Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
UNEXPAND(1)        Narzędzia tekstowe GNU 2.0        UNEXPAND(1)

NAZWA
    unexpand - zamień znaki spacji na tabulacje

SKŁADNIA
    unexpand [-a] [-tab1[,tab2[,...]]] [-t tab1[,tab2[,...]]]
        [--tabs=tab1[,tab2[,...]]] [--all]
        [--help] [--version] [plik...]

OPIS
    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo unexpand
    lub
       info unexpand.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie unexpand w wersji GNU.

    unexpand wypisuje zawartość każdego podanego pliku, lub standardowego
    wejścia jeśli nie podano żadnego lub podano plik zwany '-', na standar-
    dowe wyjście, zamieniając łańcuchy dwu lub więcej spacji na tyle tabu-
    lacji ile to możliwe, plus tyle spacji ile potrzeba.  Domyślnie unex-
    pand konwertuje w każdej linii tylko spacje i tabulacje początkowe
    (poprzedzające wszystkie znaki nie będące spacjami i tabulacjami).
    Zachowuje w wyniku znaki backspace; zmniejszają one licznik kolumn w
    obliczeniach tabulacji. Domyślnie tabulacje ustawiane są co ósmą kol-
    umnę.

OPCJE
    -, -t, --tabs=tab1[,tab2[,...]]
       Jeśli podano tylko jedną pozycję tabulacji, ustawia tabulacje co
       tab1 spacji zamiast domyślnych ośmiu.  W przeciwnym razie,
       ustawia tabulacje w kolumnach tab1, tab2, itd. (liczone od 0) i
       pozostawia spacje  i  tabulacje  poza  podanymi  pozycjami
       niezmienione.  Jeśli pozycje tabulacji podano opcją -t lub
       --tabs, mogą być one oddzielone nie tylko przecinkami, ale i
       znakami pustymi. Opcja ta zakłada opcję -a.

    -a, --all
       Konwertuje na tabulacje wszystkie łańcuchy dwu lub więcej spacji
       lub tabulacji, nie tylko początkowe.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    expand(1), tr(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tek-
    stowych GNU wersji 2.0.

sierpień 1999             FSF             UNEXPAND(1)

Time taken: 0.00046 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com