Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
tclsh(1)             Aplikacje Tcl            tclsh(1)

______________________________________________________________________________

NAZWA
    tclsh - Prosta powłoka zawierająca interpreter Tcl

SKŁADNIA
    tclsh ?nazwapliku param param ...?
_________________________________________________________________

OPIS
    Tclsh jest powłokopodobną aplikacją, która odczytuje i interpretuje
    polecenia Tcl ze standardowego wejścia lub pliku. Jeśli zostanie uru-
    chomiona bez parametrów działa w trybie interaktywnym czytając polece-
    nia Tcl ze standardowego wejścia i wyświetla rezultaty i komunikaty o
    błędach na standardowym wyjściu. Swoje działanie kończy w momencie
    podania komendy exit lub jeśli standardowe wejście dotrze do końca
    pliku. Jeśli w katalogu domowym użytkownika istnieje plik .tclshrc,
    tclsh zinterpretuje ten plik jako skrypt Tcl tuż przed odczytaniem
    pierwszego polecenia ze standardowego wejścia.

PLIKI SKRYPTÓW
    Jeśli tclsh jest wywołany z parametrami, wtedy pierwszy parametr jest
    nazwą pliku skryptu, a reszta parametrów jest dostępna w skrypcie jako
    zmienne (patrz niżej).  Zamiast czytać polecenia ze standardowego
    wejścia tclsh będzie odczytywać polecenia Tcl z pliku o podanej nazwie.
    Tclsh zakończy działanie kiedy dotrze do końca pliku. W tym przypadku
    nie następuje automatyczne przetwarzanie .tclshrc, ale w razie potrzeby
    plik skryptu może zawsze z niego korzystać.

    Jeśli utworzysz plik ze skryptem Tcl, którego pierwsza linia zawierać
    będzie
       #!/usr/local/bin/tclsh
    i jeśli nadasz mu prawa do wykonywania, możesz wtedy uruchomić plik
    skryptu bezpośrednio z powłoki.  Zakładamy, że tclsh został zain-
    stalowany domyślnie w /usr/local/bin. Jeśli został zainstalowany w
    innym miejscu, będziesz musiał zmodyfikować powyższą linię, tak aby
    była zgodna z twoją instalacją. Wiele systemów UNIX nie pozwala aby
    linia zaczynająca się od #! miała długość większą niż 30 znaków, więc
    upewnij się czy plik wykonywalny tclsh może być dostępny przy użyciu
    krótkiej nazwy pliku.

    Lepszym sposobem może być rozpoczynanie plików ze skryptami tymi trzema
    liniami:
       #!/bin/sh
       # następna linia uruchamia tclsh \
       exec tclsh "$0" "$@"
    Sposób ten można uznać za lepszy od poprzedniego z trzech powodów.  Po
    pierwsze, położenie binariów tclsh nie musi być ściśle określone w
    skrypcie: mogą być one umieszczone gdziekolwiek w ścieżce szukania two-
    jej powłoki (PATH). Po drugie, dzięki temu można obejść 30-znakowe
    ograniczenie nazwy pliku z poprzedniego przypadku.  Po trzecie, ten
    sposób zadziała nawet wtedy, kiedy tclsh sam jest skryptem powłoki (tak
    dzieje się w niektórych systemach, żeby obsłużyć wiele architektur lub
    systemów operacyjnych: tclsh wybiera jeden z kilku binariów do uru-
    chomienia). Te trzy linie sprawiają, że zarówno sh jak i tclsh wykonują
    skrypt, ale exec jest wykonywany jedynie przez sh.  Powłoka sh
    przetwarza skrypt jako pierwsza, traktuje drugą linię jako komentarz i
    wykonuje linię trzecią. Polecenie exec sprawia, że powłoka sh zaprzes-
    taje dalszego przetwarzania i zamiast tego uruchamia tclsh, który
    przetworzy cały skrypt jeszcze raz. W momencie uruchomienia, tclsh
    traktuje trzy pierwsze linie jako komentarz, ponieważ na końcu drugiej
    linii jest backslash, który powoduje, że trzecia linia jest traktowana
    jako część komentarza z linii drugiej.

ZMIENNE
    Tclsh posiada następujące zmienne:

    argc      Zawiera liczbę parametrów param (0 jeśli brak)  z
           wyłączeniem nazwy pliku skryptu.

    argv      Zawiera listę Tcl, której elementami są parametry param
           lub jest pusta jeśli nie ma parametrów param.

    argv0     Zawiera nazwępliku jeśli była podana. W innym przypadku
           zawiera nazwę pliku, z którego uruchomiono tclsh.

    tcl_interactive
           Zawiera wartość 1 jeśli tclsh był uruchomiony w trybie
           interaktywnym (nie podano nazwypliku i wejście standard-
           owe jest urządzeniem terminalowym), w innym przypadku
           zawiera 0.

ZNAKI ZACHĘTY
    Kiedy tclsh jest uruchomiony w trybie interaktywnym, normalnie, po
    każdym poleceniu wyświetla znak zachęty ``% ''. Można jednak zmienić
    znak zachęty poprzez ustawienie zmiennych tcl_prompt1 i tcl_prompt2.
    Jeżeli zmienna tcl_prompt1 jest ustawiona, musi ona zawierać skrypt Tcl
    wyświetlający znak zachęty. Zamiast wyświetlania znaku zachęty tclsh
    wykona skrypt zawarty w zmiennej tcl_prompt1. Zmienna tcl_prompt2 jest
    używana jeżeli bieżące polecenie nie jest skończone, a jego wpisywanie
    zostało przeniesione do nowej linii. W przypadku, gdy tcl_prompt2 nie
    jest ustawione nie jest wyświetlany znak zachęty dla niedokończonych
    poleceń.

SŁOWA KLUCZOWE
    parametr, interpreter, znak zachęty, plik skryptu, powłoka

Tcl                                  tclsh(1)

Time taken: 0.00070 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com