Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
tset(1)                                tset(1)

NAZWA
    tset - inicjalizacja terminala

SKŁADNIA
    tset [-IQqrs] [-] [-e ch] [-i ch] [-k ch] [-m mapowanie] [terminal]
    reset [-IQqrs] [-] [-e ch] [-i ch] [-k ch] [-m mapowanie] [terminal]

OPIS
    Tset inicjalizuje terminale.  Program najpierw określa rodzaj termi-
    nala, z którego korzystasz. Robi to w następujący sposób, szukając
    pierwszego pasującego typu terminala:

    1. Poprzez argument terminal, podany w linii poleceń.

    2. Poprzez wartość zmiennej środowiskowej TERM.

    3. (Tylko systemy BSD.) Typ terminala, związany poprzez plik /etc/ttys
    z urządzeniem stderr. (Pod Linuksem i UNIX-ami w rodzaju System V,
    robotę tą wykonuje getty, ustawiając TERM zgodnie z typem, przekazanym
    mu przez /etc/inittab.)

    4. Poprzez wybranie domyślnego typu terminala, ``unknown''.

    Jeśli rodzaj terminala nie był podany w linii poleceń, to załączane są
    mapowania opcji -m (zobacz niżej opis). Potem, jeśli typ terminala
    zaczyna się od pytajnika (``?''), użytkownik jest pytany o potwierdze-
    nie. Pusta odpowiedź potwierdza typ, a niepusta wprowadza inny. Gdy
    terminal zostanie już określony, odczytywany jest opis terminala z ter-
    minfo. Jeśli nie ma dla niego opisu w terminfo, użytkownik jest pros-
    zony o podanie innego typu terminala.

    Gdy opis terminfo zostanie już pobrany, ustawiane są rozmiar okna,
    znaki backspace, przerwania (interrupt) i zabicia liniii i wysyłane są
    na wyjście stderr łańcuchy inicjalizacji tab i terminala. Na koniec,
    jeśli znaki kasowania (erase), przerwania (interrupt) i usunięcia linii
    (line kill) zmieniły się, lub nie są ustawione na wartości domyślne,
    ich wartości są wyświetlane na wyjście stderr.

    Po wywołaniu jako reset, tset ustawia tryby cooked i echo, wyłącza
    tryby cbreak i raw, włącza tłumaczenie nowej linii i resetuje wszystkie
    nieustawione znaki specjalne na wartości domyślne. Następnie zachodzi
    inicjalizacja terminala, opisana wyżej. Jest to przydatne jeśli program
    umrze,  pozostawiając terminal w nienormalnym stanie. Zauważ, że
    możliwe, że będzie trzeba wpisać

      <LF>reset<LF>

    (znak line-feed to zazwyczaj control-J) aby terminal zaczął działać,
    gdyż CR może w stanie nienormalnym nie działać. Poza tym, terminal
    często nie będzie odbijał echa komendy.

    Opcje są następujące:

    -q  Typ terminala jest wyświetlany na standardowe wyjście i nie jest
      on w żaden sposób inicjalizowany. Opcja `-' jest równoważna, lecz
      archaiczna.

    -e  Ustaw znak kasowania (erase) na ch.

    -I  Nie wysyłaj na terminal łańcuchów inicjalizacji tab lub terminala.

    -i  Ustaw znak przerwania (interrupt) na ch.

    -k  Ustaw znak usuwania linii (line kill) na ch.

    -m  Podaj mapowanie z typu portu na terminal. Patrz niżej.

    -Q  Nie wyświetlaj żadnych wartości dla znaków erase, interrupt i line
      kill.

    -r  Drukuj na stderr typ terminala.

    -s  Drukuj na stdout sekwencję komend powłokowych, inicjalizujących
      zmienną środowiskową TERM. Zobacz też sekcję niżej o ustawianiu
      środowiska.

    Argumenty dla -e, -i, -k mogą być wprowadzane jako normalne znaki, z
    użyciem notacji `kapeluszowej', tj. control-h może być podawany jako
    ``^H'' czy ``^h''.

USTAWIANIE ŚRODOWISKA
    Często do środowiska powłoki przydaje się wstawić typ terminala i
    informację o jego właściwościach. Dokonuje się tego przy użyciu opcji
    -s.

    Gdy podana jest opcja -s, komendy wymagane do wstawienia informacji do
    środowiska powłoki są zapisywane na stdout. Jeśli zmienna środowiskowa
    SHELL kończy się na ``csh'', komendy są preparowane dla csh, w przeci-
    wnym wypadku tworzone są dla sh. Następująca linia w .login czy .pro-
    file powinna prawidłowo zainicjalizować środowisko:

      eval `tset -s options ... `

MAPOWANIE TYPU TERMINALA
    Gdy terminal nie jest ściśle przywiązany do systemu (lub bieżąca infor-
    macja systemowa może nie być prawidłowa), typ terminala wyprowadzony z
    pliku /etc/ttys lub ze zmiennej środowiskowej TERM może być często
    czymś podstawowym, w rodzaju network, dialup czy unknown. Gdy tset
    jest używany w skrypcie startowym, często dobrze jest udostępnić infor-
    mację o typie terminala używanym na takich portach.

    Celem opcji -m jest mapowanie z pewnych warunków na typ terminala, tj.
    mówienie tset ``Jestem na tym porcie, z taką prędkością, więc chyba
    jestem na tym typie terminala''.

    Argument opcji -m składa się z opcjonalnego typu portu, opcjonalnego
    operatora i opcjonalnej szybkości oraz znaku dwukropka i typu termi-
    nala. Typ portu jest łańcuchem (rozdzielanym przez operator albo znak
    dwukropka). Operator może być dowolną kombinacją ``>'', ``<'', ``@'' i
    ``!''; ``>'' oznacza większy od, ``<'' mniejszy od, ``@'' równy, a
    ``!'' odwraca sens testu. Szybkość jest podawana jako liczba i jest
    porównywana z szybkością wyjścia standardowego błędów (które powinno
    być kontrolującym terminalem). Typ terminala jest łańcuchem.

    Jeśli w linii poleceń nie podano typu terminala, do typu stosowane są
    mapowania -m. Jeśli typ portu i szybkość odpowiadają mapowaniu, termi-
    nal podany w mapowaniu podmienia typ obecny. Jeśli podanych jest więcej
    niż jedno mapowanie, użyte zostanie pierwsze pasujące.

    Na przykład, rozważ następujące mapowanie: dialup>9600:vt100. Typ
    portu to dialup, operator to >, szybkość to 9600, a typ terminala to
    vt100. Wynikiem mapowania jest określenie, że jeśli typ terminala to
    dialup, szybkość jest większa niż 9600 bodów, to należy używać termi-
    nala vt100.

    Jeśli nie poda się szybkości, typ terminala będzie pasował do dowolnej
    szybkości. Jeśli nie poda się typu portu, terminal będzie pasował do
    dowolnego portu. Na przykład, -m dialup:vt100 -m :?xterm spowoduje, że
    dowolny port dialupowy, niezależnie od szybkości będzie odpowiadał
    terminalowi vt100, podczas gdy dowolny port niedialupowy będzie trak-
    towany jako ?xterm. Zauważ, że z uwagi na pytajnik, użytkownik będzie
    zapytany o domyślnym porcie czy rzeczywiście używa terminala xterm.

    W argumencie opcji -m dozwolone są znaki białych spacji. Ponadto, aby
    zapobiec problemom z metaznakami, całą opcję -m zaleca się umieszczać
    wewnątrz cytatów, a użytkownikom csh umieszczanie lewych ukośników
    (``\'') przed znakami wykrzykników (``!'').

HISTORIA
    Komenda tset pojawiła się w BSD 3.0. Implementacja ncurses została
    częściowo zaadaptowana ze źródeł 4.4BSD do środowiska terminfo przez
    Erica S. Raymonda <esr@snark.thyrsus.com>.

KOMPATYBILNOŚĆ
    Narzędzie tset zostało udostępnione do wstecznej kompatybilności ze
    środowiskami BSD (pod większością UNIX-ów /etc/inittab i getty(1) mogą
    ustawiać odpowiednio TERM dla dowolnej linii dial-up, a to trywializuje
    to,  co było najważniejszym zastosowanem tset). Implementacja ta
    zachowuje się jak tset z 4.4BSD, lecz zawiera kilka wyjątków.

    Opcja -S z BSD tset nie działa; drukuje na stderr komunikat o błędzie i
    umiera. Opcja -s ustawia tylko TERM, nie TERMCAP. Obydwie te zmiany są
    spowodowane tym, że zmienna TERMCAP nie jest już obsługiwana w opartych
    o terminfo ncurses, co powoduje że tset -S jest bezużyteczny.

    Istniała nieudokumentowana właściwość 4.4BSD, według której wywołanie
    tset poprzez dowiązanie o nazwie `TSET` (lub poprzez inną nazwę,
    rozpoczynającą się od dużej litery) ustawiało terminal na używanie
    tylko dużych liter. Właściwość ta została pominięta.

    Opcje -A, -E, -h, -u i -v skasowano z narzędzia tset w 4.4BSD. Żadne z
    nich nie było udokumentowane w 4.3BSD i wszystkie miały w najlepszym
    wypadku ograniczoną przydatność. Opcje -a, -d i -p są podobnie
    nieopisane lub nieużyteczne, lecz zostały utrzymane, gdyż okazuje się
    że są powszechnie używane. Jest mocno zalecane zmienienie wykorzystywa-
    nia tych opcji na opcję -m. Opcja -n pozostaje, lecz nie ma żadnego
    efektu. Opcje -adnp są z tej przyczyny pominięte w opisie powyżej.

    Wciąż jest dozwolone podawanie opcji -e, -i i -k bez argumentów, choć
    mocno jest zalecane, by zmienić to na jawne podawanie znaku.

    Od 4.4BSD, wywoływanie tset jako reset nie implikuje już opcji -Q.
    Poza tym, interakcja między opcją - a argumentem terminal, pochodząca z
    historycznych implementacji tset została usunięta.

ŚRODOWISKO
    Komenda tset używa zmiennych środowiskowych SHELL i TERM.

PLIKI
    /etc/ttys
      baza mapowań nazw portów na typy terminali (tylko wersje BSD).

    /usr/share/terminfo
      baza właściwośći terminala

ZOBACZ TAKŻE
    csh(1), sh(1), stty(1), tty(4), termcap(5), ttys(5), environ(7)

                                    tset(1)

Time taken: 0.00069 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com