Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TOP(1)         Podręcznik użytkownika Linuksa         TOP(1)

NAZWA
    top - wyświetl najważniejsze procesy CPU

SKŁADNIA
    top [-] [d opóźnienie] [p pid] [q] [c] [C] [S] [s] [i] [n] [b]

OPIS
    top daje spojrzenie w czasie rzeczywistym na działalność procesora.
    Wyświetla listę najbardziej zasobożernych zadań systemu i udostępnia
    interakcyjny interfejs obsługi procesów. Może sortować zadania wg
    zużycia CPU, pamięci i czasu działania. top może być lepiej skonfig-
    urowany niż standardowy top z procps. Większość właściwości można
    wybrać albo przez komendę interakcyjną, albo przez podanie właściwości
    w pliku konfiguracyjnym. Zobacz niżej szczegóły.

OPCJE LINII POLECEŃ
    d  Określa opóźnienie między odświeżeniami ekranu. Można to zmieniać
      komendą interakcyjną s.

    p  Monitoruje jedynie procesy o danym id procesu. Opcję tę można
      podawać do dwudziestu razy. Jest ona niedostępna interakcyjnie ani
      nie może być ustawiona w pliku konfiguracyjnym.

    q  Powoduje to, że top odświeża się bez opóźnienia. Jeśli wywołujący
      jest superużytkownikiem, top działa z najwyższym możliwym priory-
      tetem.

    S  Określa tryb kumulacyjny, gdzie każdy proces jest wypisywany z
      czasem CPU, który spożytkowanym przez niego oraz jego martwe
      dzieci. Jest to podobne do flagi -S programu ps(1).  Zobacz
      dyskusję poniżej o komendzie interakcyjnej S.

    s  Nakazuje programowi top pracę w trybie bezpiecznym. Wyłącza
      potencjalnie niebezpieczne komendy interakcyjne (patrz niżej).
      Szykownie jest pozostawić bezpiecznego topa na dodatkowym termi-
      nalu.

    i  Uruchamia topa, ignorując wszelkie procesy duchy i  procesy
      próżnujące. Zobacz też komendę interakcyjną i poniżej.

    C  wyświetla oprócz indywidulnych stanów CPU również łączne stany
      CPU. Opcja ta ma znaczenie jedynie w systemach SMP.

    c  wyświetla linię poleceń zamiast samej nazwy polecenia. Domyślne
      zachowanie zostało zmienione, gdyż wydaje się to bardziej przy-
      datne.

    n  Liczba iteracji. Odświeża wyświetlacz tyle razy  i  zakończ
      działanie.

    b  Tryb wsadowy. Przydatne do wysyłania wyjścia z top do innych pro-
      gramów lub do pliku. W trybie tym top nie przyjmuje wejścia z
      linii poleceń. Działa dopóki nie wykona określonej za pomocą opcji
      n liczby iteracji lub dopóki nie zostanie zabity. Wyjście jest
      czystym tekstem, nadającym się do wyświetlenia na zwykłym termi-
      nalu.

OPISY PÓL
    top wyświetla różne informacje o stanie  procesora.  Wyświetlacz
    domyślnie jest odświeżany co 5 sekund, lecz można to zmienić opcją d
    linii poleceń, lub komendą interakcyjną s.

    uptime
      Ta linia wyświetla czas, przez jaki system pracuje oraz trzy miary
      obciążenia systemu. Określaja one średnią liczbę procesów gotowych
      do uruchomienia w ostatniej minucie, ostatnich 5 i 15 minutach.
      Linia ta jest podobna do wyniku polecenia uptime(1). Wyświetlanie
      uptime może być przełączane komendą interakcyjną l.

    processes
      Całkowita liczba  procesów,  pracujących  podczas  ostatniego
      odświeżenia. Jest to rozbite na liczbę zadań, które aktualnie się
      wykonują, śpią, są zatrzymane, lub niemartwe. Wyświetlanie pro-
      cesów i stanów może być przełączane komendą interakcyjną t.

    CPU states
      Pokazuje zajętość czasu CPU w trybie użytkownika, w trybie syste-
      mowym, w trybie zadań z ujemną wartością  nice  i  trybie
      bezczynności.  Czas spędzony na zadaniach z ujemną wartością nice
      jest wliczany do czasu systemowego i użytkownika, więc całość
      przekroczy  100%.  Wyświetlanie  procesów i stanów może być
      przełączane komendą interakcyjną t.

    Mem Statystyki użycia pamięci, obejmujące całkowitą dostępną pamięć,
      wolną pamięć, pamięć zajętą, pamięć dzieloną i pamięć przeznaczoną
      na bufory. Wyświetlanie informacji o pamięci można przełączać
      komendą interakcyjną m.

    Swap Statystyki obszaru wymiany, opisujące całkowity obszar wymiany,
      dostępny obszar wymiany i użyty obszar wymiany. Linia ta, wraz z
      Mem są podobne do wyjścia komendy free(1).

    PID Identyfikator procesu danego zadania.

    PPID Identyfikator procesu rodzicielskiego danego zadania.

    UID Identyfikator użytkownika, który jest właścicielem zadania.

    USER Nazwa użytkownika, który jest właścicielem zadania.

    PRI Priorytet zadania.

    NI  Wartość nice zadania. Ujemne wartości nice oznaczają wyższy prio-
      rytet.

    SIZE Pokazywany jest tu w kilobajtach rozmiar kodu zadania plus obszar
      danych plus rozmiar stosu.

    TSIZE
      Rozmiar kodu zadania. Podaje to dziwne wartości dla procesów jądra
      i jest zepsute dla procesów ELF.

    DSIZE
      Rozmiar danych + stosu. Jest to zepsute dla procesów ELF.

    TRS Rozmiar rezydentnet sekcji text (Text Resident Size).

    SWAP Rozmiar części zadania, która uległa wymianie.

    D  Rozmiar stron, zaznaczonych jako brudne.

    LC  Ostatnio używany procesor. (Wartość zmienia się od czasu do czasu
      - nie jest to błąd; Linux celowo używa słabego powinowactwa.
      Zauważ również, że sam fakt uruchomienia topa może naruszyć słabe
      powinowactwo i spowodować, że więcej procesów częściej będzie
      zmieniać aktualny CPU ze względu na dodatkowe żądania czasu CPU.)

    RSS Całkowity rozmiar pamięci fizycznej używanej przez zadanie, w
      kilobajtach. Dla procesów ELF wliczane są użyte strony bib-
      lioteki, dla a.out nie.

    SHARE
      Rozmiar pamięci dzielonej, używanej przez zadanie.

    STAT Stan pokazywanego zadania. Stan to albo S - spanie, D - nieprzery-
      wane spanie, R - działanie, Z - duchy albo T dla procesów zatrzy-
      manych, bądź śledzonych. Stany te są modyfikowane przez dalsze <
      dla procesów o ujemnej wartości nice, N dla procesów o dodatniej
      wartości nice, W dla procesów, które uległy wymianie (nie działa
      to prawidłowo dla procesów jądra).

    WCHAN
      zależnie od dostępności /boot/psdatabase lub mapy konsolidacji
      jądra /boot/System.map, pokazuje adres lub nazwę funkcję jądra,
      podczas wykonywania której zadanie aktualnie śpi.

    TIME Całkowity czas CPU, zużyty przez zadanie od uruchomienia. Jeśli
      włączony jest tryb kumulacyjny, wliczany jest też czas zużyty
      przez zmarłe dzieci procesu. Tryb kumulacyjny można ustawić opcją
      S linii poleceń lub przełączać komendą interakcyjną S. Linia
      nagłówka zmieni się wtedy na CTIME.

    %CPU Udział zadania w czasie CPU od ostatniego odświeżenia ekranu,
      wyrażony jako procent całkowitego czasu CPU.

    %MEM Udział zadania w pamięci fizycznej.

    COMMAND
      Nazwa polecenia zadania, która jest skracana, jeśli jest zbyt
      długa, by zmieścić się w jednej linii. Zadania w pamięci mają
      pełną linię poleceń, lecz zadania, które uległy wymianie (swapped-
      out) mają tylko nazwę programu, ujętą w nawiasy (np. "(getty)").

    A , WP
      te pola z kmem top nie są obsługiwane.

KOMENDY INTERACYJNE
    Podczas pracy, top rozpoznaje parę jednoklawiszowych funkcji. Część z
    nich jest wyłączona po przekazaniu opcji s z linii poleceń.

    spacja
      Odświeża natychmiast ekran.

    ^L  Przerysowywuje ekran.

    h lub ?
      Wyświetla ekran pomocy, podając krótki opis komend i status trybu
      bezpiecznego i kumulacyjnego.

    k  Zabija proces. Zostaniesz zapytany o PID zadania i sygnał, który
      mu wysłać. Dla normalnego zabicia, wyślij sygnał 15. Dla pewnego,
      lecz brutalnego zabicia, wyślij sygnał 9. Domyślnym sygnałem, jak
      dla kill(1), jest 15, SIGTERM. Komenda ta nie jest dostępna w
      trybie bezpiecznym.

    i  Ignoruj procesy bezczynne i procesy duchy. Jest to przełącznik.

    I  Przełącz pomiędzy widokiem w stylu Solarisa (procentowa zajętość
      CPU rozdzielona pomiędzy łączną liczbę CPU) a widokiem w stylu
      Iriksa (procentowa zajętość CPU obliczna wyłącznie jako ilość
      czasu). Jest to przełącznik, który ma znaczenie tylko w stystemach
      SMP.

    n lub #
      Zmień liczbę pokazywanych procesów. Zostaniesz zapytany o liczbę.
      Zastępuje to automatyczne liczbę pokazywanych procesów określoną
      na podstawie rozmiaru okna. Jeśli podane zostanie 0, top pokaże
      tyle procesów, ile zmieści się na ekranie. Tak jest domyślnie.

    q  Koniec pracy.

    r  Zmień wartość nice dla procesu. Zostaniesz zapytany o PID zadania
      i wartość nice, jaką mu ustawić. Wstawianie wartości dodatniej
      spowoduje utratę priorytetu. Jeśli top jest uruchomiony przez
      roota, można wstawić wartość ujemną powodującą, że proces uzyska
      większy priorytet. Domyślną wartością renice jest 10. Komenda ta
      nie jest dostępna w trybie bezpiecznym.

    S  Przełącza do/z trybu kumulacyjnego, równoważnego ps -S, tj. czasy
      CPU będą zawierać czasy zakończonych procesów potomnych. Dla
      niektórych programów, takich jak kompilatory, które pracują przez
      rozwidlanie wielu zadań, tryb normalny powoduje, że wydają się
      mniej wymagające niż mówi rzeczywistość. Dla innych jednak, takich
      jak powłoki czy init, zachowanie to jest prawidłowe. W każdym
      razie, zawsze można wypróbować tryb kumulacyjny jako inne spojrze-
      nie na zajętość CPU.

    s  Zmienia opóźnienie między odświeżeniami. Zostaniesz zapytany o
      czas opóźnienia w sekundach. Rozpoznawane są wartości ułamkowe, aż
      do mikrosekund. Wstawienie 0 powoduje stałe odświeżanie. Domyślną
      wartością jest 5 sekund. Zauważ, że niskie wartości powodują
      niemal nieczytelnie szybkie zmiany obrazu i mocno zwiększają
      obciążenie. Komenda ta nie jest dostępna w trybie bezpiecznym.

    f lub F
      Dodaje pola do wyświetlacza lub je usuwa. Zobacz niżej dla dal-
      szych informacji.

    o lub O
      Zmienia kolejność wyświetlanych pól. Dalsze informacje poniżej.

    l  przełączaj wyświetlanie informacji o obciążeniu i uptime.

    m  przełączaj wyświetlanie informacji o pamięci.

    t  przełączaj wyświetlanie informacji o procesach i stanach CPU.

    c  przełączaj wyświetlanie nazwy komendy i jej pełnej nazwy.

    A  sortuj zadania według wieku (najnowsze najpierw).

    M  sortuj zadania według zajętości pamięci.

    N  sortuj zadania według PIDu (numerycznie).

    P  sortuj zadania według zajętości CPU (domyślne).

    T  sortuj zadania według czasu / czasu skumulowanego.

    W  Zapisz konfigurację do ~/.toprc. Jest to zalecany sposób zapisy-
      wania konfiguracji topa.

Ekrany pól i kolejności
    Po naciśnięciu f, F, o lub O pokaże ci się ekran, pokazujący w górnej
    linii kolejność pól oraz krótkie opisy ich zawartości. Łańcuch kole-
    jności pól ma następującą składnię: Jeśli odpowiadająca danemu polu
    litera w łańcuchu pól jest wielka, to pole jest wyświetlane. Jest to
    dodatkowo oznaczane gwiazdką na początku opisu pola.  Kolejność pól
    odpowiada kolejności liter w łańcuchu.
    Z ekranu wyboru `f' pola można łatwo przełączać wyświetlanie danego
    pola, naciskając odpowiednią literę.
    Z ekranu kolejności `o' można przesuwać pole w lewo, naciskając
    odpowiadającą mu wielką literę, a w prawo, naciskając małą.

Pliki konfiguracyjne
    Top odczytuje domyślną konfigurację z dwóch plików, /etc/toprc i
    ~/.toprc. Globalny plik konfiguracyjny może służyć do ograniczenia dla
    nieuprzywilejowanych  użytkowników  możliwości topa do trybu bez-
    piecznego.  Jeśli to jest wymagane, plik powinien zawierać 's',
    określające  tryb bezpieczny oraz cyfrę d (2<=d<=9), określającą
    domyślne opóźnienie (w sekundach) w jednej linii. Prywatny plik kon-
    figuracyjny składa się z dwóch linii. Pierwsza zawiera małe i wielkie
    litery określające, które pola i w jakiej kolejności mają być wyświet-
    lane. Litery te odpowiadają literom z ekranu wyboru topa. Jako że nie
    jest to zbyt pouczające, zaleca się wybieranie pól interacyjnie i
    zapisanie kolejności za pomocą polecenia W. Druga linia jest bardziej
    interesująca (i ważniejsza). Zawiera informacje o innych opcjach.
    Najważniejsze, jeśli zachowałeś konfigurację w trybie bezpiecznym, jest
    to, że nie uzyskasz niebezpiecznego topa bez usunięcia 's' ze swojego
    ~/.toprc.  Cyfra określa czas opóźnienia między odświeżeniami, wielkie
    'S' - tryb kumulacyjny, małe 'i' - tryb bez-próżnowania, wielkie 'I' -
    widok w stylu Iriksa. Podobnie jak w trybie interakcyjnym, małe 'm',
    'l', 't' powstrzymują wyświetlanie informacji o pamięci i czasie
    działania odp. procesów oraz o stanie CPU. Zmiana domyślnej kolejności
    sortowania (wg zajętości CPU) nie jest obecnie wspierana.

UWAGI
    Ten oparty o proc top działa przez odczyt plików z systemu plików proc,
    zamontowanego w /proc.  Jeśli /proc nie jest zamontowany, top nie
    będzie działać.

    %CPU Pokazuje procent czasu_cpu/czasu_rzeczywistego w okresie czasu
    między odświeżeniami. Dla pierwszego odświeżenia używane jest krótkie
    opóźnienie i dominuje tam top. Później, top spadnie na dalsze pozycje
    i widoczne stanie się bardziej sensowne zestawienie zajętości CPU.

    Pola SIZE i RSS nie liczą tablic stron i task_struct procesu; jest to
    co najmniej 12K pamięci, która jednak pozostaje użyta.  SIZE jest
    rozmiarem wirtualnym procesu (kod+dane+stos).

    Pamiętaj, że proces musi umrzeć, aby jego czas został zanotowany przez
    rodzica w trybie kumulacyjnym. Być może przydatniejsze byłoby śledzenie
    takich procesów i dodawanie czasu, lecz byłoby to dość kosztowne. Poza
    tym wtedy zachowanie top byłoby niekompatybilne z ps.

PLIKI
    /etc/toprc Globalny plik konfiguracyjny. ~/.toprc Prywatny plik kon-
    figuracyjny.

ZOBACZ TAKŻE
    ps(1), free(1), uptime(1), kill(1), renice(1)

BŁĘDY
    Jeśli okno jest mniejsze niż ok. 70x7, top nie będzie prawidłowo forma-
    tował danych.
    Wiele pól wciąż ma problemy z procesami ELF.
    Ekrany pomocy nie są jeszcze zoptymalizowane na okna mniejsze niż 25
    linii.

AUTOR
    top został początkowo napisany przez Rogera Binnsa, w oparciu o program
    ps  Branko  Lankestera  <lankeste@fwi.uva.nl>.   Robert  Nation
    <nation@rocket.sanders.lockheed.com> zmodyfikował go znacząco do używa-
    nia systemu plików proc, w oparciu o program ps Michaela K. Johnsona
    <johnsonm@redhat.com>.   Michael  Shields  <mjshield@nyx.cs.du.edu>
    dokonał wielu zmian, łącznie z bezpiecznym i kumulacyjnym trybem
    działania. Tim Janik <timj@gtk.org> dodał sortowanie według wieku oraz
    możliwość monitorowania poszczególnych procesów na postawie ich identy-
    fikatorów.

    Helmut Geyer <Helmut.Geyer@iwr.uni-heidelberg.de> zmienił znacząco pro-
    gram w celu obsługi konfigurowalnych pól i innych nowych opcji oraz
    dokonał dalszych czystek kodu i skorzystał z nowego interfejsu read-
    proc.

    Opcje "b" i  "n"  zostały  przekazane  przez  George'a  Bonsera
    <george@captech.com> dla CapTech IT Services.

    Obecnym opiekunem jest Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>.

    Zgłoszenia błędów wysyłaj do <procps-bugs@redhat.com>.

Linux               Feb 1 1993              TOP(1)

Time taken: 0.00072 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com