Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
UNITS(7)        Podręcznik programisty Linuksa        UNITS(7)

NAZWA
    jednostki, kilo, kibi, mega, mebi, giga, gibi - przedrostki dziesiętne
    i binarne

OPIS
  Przedrostki dziesiętne
    W systemie jednostek SI do określania potęg dziesięciu używane są prze-
    drostki.  Kilometr tos 1000 metrów, a megawat to 1000000 watów.
    Poniżej wypisane są standardowe przedrostki.

       przedrostek  nazwa  wartość
       y       jokto  10^-24 = 0.000000000000000000000001
       z       cepto  10^-21 = 0.000000000000000000001
       a       atto  10^-18 = 0.000000000000000001
       f       femto  10^-15 = 0.000000000000001
       p       piko  10^-12 = 0.000000000001
       n       nano  10^-9 = 0.000000001
       u       mikro  10^-6 = 0.000001
       m       mili  10^-3 = 0.001
       c       centy  10^-2 = 0.01
       d       decy  10^-1 = 0.1
       da      deka  10^ 1 = 10
       h       hekto  10^ 2 = 100
       k       kilo  10^ 3 = 1000
       M       mega  10^ 6 = 1000000
       G       giga  10^ 9 = 1000000000
       T       tera  10^12 = 1000000000000
       P       peta  10^15 = 1000000000000000
       E       eksa  10^18 = 1000000000000000000
       Z       cetta  10^21 = 1000000000000000000000
       Y       jotta  10^24 = 1000000000000000000000000

    Symbolem mikro jest grecka litera mi, często pisana jako u w kontekście
    ASCII, gdy właściwa litera grecka jest niedostępna. Zobacz także

       http://physics.nist.gov/cuu/Units/prefixes.html

  Przedrostki binarne
    Przedrostki binarne są podobne do dziesiętnych, ale mają dodane 'i'
    (oraz "Ki" zaczyną się wielką literą 'K'). Ich nazwy zostały utworzone
    przez wzięcie pierwszej sylaby z nazwy przedrostka dziesiętnego o
    zbliżonej wielkości, po której dodano "bi", jak "binarny".

       przedrostek  nazwa  wartość
       Ki      kibi  2^10 = 1024
       Mi      mebi  2^20 = 1048576
       Gi      gibi  2^30 = 1073741824
       Ti      tebi  2^40 = 1099511627776
       Pi      pebi  2^50 = 1125899906842624
       Ei      exbi  2^60 = 1152921504606846976

    Zobacz także

       http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html

  Dyskusja
    Przed wprowadzeniem przedrostków binarnych, dość powszechnie używano
    k=1000 i K=1024 podobnie do b=bit, B=bajt. Niestety, M już jest wielką
    literą i nie można jej uczynić wielką, aby oznaczyć binarność.

    Na początku nie miało to większego znaczenia, gdyż moduły pamięci i
    dyski były produkowane w rozmiarach będących potęgami dwójki. Zatem
    każdy wiedział, że w danym kontekście "kilobajt"  i  "megabajt"
    oznaczają, odpowiednio, 1024 i 1048576 bajtów. To, co pierwotnie było
    rozmytym stosowaniem przedrostków "kilo" i "mega" zaczęło być trak-
    towane jako "rzeczywiste i prawdziwe znaczenie" w odniesieniu do kom-
    puterów. Wówczas zmieniła się technologia i rozmiary dysków stały się
    dowolne. Po okresie niepewności wszyscy producenci dysków zaczęli
    stosować standard, czyli k=1000, M=1000k, G=1000M.

    Sytuacja stała się brzydka: w przypadku modemów 14k4, k=1000; w przy-
    padku dyskietek 1.44MB, M=1024000 itd. W 1998 Międzynarodowa Komisja
    Elektrotechniczna przyjęła standard definiujący powyższe przedrostki
    binarne, umożliwiając stosowanie precyzyjnych i jednoznacznych jednos-
    tek.

    Zatem obecnie, MB = 1000000B a MiB = 1048576B.

    W świecie darmowego oprogramowania, programy powoli stają się zgodne z
    tym standardem. Podczas startu jądro Linuksa mówi

       hda: 120064896 sectors (61473 MB) w/2048KiB Cache

    MB to megabajty a KiB to kibibajty.

Linux               2001-12-22             UNITS(7)

Time taken: 0.00016 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com