Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
RANDOM(4)        Podręcznik programisty Linuksa        RANDOM(4)

NAZWA
    random, urandom - urządzenia źródłowe liczb losowych jądra

OPIS
    Specjalne urządzenia znakowe /dev/random i /dev/urandom (obecne w
    Linuksie od wersji 1.3.30) stanowią interfejs do wbudowanego w jądro
    generatora liczb losowych. Plik /dev/random ma główny numer urządzenia
    1 i poboczny numer 8. Plik /dev/urandom ma główny numer urządzenia 1 i
    poboczny numer 9.

    Generator liczb losowych zbiera szum środowiskowy ze sterowników
    urządzeń i innych źródeł do puli losowej. Generator przechowuje również
    szacunkową liczbę bitów szumu w puli losowej. Z owej puli tworzone są
    liczby losowe.

    W trakcie odczytu, urządzenie /dev/random będzie zwracać losowe bajty,
    spośród oszacowanej liczby bitów szumu w puli. /dev/random nadaje się
    najlepiej do zastosowań, w których potrzebna jest losowość bardzo
    wysokiej jakości, jak np. jednorazowa maska lub generowanie kluczy.
    Jeśli pula losowa jest pusta, odczyt z /dev/random będzie wstrzymany do
    czasu zebrania dodatkowego szumu środowiskowego.

    Odczyt z urządzenia /dev/urandom zwróci tyle bajtów, ile zażądano. W
    efekcie, jeśli nie ma wystarczającego chaosu w puli losowej, zwracane
    wartości są teoretycznie narażone na atak kryptograficzny w stosunku do
    algorytmów wykorzystywanych przez sterownik. Wiedza na ten temat nie
    jest dostępna w obecnych nie zastrzeżonych publikacjach, ale istnieje
    teoretyczna możliwość przeprowadzenia takiego ataku. Jeśli jest to
    problemem w przypadku twojego programu, użyj /dev/random.

KONFIGURACJA
    Jeśli w systemie nie ma plików /dev/random i /dev/urandom, można je
    utworzyć przy użyciu następujących poleceń:

        mknod -m 644 /dev/random c 1 8
        mknod -m 644 /dev/urandom c 1 9
        chown root:root /dev/random /dev/urandom

    Gdy Linux uruchamiany jest przy niewielkim udziale operatora, pula
    losowa może być w dość przewidywalnym stanie. Faktyczna ilość szumu w
    puli losowej jest wówczas poniżej ilości szacowanej. Aby przeciwdziałać
    temu efektowi, pomocne jest zapamiętywanie informacji o puli losowej
    pomiędzy kolejnymi uruchomieniami systemu. Aby działo się to automaty-
    cznie, należy dodać następujące wiersze do stosownych skryptów star-
    towych Linuksa:

      echo "Inicjowanie generatora liczb losowych w jądrze..."
      random_seed=/var/run/random-seed
      # Przechowanie wartości losowej od jednego startu systemu
      # do kolejnego startu. Ładujemy, a potem zachowujemy całą
      # pulę losową.
      if [ -f $random_seed ]; then
        cat $random_seed >/dev/urandom
      else
        touch $random_seed
      fi
      chmod 600 $random_seed
      poolfile=/proc/sys/kernel/random/poolsize
      [ -r $poolfile ] && bytes=`cat $poolfile` || bytes=512
      dd if=/dev/urandom of=$random_seed count=1 bs=$bytes

    Trzeba również dodać następujące wiersze do  stosownego  skryptu
    uruchamianego podczas zamykania systemu Linuksa:

      # Przechowanie losowych danych pomiędzy wyłączeniem a wyłą-
      # czeniem komputera. Zachowywanie puli losowej generatora.
      echo "Zachowywanie danych losowych..."
      random_seed=/var/run/random-seed
      touch $random_seed
      chmod 600 $random_seed
      poolfile=/proc/sys/kernel/random/poolsize
      [ -r $poolfile ] && bytes=`cat $poolfile` || bytes=512
      dd if=/dev/urandom of=$random_seed count=1 bs=$bytes

INTERFEJS PROC
    Pliki w katalogu /proc/sys/kernel/random (obecnym od wersji 2.3.16) są
    dodatkowym intefejsem do urządzenia /dev/random.

    Plik z prawami tylko do odczytu entropy_avail dostarcza dostępną pulę
    losową. Zazwyczaj będzie to 4096 (bitów), całość dostępnej puli.

    Plik poolsize podaje rozmiar puli losowej. Zazwyczaj - 512 (bajtów).
    Może być zmienione na dowolną wartość, dla której dostępny jest algo-
    rytm. Obecnie możliwe wartości to: 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048.

    Plik read_wakeup_threshold zawiera liczbę bitów entropii potrzebnej do
    obudzenia procesu, który zasnął, czekając na entropię z pliku /dev/ran-
    dom. Domyślnie - 64. Plik write_wakeup_threshold zawiera liczbę bitów
    entropii poniżej której zostanie uśpiony proces, który wykona select()
    lub poll(), aby otworzyć do zapisu urządzenie /dev/random. Wartości te
    mogą być zmienione przez zapis do tych plików.

    Pliki tylko do odczytu uuid i boot_id zawierają losowe łańcuchy znaków,
    takie jak 6fd5a44b-35f4-4ad4-a9b9-6b9be13e1fe9. Pierwszy z tych plików
    jest generowany na nowo przy każdym odczycie, a drugi jest generowany
    tylko raz.

PLIKI
    /dev/random
    /dev/urandom

AUTOR
    Generator liczb losowych w jądrze został napisany przez Theodore'a Ts'o
    (tytso@athena.mit.edu).

ZOBACZ TAKŻE
    mknod (1)
    RFC 1750, "Randomness Recommendations  for  Security"  (Zalecenia
    dotyczące bezpieczeństwa losowości)

Linux               2003-10-25             RANDOM(4)

Time taken: 0.00071 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com