Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
STTY(1)           Polecenia użytkownika           STTY(1)

NAZWA
    stty - zmienia i drukuje ustawienia linii terminala

SKŁADNIA
    stty [-F URZĄDZENIE] [--file=URZĄDZENIE] [USTAWIENIA]...
    stty [-F URZĄDZENIE] [--file=URZĄDZENIE] [-a|--all]
    stty [-F URZĄDZENIE] [--file=URZĄDZENIE] [-g|--save]

OPIS
    Wyświetlenie lub zmiana ustawień terminala.

    -a, --all
       wyświetlenie wszystkich aktualnych ustawień w postaci czytelnej
       dla człowieka

    -g, --save
       wyświetlenie wszystkich aktualnych ustawień w formacie czytelnym
       dla stty

    -F, --file=URZĄDZENIE
       otwarcie i używanie podanego URZĄDZENIA zamiast standardowego
       wejścia

    --help wyświetlenie opisu działania i zakończenie

    --version
       wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

    Opcjonalny minus przed USTAWIENIEM oznacza zaprzeczenie. Gwiazdka (*)
    oznacza ustawienia spoza POSIX. System sam określa, które ustawienia są
    dostępne.

  Znaki specjalne:
    * dsusp ZNAK
       ZNAK wysyła do terminala sygnał stopu po opróżnieniu wejścia

    eof ZNAK
       ZNAK wysyła znak końca pliku (końca wejścia)

    eol ZNAK
       ZNAK wysyła znak końca linii

    * eol2 ZNAK
       alternatywny ZNAK końca linii

    erase ZNAK
       ZNAK kasuje ostatni wprowadzony znak

    intr ZNAK
       ZNAK wysyła sygnał przerwania

    kill ZNAK
       ZNAK kasuje bieżącą linię

    * lnext ZNAK
       ZNAK wprowadza następny znak w cudzysłowie

    quit ZNAK
       ZNAK wysyła sygnał wyjścia

    * rprnt ZNAK
       ZNAK powtarza bieżącą linię

    start ZNAK
       ZNAK wznawia wyświetlanie

    stop ZNAK
       ZNAK wstrzymuje wyświetlanie

    susp ZNAK
       ZNAK wysyła do terminala sygnał stop

    * swtch ZNAK
       ZNAK włącza inną warstwę powłoki

    * werase ZNAK
       ZNAK kasuje ostatnie wprowadzone słowo

  Ustawienia specjalne:
    N   ustawienie prędkości wyjściowej i wejściowej na N bitów/s

    * cols N
       ustawienie szerokości terminala na N kolumn

    * columns N
       to samo, co cols N

    ispeed N
       ustawienie prędkości wejściowej na N

    * line N
       użycie rygoru linii (line discipline) N

    min N z -icanon ustawienie minimum N znaków pełnego odczytu

    ospeed N
       ustawienie prędkości wyjściowej na N

    * rows N
       ustawienie długości terminala na N wierszy

    * size wyświetlenie liczby wierszy i kolumn według ustawień jądra

    speed wyświetlenie prędkości terminala

    time N z -icanon ustawienie timeout na N dziesiątych sekundy

  Ustawienia sterujące:
    [-]clocal
       wyłączenie sygnałów sterowania modemu

    [-]cread
       włączenie odbioru z wejścia

    * [-]crtscts
       włączenie protokołu RTS/CTS (handshaking)

    csN  ustawienie wielkości znaku na N bitów, N w zakresie [5..8]

    [-]cstopb
       użycie dwóch bitów stopu na znak (jeden z `-')

    [-]hup wysłanie sygnału rozłączenia, gdy ostatni proces zamknie termi-
       nal

    [-]hupcl
       to samo co [-]hup

    [-]parenb
       włączenie ustawiania i sprawdzania bitu parzystości

    [-]parodd
       włączenie parzystości nieparzystej (parzystej z `-')

  Ustawienia wejścia:
    [-]brkint
       znaki break powodują wysłanie sygnału przerwania

    [-]icrnl
       zamienianie znaków CR na NL

    [-]ignbrk
       ignorowanie znaku break

    [-]igncr
       ignorowanie znaku CR

    [-]ignpar
       ignorowanie znaków z błędami parzystości

    * [-]imaxbel
       piszczenie  przy pełnym buforze (bez jego opróżniania) po
       wprowadzeniu znaku

    [-]inlcr
       zamienianie znaków NL na CR

    [-]inpck
       włączenie kontroli parzystości na wejściu

    [-]istrip
       zerowanie najstarszego (ósmego) bitu znaków na wejściu

    * [-]iuclc
       zamienianie wielkich liter na małe

    * [-]ixany
       każdy znak wznawia transmisję, nie tylko start

    [-]ixoff
       włączenie wysyłania znaków start/stop

    [-]ixon
       włączenie protokołu sterowania przepływem XON/XOF

    [-]parmrk
       zaznaczanie błędów parzystości sekwencją 255-0-znak

    [-]tandem
       to samo, co [-]ixoff

  Ustawienia dla wyjścia:
    * bsN styl opóźnienia po znaku BS, N w zakresie [0..1]

    * crN styl opóźnienia po znaku CR, N w zakresie [0..3]

    * ffN styl opóźnienia po znaku FF, N w zakresie [0..1]

    * nlN styl opóźnienia po znaku NL, N w zakresie [0..1]

    * [-]ocrnl
       zamienianie znaku CR na NL

    * [-]ofdel
       używanie znaku DEL zamiast NUL jako znaku wypełniającego

    * [-]ofill
       używanie znaków wypełniających zamiast opóźnień transmisji

    * [-]olcuc
       zamienianie małych liter na wielkie

    * [-]onlcr
       zamienianie znaków NL na sekwencje CR-NL

    * [-]onlret
       znak NL powoduje powrót karetki (carriage return)

    * [-]onocr
       bez wysyłania znaków CR w pierwszej kolumnie

    [-]opost
       przetwarzanie znaków wyjściowych

    * tabN styl opóźnienia po tabulatorze poziomym, N w zakresie [0..3]

    * tabs to samo, co tab0

    * -tabs
       to samo, co tab3

    * vtN styl opóźnienia po tabulatorze pionowym, N w zakresie [0..1]

  Ustawienia lokalne:
    [-]crterase
       wyświetlanie znaku erase jako BS-spacja-BS

    * crtkill
       kasowanie całej linii zgodnie z ustawieniami echoprt i echoe

    * -crtkill
       kasowanie całej linii zgodnie z ustawieniami echoctl i echok

    * [-]ctlecho
       wyświetlanie znaków kontrolnych jako `^c' itp.

    [-]echo
       wyświetlanie każdego znaku z wejścia

    * [-]echoctl
       to samo, co [-]ctlecho

    [-]echoe
       to samo, co [-]crterase

    [-]echok
       wyświetlanie znaku nowej linii po znaku kill

    * [-]echoke
       to samo, co [-]crtkill

    [-]echonl
       wyświetlanie znaku NL, nawet jeśli inne nie są wyświetlane

    * [-]echoprt
       wyświetlanie skasowanych znaków wstecz między `\' i `/'

    [-]icanon
       wyświetlanie znaków erase, kill, werase i rprnt

    [-]iexten
       wyświetlanie znaków spoza specyfikacji POSIX

    [-]isig
       wyświetlanie znaków intr, quit i susp

    [-]noflsh
       bez opróżniania bufora po znakach intr i quit

    * [-]prterase
       to samo, co [-]echoprt

    * [-]tostop
       zatrzymywanie procesów w tle, próbujących pisać na terminal

    * [-]xcase
       z icanon: wyświetlanie wielkich liter jako `\mała-litera'

  Kombinacje ustawień:
    * [-]LCASE
       jak [-]lcase

    cbreak jak -icanon

    -cbreak
       jak icanon

    cooked jak brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof i eol
       ustawione na wartości domyślne

    -cooked
       jak raw

    crt  jak echoe echoctl echoke

    dec  jak echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u

    * [-]decctlq
       jak [-]ixany

    ek   ustawienie znaków erase i kill na wartości domyślne

    evenp jak parenb -parodd cs7

    -evenp jak -parenb cs8

    * [-]lcase
       jak xcase iuclc olcuc

    litout jak -parenb -istrip -opost cs8

    -litout
       jak parenb istrip opost cs7

    nl   jak -icrnl -onlcr

    -nl  jak icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret

    oddp  jak parenb parodd cs7

    -oddp jak -parenb cs8

    [-]parity
       jak [-]evenp

    pass8 jak -parenb -istrip cs8

    -pass8 jak parenb istrip cs7

    raw  jak -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr
       -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -opost -isig -icanon
       -xcase min 1 time 0

    -raw  jak cooked

    sane  jak cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -ixoff -iucl -ixany
       imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel
       nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok
       -echonl -noflsh -xcase -tostop  -echoprt  echoctl  echoke,
       wszystkie znaki specjalne przybierają standardowe wartości.

    Obsługa linii terminalowej podłączonej do standardowego wejścia. Bez
    argumentów wyświetla prędkość transmisji, rygor linii i odchylenia od
    stty sane. W ustawieniach ZNAK powinien być podany dosłownie lub
    zakodowany np. ^c, 0x37, 0177 lub 127; wartość ^- lub słowo undef są
    używane do wyłączania znaków specjalnych.

AUTOR
    Napisany przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Raporty o błędach wysyłaj do bug-coreutils@gnu.org .

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach.
    Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji PRZY-
    DATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE
    Pełna dokumentacja dla programu stty jest utrzymywana jako podręcznik
    Texinfo. Jeśli programy info oraz stty są właściwie zainstalowane,
    polecenie

       info stty lub pinfo stty

    powinno udostępnić kompletny podręcznik.

stty 5.2.1            lipiec 2004             STTY(1)

Time taken: 0.00023 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com