Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
tput(1)                                tput(1)

NAZWA
    tput - inicjalizuj terminal lub pytaj bazę terminfo

SKŁADNIA
    tput [-Ttyp] nazwawłaściwości [parm ... ]
    tput [-Ttyp] init
    tput [-Ttyp] reset
    tput [-Ttyp] longname
    tput -S <<

OPIS
    Narzędzie tput robi użytek z bazy terminfo, dając możlwiość dojścia do
    zależnych od terminala właściwości z poziomu powłoki (zobacz sh(1)), a
    także inicjalizowania lub resetowania terminala, lub zwracania długiej
    nazwy żądanego typu terminala.

    Jeśli atrybut (nazwawłaściwości) jest typu łańcuchowego, tput wydaje
    wartość łańcuchową, a jeśli jest typu całkowitego, wydaje liczbę
    całkowitą. Jeśli atrybut jest wartością logiczną, tput po prostu
    ustawia kod wyjścia (0 to prawda, jeśli terminal ma daną właściwość, a
    1 to fałsz, jeśli terminal żądanej właściwości nie posiada) i nie
    wydaje żadnego wyjścia tekstowego.

    Przed użyciem zwróconej wartości, użytkownik powinien przetestować kod
    wyjscia i upewnić się, że wynosi on 0. (Zobacz sekcje KODY WYJŚCIA i
    DIAGNOSTYKA.)  Dla kompletnej listy właściwości i nazwwłaściwości
    związanych z każdą z nich, zobacz terminfo(5).

    -Ttyp określa typ terminala. Normalnie opcja ta jest niepotrzebna,
       gdyż wartość domyślna jest pobierana ze zmiennej środowiskowej
       TERM. Jeśli podane jest -T, zmienne powłoki LINES i COLUMNS będą
       ignorowane, a system operacyjny nie będzie zapytywany o rzeczy-
       wisty rozmiar ekranu.

    nazwawłaściwości
       określa atrybut z bazy terminfo. Gdy wkompilowana jest obsługa
       termcap, można podawać również termcapowe nazwy atrybutów.

    parm  Jeśli atrybut jest łańcuchem, który wymaga parametrów, argumenty
       param zostaną przeniesione do tego łańcucha. Wszystkie argumenty
       numeryczne zostaną atrybutowi przekazane jako liczby.

    -S   umożliwiwa używanie więcej niż jednej właściwości na jedno
       wywołanie tput. Właściwości muszą być przekazywane do tput ze
       standardowego  wejścia, a nie przez linię poleceń (zobacz
       przykład). Na linię dozwolona jest tylko jedna nazwawłaściwości.
       Opcja -S zmienia znaczenie kodów wyjścia 0 i 1 (zobacz sekcję
       KODY WYJŚCIA).

    init  Jeśli baza terminfo istnieje i znajduje się w niej opis dla ter-
       minala użytkownika (zobacz wyżej -Ttyp), to stanie sie co
       następuje: (1) jeśli istnieją łańcuchy inicjalizacyjne, to
       zostaną one wysłane (is1, is2, is3, if, iprog), (2) wszelkie
       opóźnienia (np. nowej linii), podane w opisie zostaną ustawione
       w sterowniku tty, (3) rozszerzanie tabulacji zostanie włączone
       lub wyłączone, zależnie od specyfikacji w opisie i (4) jeśli
       tabulacje nie są rozszerzane, ustawione zostaną standardowe tab-
       ulacje (co 8 spacji). Jeśli opis nie zawiera informacji wyma-
       ganej dla któregoś z tych czterech działań, to zostanie ono
       cicho pominięte.

    reset Zamiast wystawiania łańcuchów inicjalizacji, wysłane zostaną (o
       ile są obecne) łańcuchy resetowania (rs1, rs2, rs3, rf). Jeśli
       łańcuchy resetowania nie są zdefiniowane, lecz zdefiniowane są
       łańcuchy inicjalizacji, to wysłane zostaną łańcuchy inicjaliza-
       cji. W przeciwnym wypadku, reset działa analogicznie do init.

    longname
       Jeśli obecna jest baza terminfo i istnieje w niej opis dla ter-
       minala użytkownika (zobacz wyżej -Ttyp), to wyświetlona zostanie
       długa nazwa terminala. Długa nazwa jest ostatnią nazwą w pier-
       wszej linii opisu terminala w bazie terminfo [zobacz term(5)].

PRZYKŁADY
    tput init
      Inicjalizuj  terminal  według  typu  terminala  ze  zmiennej
      środowiskowej TERM. Komenda ta powinna być załączona do .profile
      każdego użytkownika po wyeksportowaniu zmiennej środowiskowej
      TERM, jak pokazano w podręczniku profile(4).

    tput -T5620 reset
      Resetuj terminal AT&T 5620, przeciążając rodzaj terminala ze zmi-
      ennej środowiskowej TERM.

    tput cup 0 0
      Wyślij sekwencję do przesunięcia kursora do wiersza 0, kolumny 0
      (lewy górny narożnik ekranu, znany zwykle jako "domowa" (home)
      pozycja kursora).

    tput clear
      Wyślij na bieżący terminal sekwencję czyszczącą ekran.

    tput cols
      Wydrukuj liczbę kolumn w bieżącym terminalu.

    tput -T450 cols
      Wydrukuj liczbę kolumn terminala 450.

    bold=`tput smso` offbold=`tput rmso`
      Ustaw zmienne powłoki bold na początek sekwencji trybu standout i
      offbold na koniec sekwencji trybu standout bieżącego terminala.
      Może to być użyte w znaku zachęty: echo "${bold}Proszę wpisać
      imię: ${offbold}\c"

    tput hc
      Ustaw kod wyjścia, określający czy terminal jest terminalem hard
      copy.

    tput cup 23 4
      Wyślij sekwencję przesuwającą kursor do wiersza 23 w 4 kolumnie.

    tput longname
      Wydrukuj długą nazwę terminala TERM, określoną w bazie terminfo.

    tput -S <<!
    > clear
    > cup 10 10
    > bold
    > !

      Ten przykład pokazuje przetwarzania przez tput kilku właściwości w
      jednym wywołaniu. Przykład ten czyści ekran, przesuwa kursor do
      pozycji 10, 10 i włącza tryb wytłuszczenia. Lista jest kończona
      znakiem wykrzyknika, znajdującym się w osobnej linii.

PLIKI
    /usr/share/terminfo
       skompilowana baza opisu terminala

    /usr/include/curses.h
       plik nagłówkowy curses(3X)

    /usr/include/term.h
       plik nagłówkowy terminfo

    /usr/share/tabset/*
       ustawienia tab dla niektórych terminali w formacie odpowiednim
       do wysyłania na terminal (sekwencje specjalne, ustawiające
       marginesy i tabulacje); dla dalszych informacji, zobacz sekcję
       "Tabs and Initialization" terminfo(4).

ZOBACZ TAKŻE
    clear(1), stty(1), tabs(5). profile(5), terminfo(4) w podręczniku Sys-
    tem Administrator's Reference Manual. Rozdział 10 podręcznika Program-
    mer's Guide.

KODY WYJŚCIA
    Jeśli nazwawłaściwości jest typu logicznego, dla prawdy zwracana jest
    wartość 0, a dla fałszu 1. Wyjątkiem jest użycie opcji -S.

    Jeśli nazwawłaściwości jest typu łańcuchowego, zwracane jest 0, gdy
    własciwość  jest  zdefiniowana  dla  tego  terminala  (wartość
    nazwywłaściwości jest zwracana na standardowe wyjście); zwracane jest 1
    jeśli właściwość nazwawłaściwości nie jest zdefiniowana dla tego termi-
    nala (na stdout nie jest nic wypisywane).

    Jeśli nazwawłaściwości jest typu logicznego, lub łańcuchowego i użyto
    opcji -S, w wypadku gdy wszystkie linie były pomyślne zwracane jest 0.
    Ponieważ nie można określić, która z linii się nie powiodła, nie jest
    zwracana wartość 1. Kody wyjścia 2, 3 i 4 mają swoją tradycyjną inter-
    pretację.

    Jeśli nazwawłaściwości jest typu całkowitego, zwracane jest zawsze 0.
    Aby określić czy własciwość jest zdefiniowana, użytkownik musi testować
    wartość standardowego wyjścia. Wartość -1 oznacza, że własciwość nie
    jest zdefiniowana dla tego terminala.

    Wszystkie inne kody wyjścia oznaczają błędy; zobacz sekcję DIAGNOSTYKA.

DIAGNOSTYKA
    tput drukuje następujące komunikaty o błędach i ustawia odpowiednie
    kody błędów:

    kod błędu  komunikat błędu
    0      (nazwawłaściwości jest zmienną numeryczną, która nie jest
          podana w bazie terminfo(5) tego typu terminala, np.
          tput -T450 lines i tput -T2621 xmc)
    1      nie jest drukowany żaden komunikat błędu, zobacz sekcję KODY
          WYJŚCIA.
    2      błąd użycia.
    3      nieznany typ terminala, lub brak bazy terminfo.
    4      nieznana własciwość nazwawłaściwości terminfo

PRZENOŚNOŚĆ
    Opcje longname i -S oraz właściwości podstawiania parametrów, używane w
    przykładzie cup nie są obsługiwane w BSD curses i w AT&T/USL curses
    przed SVr4.

                                    tput(1)

Time taken: 0.00070 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com