Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SUM(1)          Narzędzia tekstowe GNU 2.0          SUM(1)

NAZWA
    sum - sprawdź sumę kontrolną i policz bloki w pliku

SKŁADNIA
    sum [-rs] [--sysv] [--help] [--version] [plik...]

OPIS
    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo sum
    lub
       info sum.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie sum w wersji GNU.

    sum oblicza 16-bitową sumę kontrolną dla każdego podanego pliku, albo
    standardowego wejścia jeśli nie podano żadnego lub podano plik zwany
    '-'.  Wypisuje on sumę kontrolną dla każdego pliku, razem z liczbą
    bloków w pliku (zaokrągloną w górę). Domyślnie wypisywana jest także
    każda odpowiednia nazwa pliku, jeśli podano co najmniej dwa pliki. Z
    opcją --sysv odpowiednie nazwy plików są wypisywane gdy podano przyna-
    jmniej jeden argument będący plikiem. Domyślnie, GNU sum oblicza sumy
    kontrolne używając algorytmu zgodnego z BSD sum i wypisuje rozmiary
    plików w jednostkach kilobajtowych bloków.

OPCJE
    -r   Używa domyślnego algorytmu (zgodnego z BSD). Ta opcja jest
       załączona dla zgodności z sum z System V.  Nie wywołuje ona
       efektu, chyba że podano także opcję -s, którą unieważnia.

    -s, --sysv
       Oblicza sumy kontrolne używając algorytmu zgodnego z używanym
       przez sum z System V i wypisuje rozmiary plików w jednostkach
       512-bajtowych bloków, a nie kilobajtowych.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    wc(1), cksum(1), md5sum(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tek-
    stowych GNU wersji 2.0.

sierpień 1999             FSF                SUM(1)

Time taken: 0.00071 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com