Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
UPDATE-RC.D(8)           sysv-rc           UPDATE-RC.D(8)

NAZWA
    update-rc.d - instaluje lub usuwa dowiązania do skryptów startowych w
    stylu System-V

SKŁADNIA
    update-rc.d [-n] [-f] nazwa remove

    update-rc.d [-n] nazwa defaults [NN | SS KK]

    update-rc.d [-n] nazwa start|stop NN runlevel  [runlevel]...  .
       start|stop NN runlevel [runlevel]... . ...

OPIS
    update-rc.d automatycznie aktualizuje dowiązania do skryptów w stylu
    System V. Dowiązania o nazwie /etc/rcrunlevel.d/NNnazwa są kierowane
    do skryptu /etc/init.d/nazwa. Uruchamiane są przez init, gdy zmieniany
    jest tryb pracy (runlevel), i ogólnie używane są do uruchamiania oraz
    zatrzymywania pracy serwisów systemowych, takich jak demony. runlevel
    jest jednym z trybów pracy obsługiwanym przez init, 0123456789S, gdzie
    NN jest dwucyfrowym kodem używanym przez init do określenia kolejności
    uruchamiania skryptów.

    Ten podręcznik opisuje jedynie sposób użycia i zachowanie się polecenia
    update-rc.d.  Szczegóły dotyczące mechanizmów skryptów startowych w
    stylu System V są zawarte w opisie init(8) oraz w dokumencie Debian
    Policy Manual.

    Proszę zauważyć, że program został zaprojektowany do używania go w
    skryptach instalacyjnych pakietów i w związku z tym ma bardzo ogranic-
    zoną funkcjonalność, wymaganą dla tych skryptów. Administratorzy sys-
    temów raczej nie powinni używać update-rc.d do zarządzania poziomami
    pracy systemu. Powinni bezpośrednio zmieniać dowiązania lub używać edy-
    tora poziomów pracy, takiego jak sysv-rc-conf lub bum.

INSTALOWANIE DOWIĄZAŃ DO SKRYPTÓW STARTOWYCH
    update-rc.d uruchamiany z opcjami defaults, start lub stop, tworzy
    dowiązania  o  nazwie  /etc/rcrunlevel.d/[SK]NNnazwa  do  skryptu
    /etc/init.d/nazwa.

    Jeśli istnieje już jakiś plik o nazwie /etc/rcrunlevel.d/[SK]??nazwa,
    to update-rc.d nie tworzy dowiązania. Dzięki temu administrator systemu
    może poprzestawiać dowiązania (zmieniając tym samym kolejność wykonywa-
    nia skryptów) i jeżeli pozostanie przynajmniej jedno dowiązanie, to ta
    konfiguracja utworzona przez administratora nie zostanie nadpisana
    przez update-rc.d. Program tworzy dowiązania tylko wtedy, gdy żadne
    dowiązanie nie jest obecne, tj. gdy wydaje się, że usługa nigdy
    wcześniej nie była zainstalowana.

    Częstym błędem popełnianym przez administratorów jest usuwanie wszyst-
    kich dowiązań z przekonaniem, że tym sposobem "wyłączy się" usługę,
    czyli że usługa nie będzie już uruchamiana. Jednakże, jeżeli usunie się
    wszystkie dowiązania, to podczas kolejnej aktualizacji pakietu, jego
    skrypt poinstalacyjny uruchomi update-rc.d, które ponownie utworzy
    dowiązania, zgodnie z ustawieniami podanymi przez opiekuna pakietu.
    Poprawnym sposobem wyłączania usług jest skonfigurowanie usługi jako
    zatrzymanej we wszystkich poziomach pracy, w których wcześniej była
    uruchamiana. W systemie init z Systemu V oznacza to zmienienie nazwy
    dowiązaniom symbolicznym z S na K.

    Jeśli użyta jest opcja defaults, to update-rc.d utworzy dowiązanie do
    uruchomienia serwisu w trybach pracy 2345 oraz zatrzymania serwisu w
    trybach pracy 016. Domyślnie, wszystkie dowiązania będą miały kod
    określający kolejność o wartości 20, ale może to zostać określone przez
    dodanie jednego argumentu NN lub dwóch argumentów SS i KK. Jeden argu-
    ment nadaje ten sam kod zarówno do uruchomienia, jak i zatrzymania ser-
    wisu, podczas gdy podanie dwóch argumentów określa kod osobno dla uru-
    chomienia (pierwszy argument) i osobno dla zatrzymania serwisu (drugi
    argument).

    Jako zasadę należy przyjąć, że numer sekwencji dowiązania zatrzy-
    mującego powinien być równy 100 minus numer sekwencji dowiązania
    uruchamiającego; pozwala to na zatrzymywanie usług w kolejności odwrot-
    nej do tej, w której były uruchamiane. Oczywiście, dlatego domyślnym
    numerem sekwencji zatrzymującej powinno być 80. Wartością domyślną jest
    jednak 20 z powodu starego błędu w update-rc.d, którego nie można łatwo
    usunąć, gdyż istnieje ryzyko popsucia innych programów.

    Zamiast argumentu defaults, można podać jeden lub więcej zbiorów argu-
    mentów określających poszczególne poziomy pracy, w których usług będą
    uruchamiane lub zatrzymywane. Każdy z tych zbiorów argumentów zaczyna
    się od słowa kluczowego start lub stop oraz numeru sekwencji nn, po
    którym następuje jeden lub więcej poziomów pracy. Zbiór ten jest
    zakończony kropką. Zazwyczaj przy takim podawaniu będzie użyty jeden
    zbiór start i jeden stop. Jeżeli wymagane jest podanie różnych numerów
    sekwencji w różnych poziomach pracy, to można użyć kilku zbiorów start
    i stop. Jeżeli ten sam poziom pracy występuje w kilku zbiorach, to
    liczy się ten ostatni. Dlatego nie jest możliwe utworzenie kilku
    dowiązań start lub stop dla tej samej usługi w pojedynczym katalogu
    trybu pracy.

    Skrypt /etc/init.d/nazwa musi już istnieć w momencie wywołania polece-
    nia update-rc.d.

USUWANIE DOWIĄZAŃ
    update-rc.d uruchomiony z opcją remove usuwa wszystkie dowiązania sym-
    boliczne do skryptu /etc/init.d/nazwa z katalogów /etc/rcrunlevel.d.
    Sam skrypt musi być wcześniej usunięty. Jeżeli skrypt wciąż istnieje,
    to update-rc.d przerywa działanie, zwracając odpowiedni komunikat
    błędu.

    update-rc.d jest zazwyczaj uruchamiany ze skryptu usuwającego pakiet,
    jeżeli przekazano temu skryptowi argument purge. Jakiekolwiek pliki w
    katalogach /etc/rcrunlevel.d, które nie są dowiązaniami symbolicznymi
    do /etc/init.d/nazwa nie będą zmieniane.

OPCJE
    -n   Niczego nie rusza, tylko pokazuje co mogłoby być zmienione.

    -f   Zmusza do usunięcia dowiązań, nawet w przypadku, gdyby skrypt
       /etc/init.d/nazwa wciąż istniał.

PRZYKŁADY
    Utworzenie domyślnych dowiązań:
    update-rc.d blabla defaults
    Odpowiednikiem tego polecenia będzie:
    update-rc.d blabla start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6 .
    Bardziej typowa wersja tego polecenia, używająca wprost zbioru argu-
    mentu:
    update-rc.d blabla start 30 2 3 4 5 . stop 70 0 1 6 .
    Usuwa wszystkie dowiązania dla skryptu (zakładając, że blabla zostało
    już usunięte):
    update-rc.d blabla remove
    Przykład wyłączania usługi:
    update-rc.d -f blabla remove
    update-rc.d blabla stop 20 2 3 4 5 .
    Przykład polecenia instalującego systemowy skrypt inicjacji-i-zamyka-
    nia:
    update-rc.d blabla start 45 S . start 31 0 6 .
    Przykład polecenia wyłączającego systemowy skrypt inicjacji-i-zamyka-
    nia:
    update-rc.d -f blabla remove
    update-rc.d blabla stop 45 S .

BŁĘDY
    Patrz http://bugs.debian.org/sysv-rc.

PLIKI
    /etc/init.d/
       Katalog zawierający aktualne skrypty startowe.

    /etc/rc?.d/
       Katalog zawierający dowiązania używane przez init i modyfikowane
       przez update-rc.d.

    /etc/init.d/skeleton
       Przykładowy skrypt do wykorzystania przez programistę przy
       tworzeniu własnych skryptów init.d.

ZOBACZ TAKŻE
    Debian Policy Manual,
    /etc/init.d/skeleton,
    sysv-rc-conf(8), bum(8), init(8).

Projekt Debiana        14 listopada 2005        UPDATE-RC.D(8)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com