Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
INIT(8)       Podręcznik administratora systemu Linux      INIT(8)

NAZWA
    init, telinit - sterowanie procesu inicjującego

SKŁADNIA
    /sbin/init [ -a ] [ -s ] [ -b ] [ -z xxx ] [ 0123456Ss ]
    /sbin/telinit [ -t sekundy ] [ 0123456sSQqabcUu ]

OPIS
  Init
    Init jest przodkiem wszystkich procesów. Jego głównym zadaniem jest
    stworzenie procesów w oparciu o skrypt zapisany w pliku /etc/inittab
    (patrz też inittab(5)). Ten plik zawiera zwykle pozycje, które każą
    procesowi init pomnażać getty na każdej linii, na które użytkownicy
    mogą się zalogować. Kontroluje też samodzielne procesy, których istnie-
    nie jest konieczne w danym systemie.

POZIOMY PRACY
    Runlevel (poziom pracy) jest to konfiguracja oprogramowania systemu,
    która pozwala zaistnieć tylko wytypowanym grupom procesów. Procesy
    tworzone przez init dla każdego z tych poziomów są zdefiniowane w pliku
    /etc/inittab. Init może być w jednym z ośmiu poziomów pracy: 0-6 i S
    lub s. Poziom pracy jest zmieniany przez uruchomienie telinit przez
    uprzywilejowanego użytkownika.  telinit wysyła odpowiednie sygnały do
    init, mówiące, w jaki tryb ma przejść.

    Tryby pracy 0, 1, oraz 6 są zarezerwowane. Tryb 0 jest używany, by
    zatrzymać system, tryb 6, by przeładować system (reboot), a tryb 1, by
    wprowadzić system w tryb pracy jednego użytkownika (single-user mode).
    Tryb S nie jest pomyślany dokładnie tak, by go używać bezpośrednio,
    lecz raczej dla skryptów wykonywanych przy wchodzeniu w tryb 1. Aby
    uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz strony podręcznika dla
    shutdown(8) i inittab(5).

    Tryby pracy 7-9 też są poprawne, choć niezbyt udokumentowane. To z
    powodu "tradycyjnych" wariantów Uniksa nie używających ich. Jeśli
    jesteś ciekaw, to wiedz, że poziomy S i s są w rzeczywistości takie
    same. Wewnętrznie są to tylko zastępcze nazwy dla takich samych trybów
    pracy.

BOOTOWANIE
    Po tym jak init jest wywołany w ostatnim kroku sekwencji bootującej
    jądra, szuka pliku /etc/inittab w celu znalezienia w nim pola typu
    initdefault (patrz też inittab(5)). Pole initdefault określa początkowy
    poziom pracy systemu. Jeśli nie ma tam takiego pola (lub wcale nie ist-
    nieje /etc/inittab), poziom pracy musi być podany z konsoli systemowej.

    Poziom S lub s wprowadza system w tryb jednego użytkownika i nie wymaga
    pliku /etc/initttab. W trybie jednego użytkownika, wywoływany jest
    /sbin/sulogin na urządzeniu /dev/console.

    Podczas wchodzenia w tryb jednego użytkownika, proces init inicjuje
    ustawienia stty konsoli na bezpieczne wartości. Ustawiany jest tryb
    clocal. Prędkość sprzętu i handshaking nie są zmieniane.

    Podczas wchodzenia w tryb wielu użytkowników po raz pierwszy, init
    wykonuje pozycje boot i bootwait, by pozwolić systemom plików zamon-
    tować się zanim użytkownicy będą mogli się zalogować. Potem wykonywane
    są wszystkie pozycje przypisane danemu poziomowi pracy.

    Kiedy nowy proces startuje, init sprawdza najpierw, czy istnieje plik
    /etc/initscript. Jeśli tak, używa tego skryptu by ten proces zacząć.

    Za każdym razem, gdy proces potomny się zakończy, init zapamiętuje ten
    fakt i powód śmierci procesu jest zapisany w  /var/run/utmp  i
    /var/log/wtmp, pod warunkiem, że te pliki istnieją.

ZMIENIANIE TRYBÓW PRACY
    Po tym jak "namnożone" zostaną wszystkie wyszczególnione procesy, init
    czeka na śmierć każdego swojego procesu potomnego, sygnał braku energii
    lub zasygnalizowanie przez telinit zmiany poziomu działania systemu.
    Gdy wystąpi jeden spośród tych trzech warunków, ponownie sprawdzany
    jest plik /etc/inittab, ponieważ nowe pola mogą być do niego dodane w
    każdej chwili. Jednakowoż, init wciąż oczekuje na wystąpienie jednego z
    tych trzech warunków. By przygotować się na natychmiastową odpowiedź,
    telinit Q albo użyta komenda q może obudzić proces init, by jeszcze raz
    przeczytał plik /etc/inittab.

    Jeśli init nie jest w trybie jednego użytkownika i odbiera sygnał
    zaniku energii (SIGPWR), czyta plik  /etc/powerstatus.  Następnie
    uruchamia polecenie zależne od zawartości tego pliku:

    F(AIL) Zawodzi zasilanie, UPS dostarcza mocy. Wykonuje wpisy powerwait
       i powerfail.

    O(K)  Zasilanie powróciło, uruchamia wpisy powerokwait.

    L(OW) Zasilanie zawodzi, a UPS-owi wyczerpuje się bateria. Wykonuje
       wpisy powerfailnow.

    Jeżeli plik /etc/powerstatus nie istnieje lub zawiera cokolwiek innego
    niż jedną z liter F, O lub L, init zachowa się tak, jakby przeczytał F.

    Używanie SIGPWR i /etc/powerstatus nie jest zalecane. Jeżeli ktoś chce
    współdziałać z init-em, powinien użyć kanału kontroli /dev/initctl -
    proszę przeczytać kod źródłowy pakietu sysvinit po więcej dokumentacji
    dotyczącej tego kanału.

    Gdy init jest proszony o zmianę poziomu działania, wysyła sygnał
    ostrzegawczy SIGTERM do wszystkich procesów, które nie są zdefiniowane
    w nowym poziomie pracy. Potem czeka 5 sekund zanim "na siłę" zakończy
    te procesy poprzez sygnał SIGKILL. Zauważ, że init zakłada, że wszys-
    tkie te procesy (i ich potomki) pozostają w tej samej grupie procesów,
    którą init oryginalnie im utworzył. Jeżeli jakikolwiek proces zmienił
    swą przynależność do grupy procesów to nie odbierze tych sygnałów. Tego
    typu procesy muszą być kończone osobno (np. demony wszelakie - przyp.
    tłum.).

TELINIT
    /sbin/telinit jest symbolicznym dowiązaniem do /sbin/init. Pobiera on
    jednoznakowy argument i sygnały init, by podjął stosowne działanie.
    Poniższe argumenty można stosować jako rozkazy dla telinit:

    0,1,2,3,4,5 lub 6
       mówią procesowi init by przełączył  w  odpowiedni  poziom
       działania.

    a,b,c każą  procesowi  init by przetwarzał tylko te pola pliku
       /etc/inittab, które odnoszą się do poziomu pracy a,b lub c.

    Q lub q
       każą procesowi init jeszcze raz przeczytać plik /etc/inittab.

    S lub s
       mówią żeby init przełączył w tryb jednego użytkownika.

    U lub u
       każą procesowi init przeładować się (zachowując obecny stan).
       Nie występuje ponowne odczytywanie pliku /etc/inittab. Poziom
       pracy powinien być ustawiony na Ss12345, w przeciwnym wypadku
       żądanie może być "delikatnie" zignorowane.

    telinit może także powiedzieć procesowi init, jak długo powinien on
    czekać między wysyłaniem sygnałów SIGTERM i SIGKILL. Domyślną wartością
    jest 5 sekund, ale może być ona zmieniona za pomocą opcji -t sekundy.

    telinit może być wywoływany tylko przez użytkowników uprzywilejowanych.

    Wywołany init sprawdza czy jest procesem inicjującym init czy też jest
    wywołany jako telinit poprzez wgląd w swój identyfikator procesu;
    prawdziwy identyfikator procesu init ma zawsze wartość 1.  Teraz już
    wiadomo, że zamiast wywoływać telinit możesz też po prostu użyć init, a
    nie skrótu.

ŚRODOWISKO
    Init ustawia następujące zmienne środowiskowe dla wszystkich swoich
    dzieci:

    PATH  /usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

    INIT_VERSION
       Jak mówi nazwa - wersja programu. Użyteczne dla określenia,
       jeśli skrypt uruchamia się bezpośrednio z init.

    RUNLEVEL
       Obecny poziom pracy systemu.

    PREVLEVEL
       Poprzedni poziom pracy systemu (użyteczne po zmianie poziomów).

    CONSOLE
       Konsola systemu. Tak naprawdę ta wartość jest przyjmowana od
       jądra; jednak jeśli nie jest ustawiona init ustawi ją domyślnie
       na /dev/console.

FLAGI STARTOWE
    Jest możliwe by przekazać pewne flagi do procesu init z monitora star-
    towego (np. LILO). Init dopuszcza stosowanie następujących flag:

    S, single
      Bootowanie w trybie jednego użytkownika. W tym trybie /etc/inittab
      jest sprawdzany (wczytywany) i skrypty startowe rc są zwykle
      uruchamiane zanim wystartuje powłoka dla trybu jednego użytkown-
      ika.

    1-5 Poziom działania w jakim system ma wystartować.

    -b, emergency
      Wejście bezpośrednio w tryb jednego użytkownika bez uruchamiania
      żadnych innych skryptów startowych.

    -a, auto
      Program ładujący LILO dodaje słowo "auto" do linii poleceń, jeżeli
      uruchomił jądro z domyślną linią poleceń (użytkownik jej nie
      zmieniał).  Jeżeli init znajdzie to słowo,  ustawi  zmienną
      środowiskową "AUTOBOOT" na "yes". Proszę zauważyć, że nie można
      tego użyć jako środka bezpieczeństwa - oczywiści użytkownik mógł
      ręcznie w linii poleceń wpisać "auto" użyć opcji -a.

    -z xxx
      Argument opcji -z jest ignorowany. Może być użyta do wydłużenia
      linii poleceń, tak żeby zajmowała więcej miejsca na stosie. Init
      może wtedy manipulować linią poleceń, tak żeby ps(1) pokazywało
      bieżący tryb uruchomienia.

INTERFEJS
    Init nasłuchuje wiadomości na łączu fifo w /dev, /dev/initctl. Telinit
    używa tego do komunikacji z procesem init. Ten interfejs nie jest zbyt
    dobrze udokumentowany czy skończony. Zainteresowani powinni przestu-
    diować plik initreq.h w podkatalogu src/ archiwum tarowego z kodem
    źródłowym init.

SYGNAŁY
    Init reaguje na następujące sygnały:

    SIGHUP
      Ma ten sam efekt co telinit q.

    SIGUSR1
      Po odebraniu tego sygnału, init zamyka i ponownie otwiera swoją
      kontrolkę fifo, /dev/initctl. Użyteczne w przypadku skryptów star-
      towych, gdy przemontowywany jest katalog /dev.

    SIGINT
      Zwykle ten sygnał jest wysyłany z jądra by powiedzieć, że
      wciśnięta została kombinacja klawiszy CTRL-ALT-DEL. Powoduje to
      rozpoczęcie akcji ctrlaltdel.

    SIGWINCH
      Jądro wysyła ten sygnał jeśli wciśnięty został klawisz Key-
      boardSignal. Aktywuje to akcję kbrequest.

ZGODNE Z
    Init jest kompatybilny z init obecnym System V. Działa razem ze
    skryptami w katalogach /etc/init.d i  /etc/rc{poziom_działania}.d.
    Jeśli twój system używa tej konwencji, to powinien być obecny plik
    README w katalogu /etc/init.d wyjaśniający, jak te skrypty działają.

PLIKI
    /etc/inittab
    /etc/initscript
    /dev/console
    /var/run/utmp
    /var/log/wtmp
    /dev/initctl

UWAGI
    Init zakłada, że procesy i ich procesy potomne pozostają w tej samej
    grupie procesów, która była dla nich oryginalnie stworzona. Jeżeli
    jakikolwiek proces zmienił swą przynależność do grupy procesów, init
    nie może ich zabić i może skończyć się na tym, że zostaną dwa procesy
    czytające z jednej linii terminala.

DIAGNOSTYKA
    Jeśli init zorientuje się, że wciąż powtarza namnażanie zadanego pro-
    cesu częściej niż 10 razy w ciągu 2 minut, wtedy założy, że gdzieś w
    wywołaniu komendy jest błąd, wyśle wiadomość o błędzie na konsolę sys-
    temu, i przerwie pomnażanie danego pola do upłynięcia 5 minut lub do
    odebrania sygnału. Zapobiega to "zjadaniu" zasobów systemu gdy ktoś
    popełni błąd typograficzny (bardziej po naszemu: "literówkę" - przyp.
    tłum.) w pliku /etc/inittab lub gdy program normalnie uruchamiany dla
    danego wpisu jest usunięty.

AUTOR
    Miquel van Smoorenburg (miquels@cistron.nl), pierwszą wersję strony
    podręcznika   napisał   Michael   Haardt   (u31b3hs@pool.infor-
    matik.rwth-aachen.de).

PATRZ TAKŻE
    getty(1), login(1), sh(1), runlevel(8), shutdown(8), kill(1), init-
    tab(5), initscript(5), utmp(5)

                 19 lipca 2004             INIT(8)

Time taken: 0.00022 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com