Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
UDP(7)         Podręcznik programisty Linuksa         UDP(7)

NAZWA
    udp - protokół datagramów użytkownika dla IPv4

SKŁADNIA
    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    udp_socket = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

OPIS
    Jest  to  implementacja opisanego w RFC 768 protokołu datagramów
    użytkownika. Implementuje ona usługę bezpołączeniowych, niepewnych
    pakietów datagramowych. Kolejność pakietów może ulec zmianie przed ich
    dotarciem do celu, mogą one też zostać powielone. UDP generuje i
    sprawdza sumy kontrolne, aby wykryć błędy transmisji.

    Podczas tworzenia gniazda UDP, jego adresy: lokalny i zdalny są
    nieokreślone. Datagramy można wysyłać natychmiast za pomocą sendto(2)
    lub sendmsg(2)  podając jako argument prawidłowy adres docelowy. Gdy
    dla gniazda jest wywołane connect(2), ustawiany jest domyślny adres
    docelowy i od tego momentu można wysyłać datagramy za pomocą send(2)
    lub write(2)  nie podając adresu docelowego.  Nadal możliwe jest
    wysyłanie do innych adresów docelowych podając adres funkcji sendto(2)
    lub sendmsg(2). Aby odbierać pakiety, gniazdo może zostać najpierw
    przypisane do adresu lokalnego za pomocą bind(2). W przeciwnym przy-
    padku, warstwa gniazd automatycznie przypisze wolny port lokalny spoza
    zakresu zdefiniowanego przez net.ipv4.ip_local_port_range i przypisze
    gniazdo do INADDR_ANY.

    Wszystkie operacje odbioru zwracają tylko jeden pakiet. Gdy pakiet jest
    mniejszy niż przekazany bufor, zwracane są tylko dane o rozmiarze paki-
    etu, gdy pakiet jest większy niż bufor, pakiet jest obcinany i ustaw-
    iany jest znacznik MSG_TRUNC. MSG_WAITALL nie jest wspierane.

    Opcje IP mogą być wysyłane lub odbierane za pomocą opcji gniazda
    opisanych w ip(7). Są one przetwarzane przez jądro tylko wtedy, gdy
    włączona jest odpowiednia kontrolka systemowa (ale nadal są przekazy-
    wane do programu użytkownika, nawet gdy kontrolka jest wyłączona).
    Zobacz ip(7).

    Gdy  przy wysyłaniu ustawiony jest znacznik MSG_DONTROUTE, adres
    docelowy musi odnosić się do lokalnego adresu interfejsu i pakiet jest
    wysyłany jedynie do tego interfejsu.

    UDP dzieli pakiet na fragmenty, gdy jego całkowity rozmiar przekracza
    wartość MTU (Maximum Transmission Unit) dla interfejsu. Bardziej przy-
    jazną dla sieci alternatywą jest korzystanie z badania MTU ścieżki, jak
    opisano w rozdziale IP_PMTU_DISCOVER podręcznika ip(7).

FORMAT ADRESU
    UDP stosuje format adresu IPv4 sockaddr_in opisany w ip(7).

OBSŁUGA BŁĘDÓW
    Wszystkie błędy krytyczne są przekazywane do programu użytkownika jako
    wartość zwracana, nawet gdy gniazdo nie jest połączone. Dotyczy to
    także błędów asynchronicznych otrzymywanych z sieci. Można też otrzymać
    błąd dotyczący pakietu wcześniej wysłanego z danego gniazda. To
    zachowanie różni się od wielu innych implementacji gniazd BSD, które
    nie  przekazują żadnych błędów, gdy gniazdo nie jest połączone.
    Zachowanie Linuksa ma oparcie w RFC 1122.

    Dla zgodności z kodem odziedziczonym w wersjach 2.0 i 2.2 jądra Linuksa
    było możliwe ustawienie opcji SOL_SOCKET SO_BSDCOMPAT, aby otrzymywać
    błędy zdalne tylko wtedy, gdy gniazdo jest połączone (z wyjątkiem
    EPROTO i EMSGSIZE).  Błędy wygenerowane lokalnie są zawsze przekazy-
    wane. Obsługa tej opcji została usunięta w kolejnych wersjach jądra;
    szczegóły można znaleźć w socket(7).

    Gdy włączona jest opcja IP_RECVERR, wszystkie błędy są przechowywane w
    kolejce błędów gniazda i mogą być odczytywane za pomocą recvmsg(2)  z
    ustawionym znacznikiem MSG_ERRQUEUE.

OPCJE GNIAZD
    Aby ustawić lub pobrać opcję gniazda UDP, należy wywołać getsockopt(2)
    w celu odczytania lub setsockopt(2) w celu zapisania opcji, ustawiając
    argument poziomu opcji na IPPROTO_UDP.

    UDP_CORK (od Linuksa 2.5.44)
       Jeśli ta opcja zostanie włączona, to wszystkie dane na wyjściu
       tego gniazda są łączone do pojedynczego datagramu,  który
       zostanie wysłany, kiedy ta opcja zostanie wyłączona. Opcja ta
       nie powinna być używana w kodzie, który w zamierzeniu ma być
       przenośny.

IOCTL
    Do poniższych kontrolek wejścia/wyjścia można uzyskać dostęp za pomocą
    funkcji ioctl(2). Prawidłowa składnia to:

       int value;
       error = ioctl(udp_socket, ioctl_type, &value);

    FIONREAD (SIOCINQ)
       Pobiera wskaźnik do argumentu całkowitego. Zwraca  rozmiar
       następnego oczekującego datagramu w podanej liczbie bajtów lub
       0, gdy nie czeka żaden pakiet.

    TIOCOUTQ (SIOCOUTQ)
       Zwraca liczbę bajtów danych w lokalnej  kolejce  pakietów
       wychodzących.  Wspierane przez Linuksa 2.4 i późniejsze wersje.

    Ponadto wspierane są wszystkie kontrolki wejścia/wyjścia opisane w
    ip(7) i socket(7).

BŁĘDY
    Przy wysyłaniu lub odbieraniu za pośrednictwem gniazd UDP mogą wystąpić
    wszystkie błędy zdefiniowane dla socket(7) lub ip(7).

    ECONNREFUSED Z adresem docelowym nie był skojarzony żaden odbiorca.
    Może to być spowodowane przez uprzednie wysłanie pakietu za pośred-
    nictwem danego gniazda.

WERSJE
    IP_RECVERR pojawiło się w Linuksie 2.2.

PODZIĘKOWANIA
    Tę strone podręcznika napisał Andi Kleen.

ZOBACZ TAKŻE
    ip(7), raw(7), socket(7)

    RFC 768 dla protokołu datagramów użytkownika.
    RFC 1122 dla wymagań hostów.
    RFC 1191 dla opisu badania MTU ścieżki.

Strona podręcznika systemu Linux 1998-10-02              UDP(7)

Time taken: 0.00026 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com