Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
TUNE2FS(8)                             TUNE2FS(8)

NAZWA
    tune2fs - modyfikacja dostrajalnych parametrów systemu plików ext2/ext3

SKŁADNIA
    tune2fs [ -l ] [ -c max-liczba-montowań ] [ -e zachowanie-w-razie-błędu
    ] [ -f ] [ -i przerwa-między-sprawdzeniami ] [ -j ] [ -J opcje-dzien-
    nika ] [ -m procent-zarezerwowanych-bloków ] [ -o [^]opcje-montowa-
    nia[,...]  ]  [  [  -r  liczba-zarezerwowanych-bloków  ]  [ -s
    flaga-sparse-super ] [ -u użytkownik ] [ -g grupa ] [ -C liczba-mon-
    towań ] [ -L etykieta ] [ -M ostatnio-montowany-katalog ] [ -O
    [^]cecha[,...] ] [ -T czas-ostatniego-sprawdzenia ] [ -U UUID ]
    urządzenie

OPIS
    tune2fs modyfikuje dostrajalne parametry linuksowego systemu plików
    ext2/ext3.

OPCJE
    -c max-liczba-montowań
       Zmiana maksymalnej liczby montowań między dwoma sprawdzeniami
       systemu plików. Jeżeli max-liczba-montowań jest równa 0 lub -1,
       wtedy liczba montowań będzie ignorowana przez e2fsck(8) i jądro.

       Ustawienie liczby montowań, po których system plików będzie
       bezwzględnie sprawdzany, przemiennie spowoduje, że  systemy
       plików z księgowaniem nie będą sprawdzane w tym samym czasie.

       Należy uważnie rozważyć konsekwencje całkowitego wyłączenia tej
       opcji.  Uszkodzone dyski, kable czy błędy w jądrze  mogą
       uszkodzić system plików bez zaznaczania systemu plików jako
       błędny. Jeżeli używa się systemu plików z księgowaniem, to sys-
       tem plików nigdy nie zostanie zaznaczony jako błędny, dlatego
       będzie sprawdzany normalnie. Błąd systemu plików wykryty przez
       jądro wymusi użycie fsck przy następnym restarcie, lecz wtedy
       może być już za późno, aby zapobiec utracie danych.

       Informacje o sprawdzaniu w zależności od czasu można znaleźć w
       opisie opcji -i.

    -C liczba-montowań
       Ustawia licznik montowań systemu plików. Opcja ta wraz z opcją
       -c może służyć do wymuszenia sprawdzenia systemu plików po
       następnym restarcie.

    -e zachowanie-w-razie-błędu
       Zmienia zachowanie jądra, gdy wykryty zostanie błąd. We wszyst-
       kich przypadkach błąd systemu plików powoduje uruchomienie
       e2fsck(8) podczas następnego restartu w celu sprawdzenia systemu
       plików. zachowanie-w-razie-błędu może przyjmować następujące
       wartości:

          continue  Kontynuje normalną pracę.

          remount-ro Powoduje przejście systemu plików w tryb tylko
                do odczytu.

          panic    Wywołuje panikę jądra.

    -f   Wymusza kończenie operacji tune2fs nawet w przypadku wystąpienia
       błędów.  Ta opcja jest przydatna podczas wyłączania cechy
       has_journal w systemie plików posiadającym zewnętrzny dziennik
       (lub  tak  uszkodzonym,  że sprawia wrażenie posiadającego
       zewnętrzny dziennik), który nie jest dostępny.

       OSTRZEŻENIE: Usuwanie zewnętrznego dziennika z systemu plików,
       który nie został prawidłowo odmontowany, bez wcześniejszego
       zabezpieczenia tego dziennika, może prowadzić do utraty danych i
       poważnych uszkodzeń systemu plików.

    -g grupa
       Ustawia grupę użytkownika, który może używać zarezerwowanych
       bloków. Parametr grupa może być numerycznym gid-em lub nazwą
       grupy. Jeżeli podana jest nazwa grupy, jest ona zamieniana na
       numeryczny gid przed zachowaniem danych w superbloku.

    -i przerwa-między-sprawdzeniami[d|m|w]
       Dostraja maksymalny okres czasu między dwoma sprawdzeniami sys-
       temu plików. Brak przedrostka lub d oznacza dni, m miesiące, a
       w tygodnie. Zero wyłączy sprawdzanie w zależności od upływu
       czasu.

       Zalecane jest włączenie sprawdzania -c (w zależności od liczby
       montowań) albo -i (w zależności od upływu czasu) w celu
       wymuszenia okresowego, pełnego sprawdzania systemu plików przez
       e2fsck(8). Pominięcie tego może prowadzić do uszkodzenia sys-
       temu plików gdy uszkodzone są dyski, kable, pamięć lub wystąpią
       niezauważone błędy jądra prowadzące do utraty danych lub awarii.

    -j   Dodaje dziennik ext3 do systemu plików. Jeżeli opcja -J nie
       została podana, do utworzenia dziennika o odpowiedniej wielkości
       (dla  podanego systemu plików), przechowywanego w systemie
       plików, zostaną użyte domyślne parametry. Należy zauważyć, że
       aby móc używać księgowania, jądro musi obsługiwać ext3.

       Jeżeli ta opcja jest użyta do utworzenia dziennika na już zamon-
       towanym systemie plików, to w głównym katalogu tego systemu
       plików  zostanie  utworzony niemodyfikowalny plik .journal,
       ponieważ jest to jedyna bezpieczna metoda utworzenia i-węzła dla
       dziennika w zamontowanym systemie plików. W czasie gdy plik dzi-
       ennika ext3 jest widoczny, nie jest bezpieczne usuwanie lub
       modyfikowanie go; z tego powodu plik ten jest zaznaczony jako
       niemodyfikowalny (immutable). Podczas sprawdzania odmontowanych
       systemów plików e2fsck(8) automatycznie przeniesie pliki .jour-
       nal do niewidocznego, zarezerwowanego węzła dziennika. Dla
       wszystkich systemów plików, poza głównym (root), powinno się to
       stać automatycznie podczas następnego restartu systemu. Ponieważ
       główny system plików jest zamontowany w trybie tylko do odczytu,
       w celu dokonania tej przemiany e2fsck(8) musi zostać uruchomiony
       z dyskietki ratunkowej.

       Aby uniknąć używania dyskietki ratunkowej do dodania dziennika
       ext3 do głównego systemu plików, skrypty initrd niektórych dys-
       trybucji, np. Debiana, automatycznie skonwertują główny system
       plików ext2 do ext3, jeżeli używany jest początkowy ramdisk oraz
       gdy plik /etc/fstab określa typ ext3 dla głównego systemu
       plików.

    -J opcje-dziennika
       Zmienia domyślne parametry dziennika ext3. Opcje dziennika są
       oddzielone przecinkami i mogą zawierać argument podany po znaku
       równości ('='). Obsługiwane są następujące opcje dziennika:

          size=rozmiar-dziennika
             Tworzy przechowywany w systemie plików dziennik, o
             wielkości rozmiar-dziennika megabajtów. Rozmiar dzi-
             ennika musi wynosić co najmniej 1024 bloki (np. 1MB
             jeżeli używane są bloki o rozmiarze 1k, 4MB jeżeli
             4k, itd.), ale nie może przekraczać 102 400 bloków.
             System plików musi zawierać ilość wolnego miejsca
             wystarczającą do utworzenia dziennika.

          device=zewnętrzny-dziennik
             Przyłącza system plików do urządzenia z dziennikiem
             (journal   block  device)  umieszczonego  na
             zewnętrzny-dziennik. Zewnętrzny dziennik musi być
             utworzony przez wywołanie

             mke2fs -O journal_dev zewnętrzny-dziennik

             Należy zauważyć, że zewnętrzny-dziennik musi mieć
             bloki o takim samym rozmiarze jak system plików,
             który ma z nim współpracować.

             Zamiast  podawać  nazwę urządzenia bezpośrednio,
             zewnętrzny-dziennik  może  być  określony  przez
             LABEL=etykieta lub UUID=UUID, aby znaleźć zewnętrzny
             dziennik na podstawie etykiety woluminu lub UUID
             przechowywanego w superbloku ext2 na początku dzien-
             nika. Do wypisania etykiety i UUID urządzenia z dzi-
             ennikiem można posłużyć się dumpe2fs(8). Zobacz
             także opis opcji -L programu tune2fs(8).

       Dla danego systemu plików można podać tylko jedną z opcji size
       lub device.

    -l   Wypisuje zawartość superbloku systemu plików.

    -L etykieta-woluminu
       Ustawia etykietę systemu plików. Etykiety systemu plików ext2
       mogą zawierać co najwyżej 16 znaków; jeżeli etykieta jest
       dłuższa niż 16 znaków, tune2fs skróci ją i wypisze ostrzeżenie.
       Etykieta może być używana przez mount(8),  fsck(8)  i  w
       /etc/fstab(5) (i pewnie też w innych sytuacjach) poprzez podanie
       LABEL=etykieta zamiast nazwy urządzenia blokowego, jak np.
       /dev/hda5.

    -m procent-zarezerwowanych-bloków
       Określa dla danego urządzenia procent ogólnej liczby bloków,
       jaki będą stanowić bloki zarezerwowane.

    -M ostatnio-montowany-katalog
       Ustawia katalog, w którym system plików był ostatnio zamon-
       towany.

    -o [^]opcja-monotwania[,...]
       Ustawia lub usuwa wskazane opcje montowania w systemie plików.
       Domyślne opcje montowania mogą zostać nadpisane przez opcje
       określone albo w /etc/fstab(5), albo przez argumenty linii
       poleceń przekazane do mount(8).  Starsze jądra  mogą  nie
       obsługiwać tej cechu; w szczególności jądra starsze od 2.4.20
       najprawdopodobniej zignorują pole domyślnych opcji w superbloku.

       Można podać więcej niż jedną opcję montowania do usunięcia lub
       ustawienia rozdzielając je  przecinkami.  Opcje  montowania
       poprzedzone znakiem karety ('^') będą usuwane w superbloku sys-
       temu plików; opcje bez podanego przedrostka lub poprzedzone
       znakiem plusa ('+') będą dodane do systemu plików.

       Następujące opcje montowania mogą być ustawione lub wyczyszczone
       za pomocą tune2fs:

          debug Włącza tryb debugowania na tym systemie plików.

          bsdgroups
             Emuluje zachowanie BSD przy tworzeniu nowych plików:
             będą one brały identyfikator grupy katalogu, w
             którym zostały utworzone. Domyślne jest standardowe
             zachowanie systemu V, polegające na tym, że nowo
             tworzone pliki biorą fsgid bieżącego procesu, chyba
             że katalog ma ustawiony bit setgid, w którym to
             przypadku bierze gid z katalogu nadrzędnego i także
             ustawia bit setgid, jeżeli nowo utworzonym plikiem
             jest katalog.

          user_xattr
             Włącza rozszerzone atrybuty podane przez użytkown-
             ika.

          acl  Włącza listy kontroli dostępu POSIX (Posix Access
             Control Lists).

          uid16 Wyłącza 32-bitowe UID-y i GID-y. Umożliwia  to
             współdziałanie ze starszymi jądrami, które zachowują
             wartości 16-bitowych i ich oczekują.

          journal_data
             Kiedy system plików jest zamontowany z włączonym
             dziennikiem, wszystkie dane (nie tylko metadane) są
             zapisywane do dziennika przed zapisaniem ich go sys-
             temu plików.

          journal_data_ordered
             Kiedy system plików jest zamontowany z włączonym
             dziennikiem, wymuszane jest  zapisywanie  danych
             bezpośrednio do systemu plików przed zapisaniem ich
             metadanych do dziennika.

          journal_data_writeback
             Kiedy system plików jest zamontowany z włączonym
             dziennikiem, dane mogą być zapisane do systemu
             plików, po tym jak ich metadane zostały zapisane do
             dziennika. Może to zwiększyć przepustowość, jed-
             nakże, może to spowodować, że w plikach pojawią się
             stare dane po załamaniu systemu i odtworzeniu dzien-
             nika.

    -O [^]cecha[,...]
       Włącza lub wyłącza wskazane cechy (opcje) systemu plików.
       Można włączyć bądź wyłączyć wiele cech jednocześnie.
       Muszą one wtedy być oddzielone przecinkami.  Cechy
       poprzedzone  przedrostkiem  '^'  będą  wyłączone  w
       superbloku; cechy bez przedrostka lub z przedrostkiem '+'
       zostaną dodane do systemu plików.

       Następujące cechy mogą być zmienione przez tune2fs:

          dir_index
             Używa haszowanych B-drzew, aby przyspieszyć
             przeszukiwanie dużych katalogów.

          filetype
             Przechowywanie informacji na temat typu pliku
             we wpisach do katalogów.

          has_journal
             Tworzenie dziennika ext3 (tak jak przy pomocy
             opcji -j).

          sparse_super
             Ograniczenie liczbę  kopii  bezpieczeństwa
             superbloków dla zaoszczędzenia miejsca na
             dużych systemach plików.

       Po zmianie cech sparse_super i filetype, trzeba uruchomić
       na danym systemie plików e2fsck(8), aby przywrócić go do
       porządku. Jeśli będzie to potrzebne, tune2fs wypisze
       prośbę, aby administrator uruchomił e2fsck(8). Po ustaw-
       ieniu cechy dir_index może zostać uruchomiony e2fsck -D ,
       aby skonwertować istniejące katalogo do formatu zhas-
       zowanych B-drzew.

       Ostrzeżenie: Jądra Linuksa starsze od 2.0.39 i wiele z
       serii 2.1 nie obsługują systemów plików używających
       powyższych cech. Używanie pewnych, nieobsługiwanych przez
       jądro cech systemu plików może spowodować, że system
       plików nie zostanie zamontowany.

    -r liczba-zarezerwowanych-bloków
       Zmienia liczbę zarezerwowanych bloków na podanym urządze-
       niu.

    -s [0|1]
       Włącza lub wyłącza cechę sparse_super. Włączenie tej
       cechy powoduje zaoszczędzenie wolnego miejsca na naprawdę
       dużych systemach plików. Ma to taki sam skutek jak użycie
       opcji -O sparse_super .

       Ostrzeżenie: Jądra Linuksa starsze od 2.0.39 oraz jądra z
       serii 2.1 nie obsługują tej cechy. Nie używaj tej opcji,
       chyba że wiesz co robisz! Po zmianie tej cechy konieczne
       jest uruchomienie e2fsck(8) na danym systemie plików.

    -T czas-ostatniego-sprawdzenia
       Ustawia czas kiedy system plików był ostatnio sprawdzany
       przez e2fsck.  Może to być przydatne  w  skryptach
       używających Zarządcy Woluminów Logicznych (Logical Volume
       Manager) do tworzenia zrzutu (snapshot) systemu plików i
       późniejszego jego sprawdzenia. Jeśli system plików nie
       był uszkodzony, ta opcja może służyć do ustawienia czasu
       ostatniego sprawdzenia oryginalnego systemu pików. Format
       czas-ostatniego-sprawdzania jest zgodny z międzynarodowym
       formatem daty, z opcjonalnie podaną godziną, np. YYYYM-
       MDD[[HHMM]SS]. Słowo kluczowe now jest także akceptowane.
       Wtedy czas ostatniego sprawdzenia będzie ustawiony na
       aktualny.

    -u użytkownik
       Ustawia użytkownika, który może korzystać z zarezer-
       wowanych  bloków.  użytkownik  może  być  wartością
       numeryczną lub nazwą użytkownika. Jeżeli podana jest
       nazwa użytkownika, jest ona zamieniana na numeryczny uid
       przed zapisem do superbloku.

    -U UUID
       Ustawia uniwersalny, unikatowy identyfikator (universally
       unique identifier - UUID) systemu plików na UUID. UUID
       składa się z serii cyfr w systemie szesnastkowym odd-
       zielonych     myślnikami,     jak     np.:
       "c1b9d5a2-f162-11cf-9ece-0020afc76f16".  Parametr  UUID
       może przyjmować też następujące wartości:

          clear usuwa UUID systemu plików

          random generuje nowy, przypadkowy UUID

          time  generuje nowy UUID, oparty na czasie

       UUID może być używany przez mount(8), fsck(8) i w
       /etc/fstab(5) (i pewnie też w innych sytuacjach) poprzez
       podanie UUID=uuid zamiast nazwy urządzenia blokowego, jak
       np. /dev/hda1.

       Więcej informacji można znaleźć w uuidgen(8).  Jeżeli
       system nie posiada dobrego generatora liczb losowych,
       takiego jak /dev/random  lub  /dev/urandom,  tune2fs
       automatycznie posłuży się generatorem opartym na czasie.

BŁĘDY
    Nie znaleźliśmy jeszcze żadnych błędów, co nie oznacza, że ich
    tu nie ma...

AUTOR
    tune2fs został napisany przez Remy'ego Carda <card@masi.ibp.fr>.
    Obecnie opiekuje się nim Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.
    tune2fs korzysta z biblioteki ext2fs, napisanej przez Theodore'a
    Ts'o <tytso@mit.edu>.  Ta strona podręcznika została napisana
    przez Christiana Kuhtza <chk@data-hh.Hanse.DE>.  Sprawdzanie
    zależne  od  upływu  czasu zostało dodane przez Uwe Ohse
    <uwe@tirka.gun.de>.

DOSTĘPNOŚĆ
    tune2fs jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na
    stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE
    dumpe2fs(8), e2fsck(8), mke2fs(8)

e2fsprogs wersja 1.36       luty 2005            TUNE2FS(8)

Time taken: 0.00074 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com