Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
update-alternatives(8)   programy pomocnicze dpkg   update-alternatives(8)

NAZWA
    update-alternatives - zarządzanie linkami symbolicznymi określającymi
    domyślne polecenia

SKŁADNIA
    update-alternatives [opcje] polecenie

OPIS
    update-alternatives tworzy, usuwa, wyświetla informacje o linkach sym-
    bolicznych składających się na system alternatyw Debiana oraz nimi
    zarządza.

    Kilka programów mających tę samą lub podobną funkcjonalność może zostać
    zainstalowanych w systemie w tym samym czasie. Na przykład w wielu sys-
    temach jest zainstalowanych jednocześnie kilka edytorów tekstu. Stanowi
    to ułatwienie dla użytkowników takiego systemu, z których każdy może
    uruchomić inny edytor, jeśli ma na to ochotę. Z drugiej strony jest to
    jednak utrudnienie dla programów chcących podjąć właściwą decyzję,
    który edytor uruchomić, jeżeli użytkownik nie określił swoich prefer-
    encji co do edytora.

    Celem systemu alternatyw Debiana jest rozwiązanie tego problemu. Ogólna
    nazwa w systemie plików jest współdzielona przez wszystkie pliki
    dostarczające zmieniającą się funkcjonalność. System alternatyw wraz z
    administratorem systemu określają, do którego obecnego pliku prowadzi
    ta ogólna nazwa. Na przykład jeżeli zainstalowano zarówno edytor ed(1),
    jak i nvi(1), to system alternatyw spowoduje, że nazwa  ogólna
    /usr/bin/editor będzie się odnosić do /usr/bin/nvi. Administrator sys-
    temu może zmienić to ustawienie na /usr/bin/ed, a system alternatyw
    tego nie zmieni, chyba że administrator każe mu tak zrobić.

    Nazwa ogólna nie jest bezpośrednim linkiem symbolicznym do wybranej
    alternatywy, ale jest linkiem do pliku w katalogu alternatyw, który to
    z kolei jest linkiem do właściwego pliku. Jest tak zrobione dlatego,
    żeby zmiany administratora systemu były połączone ze zmianami w kata-
    logu /etc: standard FHS wymienia powody, aby tak zrobić.

    Kiedy pakiet dostarczający pliku o określonej funkcjonalności jest
    instalowany,  zmieniany  lub  usuwany,  wywoływany  jest  program
    update-alternatives, aby zaktualizować informacje o tym pliku w sys-
    temie alternatyw. update-alternatives jest zazwyczaj wywoływany ze
    skryptów postinst lub prerm w pakietach Debiana.

    Często użyteczne jest, aby pewna liczba alternatyw była zsynchroni-
    zowana, tak żeby była zmieniana jako grupa. Na przykład jeżeli jest
    zainstalowane  kilka wersji edytora vi(1), to strona podręcznika
    /usr/share/man/man1/vi.1 powinna odpowiadać wersji programu  zain-
    stalowanego jako /usr/bin/vi. update-alternatives obsługuje to przy
    pomocy linków głównych i podrzędnych - zmiana linku głównego powoduje
    zmianę skojarzonych linków podrzędnych. Link główny i skojarzone z nim
    linki podrzędne tworzą grupę linków.

    W dowolnym czasie każda grupa linków może być w jednym z dwu trybów:
    automatycznym lub ręcznym. W trybie automatycznym podczas instalacji
    lub usuwania pakietu system alternatyw automatycznie zdecyduje, czy i
    jak aktualizować linki. W trybie ręcznym system alternatyw nie będzie
    zmieniał linków i zostawi wszystkie decyzje administratorowi systemu.

    Grupa linków jest trybie automatycznym, kiedy jest po raz pierwszy
    wprowadzana do systemu. Jeżeli administrator systemu wprowadzi zmiany
    do automatycznych ustawień, będą one wzięte pod  uwagę  podczas
    następnego uruchomienia update-alternatives na takiej zmienionej grupie
    linków, a grupa ta automatycznie przejdzie w tryb ręczny.

    Z każdą alternatywą skojarzony jest priorytet. Jeżeli grupa linków jest
    w trybie automatycznym, to wybraną alternatywą będzie ta, która ma
    najwyższy priorytet.

    update-alternatives użyte z opcją --config wyświetli listę wszystkich
    alternatyw dla grupy linków, dla której podana nazwa jest nazwą linku
    głównego. Bieżąca alternatywa zostanie oznaczona znakiem "*", a alter-
    natywa o najwyższym priorytecie będzie oznaczona przez "+". Użytkownik
    zostanie poproszony o wybór alternatywy, która będzie używana dla tej
    grupy linków. Po dokonaniu zmiany grupa linków nie będzie już w trybie
    automatycznym. Aby przywrócić tryb automatyczny, należy użyć opcji
    --auto.

    Aby skonfigurować nieinteraktywnie, można użyć opcji --set (patrz
    niżej).

    Opiekunowie różnych pakietów dostarczających tych samych plików powinni
    współpracować ze sobą. Oznacza to, że używanie programu update-alterna-
    tives jest obowiązkowe dla wszystkich takich pakietów - nie jest
    możliwe nadpisanie pewnych plików w pakiecie, który nie używa mecha-
    nizmu update-alternatives.

TERMINOLOGIA
    Ponieważ operacje programu update-alternatives są  dość  złożone,
    wprowadzimy parę terminów, które pomogą je zrozumieć.

    nazwa ogólna
       Nazwa, taka jak /usr/bin/editor, która odnosi się przez system
       alternatyw do jednego z kilku plików o podobnej funkcjonalności.

    link symboliczny
       Bez żadnego szczegółowego dookreślenia, oznacza to link symbol-
       iczny w katalogu alternatyw: ten, który administrator systemu
       powinien poprawiać.

    alternatywa
       Nazwa określonego pliku w systemie plików, który w systemie
       alternatyw może być dostępny przez nazwę ogólną.

    katalog alternatyw
       Katalog zawierający linki symboliczne, domyślnie /etc/alterna-
       tives.

    katalog administracyjny
       Katalog zawierający informacje o stanie update-alternatives,
       domyślnie /var/lib/dpkg/alternatives.

    grupa linków
       Zbiór powiązanych linków, zarządzany jako grupa.

    link główny
       Link w grupie linków, który określa sposób konfigurowania innych
       linków z grupy.

    link podrzędny
       Link w grupie linków, który jest kontrolowany przez ustawienie
       linku głównego.

    tryb automatyczny
       Kiedy grupa linków jest w trybie automatycznym, system alter-
       natyw zapewni, że linki tej grupy wskazują na alternatywę o
       najwyższym priorytecie.

    tryb ręczny
       Kiedy grupa linków jest w trybie ręcznym, system alternatyw nic
       nie zmieni w ustawieniach administratora systemu.

POLECENIA
    --install nazwa-ogólna symlink altern priorytet [--slave nazwa-ogólna
    symlink altern]...
       Dodaje grupę alternatyw do systemu. nazwa-ogólna jest ogólną
       nazwą głównego linku, link-symboliczny jest nazwą linku symbol-
       icznego w katalogu alternatyw, a alternatywa jest wprowadzaną
       alternatywą dla głównego linku. Argumentami opcji --slave są
       nazwa ogólna, nazwa linku symbolicznego w katalogu alternatyw i
       alternatywa dla linku symbolicznego. Można podać zero lub więcej
       opcji --slave, po każdej muszą następować jej trzy argumenty.

       Jeżeli główny link symboliczny już istnieje w systemie alter-
       natyw, to podana informacja będzie dodana jako nowy zbiór alter-
       natyw dla tej grupy. W przeciwnym wypadku zostanie utworzona
       nowa grupa, ustawiona w tryb automatyczny. Jeżeli grupa jest w
       trybie automatycznym, a priorytet nowo dodawanej alternatywy
       jest większy od priorytetu każdej z innych zainstalowanych
       alternatyw w tej grupie, to linki symboliczne będą zaktuali-
       zowane tak, żeby prowadziły do nowo dodanej alternatywy.

    --set nazwa ścieżka
       Ustawia program ścieżka jako alternatywę dla nazwy. Jest to
       nieinteraktywny, a więc możliwy do użycia w skryptach, odpowied-
       nik opcji --config.

    --remove nazwa ścieżka
       Usuwa alternatywę i wszystkie linki podrzędne z nią skojarzone.
       nazwa jest nazwą w katalogu alternatyw, ścieżka jest absolutną
       nazwą pliku, do której nazwa mogłaby być linkiem. Jeżeli nazwa
       rzeczywiście jest linkiem do ścieżki, to nazwa zostanie zaktual-
       izowana, tak żeby wskazywała na inną odpowiednią alternatywę,
       albo zostanie usunięta, jeżeli nie pozostanie ani jedna alter-
       natywa. Skojarzone linki podrzędne zostaną odpowiednio zaktuali-
       zowane lub usunięte. Jeżeli link nie prowadzi obecnie do
       ścieżki, to żadne linki nie będą aktualizowane; zostanie tylko
       usunięta informacja o alternatywie.

    --remove-all nazwa
       Usuwa wszystkie linki alternatyw i wszystkie skojarzone z nimi
       linki podrzędne. nazwa jest nazwą w katalogu alternatyw.

    --all Wywołuje --config dla wszystkich alternatyw.

    --auto link
       Przełącza główny link link w tryb automatyczny. Podczas tego
       procesu, link ten wraz z jego linkami podrzędnymi będzie zaktu-
       alizowany tak, żeby wskazywał na alternatywę o najwyższym prio-
       rytecie.

    --display link
       Wyświetla informacje o grupie linków, której link jest linkiem
       nadrzędnym. Informacje te zawierają tryb grupy (automatyczny lub
       ręczny), określają, na którą alternatywę obecnie link wskazuje,
       jakie są inne dostępne alternatywy (i odpowiadające im alter-
       natywy podrzędne) oraz obecnie zainstalowaną alternatywę o
       najwyższym priorytecie.

    --list link
       Wyświetla wszystkie cele w grupie linków.

    --config link
       Wyświetla dostępne alternatywy w grupie linków i  pozwala
       użytkownikowi interakcyjnie wybrać, której należy użyć. Grupa
       linków zostanie zaktualizowana, a tryb automatyczny zostanie
       wyłączony.

    --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE
    --altdir katalog
       Określa katalog alternatyw, jeżeli ma być inny niż domyślny.

    --admindir katalog
       Określa  katalog  administracyjny, jeżeli ma być inny niż
       domyślny.

    --verbose
       Podaje więcej informacji o przebiegu wykonywania update-alterna-
       tives.

    --quiet
       Nie wyświetla żadnych komentarzy, chyba że wystąpi błąd. Opcja
       jeszcze niezaimplementowana.

PLIKI
    /etc/alternatives/
       Domyślny katalog alternatyw. Można go zmienić opcją -altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Domyślny katalog administracyjny. Można go  zmienić  opcją
       -admindir.

KOD WYJŚCIA
    0   Akcja zakończyła się powodzeniem.

    2   Wystąpiły problemy podczas przetwarzania linii poleceń lub
       wykonywania akcji.

DIAGNOSTYKA
    update-alternatives wypisuje nieustannie informacje o podejmowanych
    działaniach do standardowego wyjścia. Jeżeli wystąpi błąd update-alter-
    natives wyświetla komunikaty błędu do standardowego wyjścia błędów i
    kończy działanie z kodem wyjścia 2. Wypisywana diagnostyka powinna
    wszystko wyjaśniać, jeżeli tak nie jest, proszę zgłosić to jako błąd.

PRZYKŁADY
    Mamy klika pakietów, które dostarczają edytora tekstu kompatybilnego z
    edytorem vi, na przykład nvi i vim. To, który pakiet będzie używany,
    kontrolowane jest przez grupę linków vi, zawierającą linki do samego
    programu i skojarzonych stron podręcznika.

    Aby wyświetlić listę dostępnych pakietów, które dostarczają vi oraz
    jego bieżące ustawienie, należy użyć akcji --display:

       update-alternatives --display vi

    Aby wybrać określoną implementację edytora vi, należy użyć tego polece-
    nia jako użytkownik root i wybrać liczbę z listy:

       update-alternatives --config vi

    Aby przywrócić automatyczne wybieranie implementacji programu vi,
    należy jako użytkownik root wykonać:

       update-alternatives --auto vi

BŁĘDY
    W razie znalezienia błędu, prosimy o jego zgłoszenie, używając systemu
    śledzenia błędów Debiana, a jeżeli nie jest to możliwe, to przez
    wysłanie bezpośredniego e-maila do autora.

    Rozbieżności pomiędzy działaniem update-alternatives a tą  stroną
    podręcznika stanowią błąd albo w implementacji, albo w dokumentacji. W
    razie znalezienia jakichkolwiek rozbieżności, prosimy o ich zgłoszenie.

AUTOR
    Copyright (C) 1995 Ian Jackson

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

    Copyright tej strony podręcznika: 1997,1998 Charles Briscoe-Smith.

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

ZOBACZ TAKŻE
    ln(1), FHS - standard hierarchii systemu plików.

TŁUMACZE
    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008

Projekt Debiana          2007-07-18      update-alternatives(8)

Time taken: 0.00051 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com