Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
USERMOD(8)       Polecenia Zarządzania Systemem       USERMOD(8)

NAZWA
    usermod - zmiana danych konta użytkownika

SKŁADNIA
    usermod [opcje] LOGIN

OPIS
    Polecenie usermod zmienia systemowe pliki kont, odzwierciedlając zmiany
    podane w wierszu poleceń.

OPCJE
    Polecenie usermod posiada następujące opcje:

    -a, --all
      Dodaj użytkownika do dodatkowej grupy lub grup. Może być użyte
      tylko z opcją -G.

    -c, --commentKOMENTARZ
      Nowa wartość pola komentarza dla danego użytkownika w pliku haseł.
      Zwykle jest zmieniana przy pomocy polecenia chfn(1).

    -d, --homeKAT_DOMOWY
      Nowy katalog domowy użytkownika. Jeżeli podano opcję -m, to
      zawartość aktualnego katalogu domowego zostanie przesunięta do
      nowego katalogu. Nowy katalog domowy jest tworzony jeśli nie
      istnieje.

    -e, --expiredateDATA_WAŻN
      Data, od której konto danego użytkownika zostanie wyłączone. Data
      podawana jest w formacie MM/DD/RR.

    -f, --inactiveNIEAKTYWNE
      Liczba dni po wygaśnięciu hasła do stałego wyłączenia konta.
      Wartość 0 wyłącza konto natychmiast po przeterminowaniu hasła, zaś
      wartość -1 wyłącza tę cechę. Domyślną wartością jest -1.

    -g, --gidGRUPA
      Nazwa lub numer początkowej grupy logowania użytkownika. Nazwa
      grupy musi istnieć. Numer grupy musi odnosić się do już istniejącej
      grupy. Domyślnym numerem grupy jest 1.

    -G, --groupsGRUPA1[,GRUPA2,...[,GRUPAN]]]
      A list of supplementary groups which the user is also a member of.
      Each group is separated from the next by a comma, with no
      intervening whitespace. The groups are subject to the same
      restrictions as the group given with the -g option. If the user is
      currently a member of a group which is not listed, the user will be
      removed from the group. This behaviour can be changed via the -a
      option, which appends the user to the current supplementary group
      list.

    -l, --loginNOWY_LOGIN
      The name of the user will be changed from LOGIN to NEW_LOGIN.
      Nothing else is changed. In particular, the user's home directory
      name should probably be changed manually to reflect the new login
      name.

    -L, --lock
      Zablokuj hasło użytkownika. Opcja ta powoduje wstawienie '!' na
      początku zakodowanego hasła. Opcji tej nie można używać z opcjami
      -p or -U.

      Note: if you wish to lock the account (not only access with a
      password), you should also set the EXPIRE_DATE to 1.

    -o, --non-unique
      When used with the -u option, this option allows to change the user
      ID to a non-unique value.

    -p, --passwordHASŁO
      The encrypted password, as returned by crypt(3).

    -s, --shellSHELL
      Nazwa nowej powłoki (shell) użytkownika. Ustawienie tego pola na
      puste powoduje, że system wybierze domyślną powłokę logowania.

    -u, --uidUID
      The numerical value of the user's ID. This value must be unique,
      unless the -o option is used. The value must be non-negative.
      Values between 0 and 999 are typically reserved for system
      accounts. Any files which the user owns and which are located in
      the directory tree rooted at the user's home directory will have
      the file user ID changed automatically. Files outside of the user's
      home directory must be altered manually.

    -U, --unlock
      Odblokowuje hasło użytkownika. Opcja ta powoduje usuniecie '!' z
      początku zakodowanego hasła. Opcji tej nie można używać z opcjami
      -p lub -L.

      Note: if you wish to unlock the account (not only access with a
      password), you should also set the EXPIRE_DATE (for example to
      99999, or to the EXPIRE value from /etc/default/useradd).

OSTRZEŻENIA
    Polecenie usermod nie pozwola na zmianę nazwy zalogowanego użytkownika.
    Jeśli zmieniany jest numeryczny identyfikator użytkownika procesu to
    musisz się upewnić, że w trakcie wykonywania tego polecenia użytkownik
    nie wykonuje żadnego procesu. Właśniciela plików crontab musisz zmienić
    ręcznie. Właśniciela zadań at musisz zmienić ręcznie. Jakiekolwiek
    zmiany dotyczące NIS musisz wykonać na serwerze NIS.

CONFIGURATION
    The following configuration variables in /etc/login.defs change the
    behavior of this tool:

    MAIL_DIR (string)
      The mail spool directory. This is needed to manipulate the mailbox
      when its corresponding user account is modified or deleted. If not
      specified, a compile-time default is used.

    MAIL_FILE (string)
      Defines the location of the users mail spool files relatively to
      their home directory.

    The MAIL_DIR and MAIL_FILE variables are used by useradd, usermod, and
    userdel to create, move, or delete the user's mail spool.

    MAX_MEMBERS_PER_GROUP (number)
      Maximum members per group entry. When the maximum is reached, a new
      group entry (line) is started in /etc/group (with the same name,
      same password, and same GID).

      The default value is 0, meaning that there are no limits in the
      number of members in a group.

      This feature (split group) permits to limit the length of lines in
      the group file. This is useful to make sure that lines for NIS
      groups are not larger than 1024 characters.

      If you need to enforce such limit, you can use 25.

      Note: split groups may not be supported by all tools (even in the
      Shadow toolsuite. You should not use this variable unless you
      really need it.

PLIKI
    /etc/group
      Informacje o grupach użytkowników.

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkowników.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o użytkownikach.

ZOBACZ TAKŻE
    chfn(1), chsh(1), passwd(1), crypt(3), gpasswd(8), groupadd(8),
    groupdel(8), groupmod(8), login.defs(5), useradd(8), userdel(8).

Polecenia Zarządzania Systemem  12/06/2009            USERMOD(8)

Time taken: 0.00092 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com