemach zgodnych z System V, rzeczywiste wywołanie time(2) nie
    pobiera argumentu, a funkcja stat nazywana jest xstat i bierze
    dodatkowy argument.  Różnice te są normalne, lecz uczulone
    charakterystyki interfejsu wywołań systemowych są obsługiwane
    przez wrappery biblioteki C.

    Na niektórych platformach proces, który ma załączone śledzenie
    wywołań systemowych z opcją -p otrzyma SIGSTOP. Sygnał ten może
    przerwać wywołanie systemowe, które nie jest restartowalne.
    Może to mieć nieprzewidziane efekty na procesie, jeśli proces
    nie podejmuje działań do restartowania wywołania systemowego.

BŁĘDY
    Programy, które używają bitu setuid nie będą miały efektywnych
    uprawnień użytkownika podczas śledzenia.

    Śledzony proces ignoruje SIGSTOP (poza platformami SVR4).

    Śledzony proces, próbujący zablokować SIGTRAP otrzyma SIGSTOP w
    próbie kontynuacji śledzenia.

    Śledzony program działa powoli.

    Śledzone procesy, które schodzą z komendy komenda mogą zostać
    pozostawione po sygnale przerwania (CTRL-C).

    Pod Linuksem, śledzenie procesu init jest zabronione.

    Opcja -i jest słabo wspierana.

HISTORIA
    strace Oryginalny strace został napisany przez Paula Kranenburga
    dla SunOS, który został zinspirowany narzędziem trace.  Wersja
    SunOS strace została przeniesiona na Linuksa i rozszerzona przez
    Branko Lankestera, który również napisał wsparcie jądra Linuksa.
    Mimo, że Paul w 1992 wypuścił wersję 2.5 strace, prace Branko
    opierały się na strace 1.5 z 1991. W 1993 Rick Sladkey połączył
    zmiany strace 2.5 z SunOS ze zmianami wersji linuksowej, dodał
    wiele właściwości z truss'a z SVR4 i wydał wersję strace, która
    działała na obydwu platformach. W 1994 Rick przeportował strace
    na SVR4 i Solaris, oraz napisał wsparcie automatycznej konfigu-
    racji. W 1995 przeportował strace na Irixa i zmęczył się
    pisaniem o sobie w trzeciej osobie.

PROBLEMY
    Problemy związane ze strace powinny być zgłaszane do obecnego
    opiekuna strace, którym jest Rick Sladkey <jrs@world.std.com>.

                  96/02/13             STRACE(1)

Time taken: 0.00050 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com