Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TSORT(1)         Narzędzia tekstowe GNU 2.0         TSORT(1)

NAZWA
    tsort - sortowanie topologiczne

SKŁADNIA
    tsort [--help] [--version] [plik]

OPIS
    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo tsort
    lub
       info tsort.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie tsort w wersji GNU.

    tsort wykonuje sortowanie topologiczne zadanego pliku lub standardowego
    wejścia jeśli nie podano pliku lub podano plik o nazwie '-'.  Wynik
    wypisywany jest na standardowe wyjście.

    tsort czyta wejście jako pary łańcuchów, oddzielanych odstępami,
    opisujące  częściowe  uporządkowanie.  Wynikiem  jest  całkowite
    uporządkowanie odpowiadające zadanemu uporządkowaniu częściowemu.

    [tłum.: Pary łańcuchów są nazwami węzłów wyznaczających początek i
    koniec krawędzi grafu skierowanego. Jeżeli węzeł nie jest połączony z
    innymi, można do sortowania topologicznego zapisać go jako połączony z
    samym sobą.]

    Na przykład:
      tsort <<EOF
      a b c
      d
      e f
      b c d e
      EOF
    da jako wynik:
      a
      b
      c
      d
      e
      f
    tsort rozpoznaje pętle (cykle grafu) w wejściu i wypisuje pierwszą
    napotkaną na standardowe wyjście błędów.

    Zauważ, że dla danego uporządkowania częściowego zazwyczaj nie istnieje
    unikatowe uporządkowanie całkowite.

OPCJE
    tsort posiada tylko dwie opcje:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    sort(1), uniq(1), comm(1), ptx(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tek-
    stowych GNU wersji 2.0.

sierpień 1999             FSF               TSORT(1)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com