Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TAR(1)                                 TAR(1)

NAZWA
    tar - Wersja GNU programu archiwizującego tar

SKŁADNIA
    tar [ - ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare
    | r --append | t --list | u --update | x -extract --get [ --atime-pre-
    serve ] [ -b, --block-size N ] [ -B, --read-full-blocks ] [ -C,
    --directory KATALOG ] [ --checkpoint  ] [ -f, --file [HOSTNAME:]F ] [
    --force-local  ] [ -F, --info-script F --new-volume-script F ] [ -G,
    --incremental ] [ -g, --listed-incremental F ] [ -h, --dereference ] [
    -i, --ignore-zeros ] [ -j, --bzip2 ] [ --ignore-failed-read ] [ -k,
    --keep-old-files ] [ -K, --starting-file F ] [ -l, --one-file-system ]
    [ -L, --tape-length N ] [ -m, --modification-time ] [ -M, --multi-vol-
    ume ] [ -N, --after-date DATA, --newer DATA ] [ -o, --old-archive,
    --portability ] [ -O, --to-stdout ] [ -p, --same-permissions, --pre-
    serve-permissions ] [ -P, --absolute-names ] [ --preserve   ] [ -R,
    --record-number ] [ --remove-files ] [ -s, --same-order, --preserve-
    order ] [ --same-owner ] [ --numeric-owner ] [ -S, --sparse ] [ -T,
    --files-from F ] [ --null   ] [ --totals  ] [ -v, --verbose ] [ -V,
    --label NAZWA ] [ --version ] [ -w, --interactive, --confirmation ] [
    -W, --verify  ] [ --exclude PLIK ] [ -X, --exclude-from PLIK ] [ -Z,
    --compress, --uncompress ] [ -z, --gzip, --ungzip   ] [ --use-com-
    press-program PROG ] [ --block-compress ] [ --rsh-command POLECENIE ] [
    -[0-7][lmh]   ]

    plik1 [ plik2, ... plikN ]

    katalog1 [ katalog2, ... katalogN ]

OPIS
    Ta strona opisuje wersję GNU programu tar, służącego do zapisywania i
    ekstrakcji plików z archiwum nazywanego tarfile. Archiwum tarfile może
    zostać utworzone w napędzie taśmy, chociaż często tworzy się je w
    postaci zwykłego pliku.  Pierwszym argumentem programu tar musi być
    jedna z opcji: Acdrtux, po której następują opcjonalne funkcje.
    Końcowymi argumentami programu tar są nazwy plików lub katalogów, które
    powinny zostać zarchiwizowane. Użycie nazwy katalogu oznacza, że znaj-
    dujące się w nim podkatalogi również powinny zostać zarchiwizowane.

PRZYKŁADY
    tar -xvvf plik.tar
       rozpakowuje plik.tar

    tar -xvvzf plik.tar.gz [lub plik.tgz]
       rozpakowuje archiwum tar, dekompresując je uprzednio z użyciem
       gzip

    tar -cvvf plik.tar.gz katalog/
       archiwizuje zawartość katalogu ,,katalog'' w pliku archiwum
       ,,plik.tar.gz''

FUNKCJE
    Jedna z następujących opcji zawsze musi zostać użyta:

    -A, --catenate, --concatenate
       dołączenie istniejących plików .tar do archiwum

    -c, --create
       utworzenie nowego archiwum

    -d, --diff, --compare
       znalezienie różnic między archiwum, a systemem plików

    --delete
       usunięcie plików z archiwum (opcji nie można użyć na taśmach
       magnetycznych!)

    -r, --append
       dołączenie plików do archiwum na jego końcu

    -t, --list
       wypisanie zawartości archiwum

    -u, --update
       dołączenie tylko tych plików, które są nowsze niż egzemplarze w
       archiwum

    -x, --extract, --get
       ekstrakcja plików z archiwum

INNE OPCJE
    --atime-preserve
       pozostawienie oryginalnego czasu ostatniego dostępu do dearchi-
       wizowanych plików

    -b, --block-size N
       rozmiar bloku ma być równy Nx512 bajtów (domyślnie N=20)

    -B, --read-full-blocks
       zmienia rozmiar bloku podczas czytania archiwum (do używania z
       nazwanymi potokami 4.2BSD)

    -C, --directory KATALOG
       zmienia katalog na KATALOG

    --checkpoint
       wypisuje nazwy katalogów w miarę czytania archiwum

    -f, --file [NAZWAHOSTA:]F
       używa podanego pliku z archiwum lub urządzenia F (domyślnie "-",
       co oznacza standardowe wejście/standardowe wyjście)

    --force-local
       plik z archiwum jest lokalny nawet, jeżeli w jego nazwie
       występuje dwukropek

    -F, --info-script F --new-volume-script F
       na  końcu każdej taśmy uruchamia podany skrypt (implikuje
       funkcjonalność opcji -M)

    -G, --incremental
       tworzy/wypisuje zawartość/dearchiwizuje archiwum przyrostowe w
       starym formacie GNU

    -g, --listed-incremental F
       tworzy/wypisuje zawartość/dearchiwizuje archiwum przyrostowe w
       nowym formacie GNU

    -h, --dereference
       nie archiwizuje dowiązań symbolicznych; archiwizuje pliki, na
       które one wskazują

    -i, --ignore-zeros
       ignoruje bloki zawierające same zera (normalnie taki blok w
       archiwum oznacza koniec pliku)

    -j, --bzip2
       kompresja/dekompresja archiwum programem bzip2

    --ignore-failed-read
       zakazuje kończenia działania programu z niezerowym kodem wyjścia
       po napotkaniu plików, które nie dają się odczytać

    -k, --keep-old-files
       ochrona istniejących plików; nie będą nadpisywane plikami z
       archiwum

    -K, --starting-file F
       zaczyna ekstrakcję z archiwum od pliku F

    -l, --one-file-system
       archiwizuje pliki tylko z bieżącego systemu plików

    -L, --tape-length N
       zmiana taśmy po zapisaniu N*1024 bajtów

    -m, --modification-time
       nie dearchiwizuje czasu modyfikacji plików

    -M, --multi-volume
       tworzy/wypisuje zawartość/dearchiwizuje archiwum wieloczęściowe

    -N, --after-date DATA, --newer DATA
       archiwizuje wyłącznie pliki nowsze, niż DATA

    -o, --old-archive, --portability
       zapisuje archiwum w formacie V7, nie ANSI

    -O, --to-stdout
       dearchiwizuje pliki na standardowe wyjście

    -p, --same-permissions, --preserve-permissions
       dearchiwizuje wszystkie informacje o prawach dostępu

    -P, --absolute-paths
       nie usuwa z nazw plików początkowych znaków ,,/''

    --preserve
       takie samo działanie, jak opcje -p -s

    -R, --record-number
       wypisywanie numeru rekordu wewnątrz archiwum przy każdym komu-
       nikacie

    --remove-files
       usuwa pliki po dodaniu ich do archiwum

    -s, --same-order, --preserve-order
       lista nazw plików do dearchiwizacji jest sortowana, by pasować
       do archiwum

    --same-owner
       zachowanie nazwy właściciela pliku zgodnie z zachowaną w archi-
       wum
        .TP --numeric-owner posługiwanie się numerami użytkowników i
       grup, zamiast ich nazw

    -S, --sparse
       efektywna obsługa plików rozrzedzonych (z ,,dziurami'')

    -T, --files-from F
       nazwy plików do archiwizacji lub dearchiwizacji są pobierane z
       pliku F

    --null
       opcja -T odczytuje nazwy plików zakończone znakiem '\0', opcja
       -C wówczas nie działa

    --totals
       wypisuje ogólną liczbę bajtów zapisanych przy --create

    -v, --verbose
       wypisywanie nazw wszystkich plików

    -V, --label NAZWA
       utworzenie archiwum o nazwie woluminu NAZWA

    --version
       wypisanie numeru wersji programu tar

    -w, --interactive, --confirmation
       pytanie o zgodę na każdą operację

    -W, --verify
       weryfikacja archiwum po jego utworzeniu

    --exclude PLIK
       wyłączenie z archiwizacji pliku PLIK

    -X, --exclude-from PLIK
       wyłączenie z archiwizacji plików o nazwach wymienionych w pliku
       PLIK

    -Z, --compress, --uncompress
       kompresja/dekompresja archimum programem compress

    -z, --gzip, --ungzip
       kompresja/dekompresja archiwum programem gzip

    --use-compress-program PROG
       kompresja/dekompresja archiwum programem PROG (który musi akcep-
       tować opcję -d oznaczającą dekompresję)

    --block-compress
       dzielenie skompresowanego archiwum dla taśm

    --rsh-command POLECENIE
       używanie zamiast ,,rsh'' do połączeń zdalnych polecenia POLECE-
       NIE. Opcja ta ma na celu umożliwienie dostępu do zdalnych
       urządzeń tym, którzy korzystają z czegoś innego niż standardowe
       ,,rsh'' (np. ,,rsh'' kerberosa).

    -[0-7][lmh]
       określenie napędu i gęstości

BŁĘDY
    Ludzie z GNU, w zasadzie, nie cierpią stron podręcznika man i tworzą
    zamiast nich dokumenty info. Zarządzający projektem tar należy do tej
    kategorii. Ta strona podręcznika man nie jest ani pełna, ani aktualna,
    a pochodzi z pakietu tar dystrybucji Linuksa Debian. Jej stworzenie
    miało na celu zmniejszenie w systemie zarządzania błędami ilości
    zgłoszeń sygnalizujących brak strony podręcznika.

    Jeśli chce się zrozumieć program tar, to należy uruchomić info i
    poczytać tamtejsze strony dotyczące tego programu, ewentualnie sko-
    rzystać z trybu info w emacsie.

                22 września 1993             TAR(1)

Time taken: 0.00068 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com