Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TR(1)           Narzędzia tekstowe GNU 2.0           TR(1)

NAZWA
    tr - przetłumacz lub usuń znaki

SKŁADNIA
    tr [-cst] [--complement] [--squeeze-repeats]
      [--truncate-set1] łańcuch1 łańcuch2

    tr [-cs] [--complement] [--squeeze-repeats] łańcuch1

    tr [-cd] [--complement] [--delete] łańcuch1

    tr [-cds] [--complement] [--delete] [--squeeze-repeats]
      łańcuch1 łańcuch2

    tr [--help] [--version]

OPIS
    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo tr
    lub
       info tr.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie tr w wersji GNU. tr kopiuje
    standardowe wejście na standardowe wyjście, dokonując  jednej  z
    poniższych operacji:

       o przekład, opcjonalnie ściśnięcie powtórzonych znaków w wyniku
       o ściśnięcie powtórzonych znaków
       o usunięcie znaków
       o usunięcie znaków, potem ściśnięcie powtórzonych znaków w
       wyniku

    Argumenty łańcuch1 i (jeśli podany) łańcuch2 definiują uporządkowane
    zbiory znaków, poniżej nazwane zb1 i zb2.  Owe zbiory to znaki z
    wejścia, na których działa tr. Opcja --complement (-c) zastępuje zb1
    jego dopełnieniem (wszystkimi znakami, których nie ma w zb1).

  OKREŚLANIE ZBIORÓW ZNAKÓW
    Format argumentów łańcuch1 i łańcuch2 przypomina format wyrażeń regu-
    larnych; jednakowoż, nie są to wyrażenia regularne, lecz tylko listy
    znaków. Większość znaków w tych łańcuchach reprezentuje po prostu same
    siebie, ale łańcuchy mogą też, dla wygody, zawierać wyliczone poniżej
    skróty.  Niektórych z nich można użyć tylko w łańcuch1 lub łańcuch2,
    jak zaznaczono poniżej.

    Odwrotny ukośnik, po którym nie następuje znak spośród wymienionych
    poniżej powoduje komunikat o błędzie.

    \a   Control-G.

    \b   Control-H.

    \f   Control-L.

    \n   Control-J.

    \r   Control-M.

    \t   Control-I.

    \v   Control-K.

    \ooo  Znak o wartości podanej przez ooo, czyli od 1 do 3 cyfr
       ósemkowych.

    \\   Odwrotny ukośnik.

    Zakresy: notacja `m-n' interpretowana jest jako wszystkie znaki od m do
    n, w porządku rosnącym. m powinno występować w porządku sortowania
    przed n; jeśli tak nie jest, następuje błąd. Dla przykładu, `0-9' jest
    tym samym co `0123456789'. Chociaż GNU tr nie obsługuje składni System
    V używającej nawiasów kwadratowych do zamykania zakresów, tłumaczenia
    określone w tym formacie nadal będą działać, o ile nawiasy w łańcuch1
    odpowiadają identycznym nawiasom w łańcuch2.

    Powtórzone znaki: notacja `[c*n]' w łańcuch2 interpretowana jest jako n
    kopii znaku c. Tak więc `[y*6]' jest tym samym co `yyyyyy'. Notacja
    `[c*]' w łańcuch2 rozszerzana jest na tyle kopii c, ile potrzeba na to
    aby zb2 był tak długi jak zb1.  Jeśli n zaczyna się od 0, jest
    reprezentowane ósemkowo, w przeciwnym razie dziesiętnie.

    Klasy znaków: notacji `[:nazwa-klasy:]' odpowiadają wszystkie znaki z
    (predefiniowanej) klasy zwanej nazwa-klasy. Znaki nie są rozszerzane w
    jakimś szczególnym porządku, z wyjątkiem klas 'upper' i 'lower', rozsz-
    erzanych w porządku rosnącym. Gdy podano zarówno opcję --delete (-d)
    jak i --squeeze-repeats (-s) w łańcuch2 można użyć każdej klasy znaków.
    W przeciwnym razie w łańcuch2 akceptowane są tylko klasy znaków 'upper'
    i 'lower', i to tylko wtedy, kiedy odpowiednie klasy 'upper' i 'lower'
    zostały określone na tej samej pozycji względnej w łańcuch1. Takie
    postępowanie określa konwersję wielkości liter.  Nazwy klas podano
    niżej; jeśli poda się nieprawidłową nazwę klasy, powstaje błąd.

    alnum Litery i cyfry.

    alpha Litery.

    blank Poziomy biały znak.

    cntrl Znaki sterujące.

    digit Cyfry.

    graph Znaki drukowalne, z wyłączeniem spacji.

    lower Małe litery.

    print Znaki drukowalne, łącznie ze spacją.

    punct Znaki interpunkcyjne.

    space Pionowy lub poziomy biały znak (odstęp).

    upper Duże litery.

    xdigit Cyfry szesnastkowe.

    Klasy równoważne: składnia `[=c=]' oznacza wszystkie znaki równoważne
    c, bez szczególnej kolejności. Klasy równoważne to niedawny wynalazek
    pomyślany dla obsługi alfabetów nie-angielskich. Jednak nie istnieje,
    zdaje się, standardowa metoda ich zdefiniowania lub określenia ich
    zawartości.  Z tego powodu nie są one w pełni zaimplementowane w GNU
    tr; klasa równoważna każdego znaku składa się tylko z tego znaku, co
    obecnie czyni je konstrukcją bezużyteczną.

  TŁUMACZENIE
    tr dokonuje tłumaczenia gdy podane są zarówno łańcuch1 jak i łańcuch2,
    a nie podano opcji --delete (-d).  tr tłumaczy każdy znak swojego
    wejścia znajdujący się w zb1 na odpowiedni znak w zb2. Znaki, których
    nie ma w zb1 przepuszczane są w postaci niezmienionej. Gdy jakiś znak
    pojawia się więcej niż jeden raz w zb1, a odpowiadające mu znaki w zb2
    nie są takie same, używany jest tylko ostatni z nich.  Dla przykładu,
    poniższe dwa polecenia są równoważne:
       tr aaa xyz
       tr a z
    Typowym zastosowaniem tr jest konwersja małych liter na duże. Można to
    zrobić na wiele sposobów. Oto trzy z nich:
       tr abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
       tr a-z A-Z
       tr '[:lower:]' '[:upper:]'
    Gdy tr dokonuje tłumaczenia, zb1 i zb2 powinny normalnie być tej samej
    długości.  Jeśli zb1 jest krótszy od zb2, dodatkowe znaki na końcu zb2
    są ignorowane.

    Z drugiej strony, podanie zb1 dłuższego od zb2 nie jest przewidziane:
    POSIX.2 mówi, że rezultat jest niezdefiniowany. W takiej sytuacji tr
    BSD wydłuża zb2 do długości zb1 powtarzając ostatni znak zb2 tyle razy
    ile potrzeba. tr z System V obcina zb1 do długości zb2.

    Domyślnie, GNU tr załatwia ten przypadek tak jak robi to tr z BSD. Gdy
    podano opcję --truncate-set1 (-t) GNU tr obsługuje ten przypadek tak
    jak wersja z System V. Opcja ta jest ignorowana dla operacji innych
    niż tłumaczenie.

    Zachowywanie się jak tr z System V w tym przypadku psuje stosunkowo
    częsty idiom z BSD:
       tr -cs A-Za-z0-9 '\012'
    ponieważ konwertuje na znaki nowej linii tylko bajty zerowe (pierwszy
    element dopełnienia zb1), a nie wszystkie znaki nie-alfanumeryczne.

  ŚCISKANIE POWTÓRZEŃ I USUWANIE
    Jeśli podano tylko opcję --delete (-d), tr usuwa z wejścia wszystkie
    znaki znajdujące się w zb1.

    Jeśli podano tylko opcję --squeeze-repeats (-s), tr zastępuje w wejściu
    każdą sekwencję powtórzonych znaków znajdujących się w zb1 pojedynczym
    wystąpieniem tegoż znaku.

    Jeśli podano zarówno opcję --delete jak i --squeeze-repeats, tr
    najpierw wykonuje wszelkie usunięcia używając zb1, potem  ściska
    powtórzenia pozostałych znaków używając zb2.

    Opcji  --squeeze-repeats  można także używać podczas tłumaczenia.
    Wówczas tr najpierw dokonuje tłumaczenia, potem ściska powtórzenia
    pozostałych znaków używając zb2.

    Oto kilka przykładów ilustrujących różne kombinacje opcji:

    Usuwanie wszystkich bajtów zerowych:
       tr -d '\000'

    Umieszczenie każdego słowa w osobnej linii. Konwertuje to wszystkie
    znaki nie-alfanumeryczne na znaki nowej linii, potem ściska każdy
    łańcuch powtórzonych nowych linii w pojedynczą nową linię:
       tr -cs '[a-zA-Z0-9]' '[\n*]'

    Konwersja każdej sekwencji powtórzonych nowych linii w pojedynczą nową
    linię:
       tr -s '\n'

    Wyszukiwanie w dokumencie podwójnych wystąpień słów. Na przykład,
    zdarza się pisanie "do do", powtórzonych słów rozdzielonych znakiem
    nowej linii. Poniższy skrypt powłoki Bourne'a najpierw zamienia każdą
    sekwencję znaków interpunkcyjnych i znaków pustych na pojedynczy znak
    nowej linii. Powoduje to umieszczenie każdego "słowa" w osobnej linii.
    Następnie zamienia wszystkie duże litery na małe, i, na koniec,
    uruchamia `uniq' z opcją `-d', co powoduje wypisanie tylko słów, które
    były powtórzone obok siebie.
       #!/bin/sh
       cat "$@" \
         | tr -s '[:punct:][:blank:]' '0 \
         | tr '[:upper:]' '[:lower:]' \
         | uniq -d

    GNU tr akceptuje także następujące opcje, w kombinacji z innymi:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

  KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
    Ustawienie zmiennej środowiskowej POSIXLY_CORRECT wyłącza niektóre
    ostrzeżenia i komunikaty o błędach, dla ścisłej zgodności z POSIX.2.
    Komunikaty te występują normalnie w następujących okolicznościach:

    1. Gdy podano opcję --delete, ale nie --squeeze-repeats, a podano
    łańcuch2, GNU tr domyślnie wypisuje komunikat o użyciu i kończy pracę,
    ponieważ łańcuch2 nie zostałby użyty.  Specyfikacja POSIX mówi, że
    łańcuch2 należy w tej sytuacji zignorować. Jednak milczące ignorowanie
    argumentów to zły pomysł.

    2. Gdy podano niejednoznaczne specjalne sekwencje ósemkowe.  Dla
    przykładu, \400 to faktycznie \40 plus cyfra 0, ponieważ ósemkowa
    wartość 400 nie mieści się w pojedynczym bajcie.

    Zauważ że GNU tr nie zapewnia pełnej zgodności z BSD lub System V. Dla
    przykładu, nie istnieje opcja wyłączająca interpretację konstrukcji
    POSIX-owych [:alpha:], [=c=], i [c*10].  GNU tr nie usuwa także
    automatycznie bajtów zerowych, w odróżnieniu od tradycyjnych wersji
    UNIXowych, w których nie ma sposobu zachowania bajtów zerowych.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    expand(1), unexpand(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tek-
    stowych GNU wersji 2.0.

sierpień 1999             FSF                TR(1)

Time taken: 0.00015 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com