Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
uux(1)                                 uux(1)

NAZWA
    uux - Zdalne wywołanie polecenia poprzez UUCP

SKŁADNIA
    uux [opcje] polecenie

OPIS
    uux jest używane do wykonania zadanego polecenia na zdalnym systemie
    lub do wykonania polecenia na systemie lokalnym z użyciem plików ze
    zdalnych systemów. Podane polecenie nie jest wywoływane natychmiastowo;
    żądanie jest kolejkowane do czasu gdy demon uucico(8) nie zadzwoni do
    odpowiedniego  systemu i jej nie wykona. Demon jest uruchomiany
    automatycznie, chyba że zostanie podana opcja -r lub --nouucico.

    Właściwe wykonanie polecenia jest dokonywane przez demona uuxqt(8).

    Argumenty plikowe mogą być zebrane z systemów zdalnych, a także ze
    standardowego wejścia. Standardowe wyjście może być przekierowane do
    pliku na zdalnym systemie.

    Nazwa polecenia może być poprzedzona nazwą  systemu,  zakończoną
    wykrzyknikiem, jeśli ma ono być wykonane na zdalnym systemie. Pusta
    nazwa systemu jest brana za nazwę systemu lokalnego.

    Argumenty zawierające wykrzyknik są uważane za nazwy plików.  Przed
    wykrzyknikiem znajduje się nazwa systemu, na którym leży dany plik, a
    za wykrzyknikiem - ścieżka do tego pliku. Pusta nazwa systemu oznacza
    system lokalny; taki zapis musi być użyty przy transferowaniu pliku
    lokalnego do polecenia wywoływanego na zdalnym systemie. Jeśli ścieżka
    nie jest ścieżką bezwzględną, zostanie dołączona do bieżącego katalogu
    roboczego systemu lokalnego; rezultat nie musi być znaczący dla zdal-
    nego systemu. Ścieżka może zaczynać się od ~/ - wówczas jest względna
    w stosunku do publicznego katalogu UUCP (zwykle /usr/spool/uucppublic)
    na odpowiednim systemie. Ścieżka może się zaczynać od ~nazwa, wówczas
    względna w stosunku do katalogu domowego użytkownika o podanej nazwie,
    na danym systemie.

    Standardowe wyjście i wejście można przekierowywać jak zwykle. Nazwy
    plików z nimi kojarzonych mogą zawierać wykrzykniki, wskazujące system.
    Zauważ, że znaki przekierowania podczas przekazywania do uux muszą być
    cytowane i nie powinno się dopuszczać do interpretowania ich przez
    powłokę. Przekierowanie dopisujące (>>) nie działa.

    Wszystkie podane pliki są przed wywołaniem polecenia zbierane do poje-
    dynczego katalogu. Znaczy to, że każdy plik musi mieć inną nazwę. Np,
      uux 'sys1!diff sys2!~user1/foo sys3!~user2/foo >!foo.diff'
    nie powiedzie się, ponieważ obydwa pliki zostaną skopiowane na sys1 i
    zapisane pod tą samą nazwą foo.

    Dla zapobieżenia interpretacji wykrzykników można cytować argumenty za
    pomocą nawiasów. Przydaje się to podczas wywoływania polecenia uucp na
    zdalnym systemie.

    Żądanie wywołania pustego polecenia (np. uux sys!) nie stworzy pliku
    poll'ującego na dany system.

OPCJE
    uux przyjmuje następujące opcje:

    -, -p, --stdin
      Odczytuje standardowe wejście i używa go jako standardowego
      wejścia dla wywoływanego polecenia.

    -c, --nocopy
      Nie kopiuje plików lokalnych do katalogu kolejkowego. Tak jest
      domyślnie. Jeśli zostaną one usunięte przed przetworzeniem przez
      demon uucico(8), kopiowanie nie powiedzie się. Pliki muszą być
      odczytywalne przez demona uucico(8), a także przez użytkownika
      wywołującego uux.

    -C, --copy
      Kopiuje pliki lokalne do katalogu kolejkowego.

    -l, --link
      Tworzy dowiązania do plików lokalnych w katalogu kolejkowym. Jeśli
      nie można utworzyć dowiązania do pliku, ponieważ leży on na innym
      urządzeniu, zostanie skopiowany, chyba że podano jedną z opcji -c
      lub --nocopy (innymi słowy, użycie opcji --link przełącza domyślny
      tryb z --nocopy na --copy). Jeśli pliki zostaną zmienione przed
      przetworzeniem przez demona uucico(8), użyte zostaną  wersje
      zmienione. Pliki musza być odczytywalne dla demona uucico(8), oraz
      dla użytkownika wywołującego uux.

    -g poziom, --grade poziom
      Ustawia poziom polecenia transferu plików. Zadania wyższego stop-
      nia są wykonywane jako pierwsze. Poziomy przyjmują wartości 0 ...
      9 A ... Z a ... z od najwyższego do najniższego.

    -n, --notification=no
      Nie wysyła listów o stanie zadania, nawet jeśli się nie powiedzie.

    -z, --notification=error
      Wysyła informacje o błędach w zadaniu. Dla wielu demonów uuxqt,
      łącznie z Taylor UUCP uuxqt, jest to akcja domyślna; dla nich
      opcja --notification=error nie daje żadnego rezultatu. Jednak
      niektóre demony uuxqt wysyłają pocztę,  jeśli  zadanie  się
      powiedzie, chyba że użyje się opcji --notification=error, a parę
      innych demonów uuxqt w ogóle nie będzie wysyłać listów jeśli
      zdanie się powiedzie, o ile nie będzie ustawiona opcja --notifica-
      tion=error.

    -r, --nouucico
      Nie uruchamia demona uucico(8) natychmiast; zamiast tego po prostu
      kolejkuje żądanie do dalszego przetworzenia.

    -j, --jobid
      Wypisuje na standardowym wyjściu identyfikatory zadań. Identyfika-
      tory są generowane dla każdej operacji kopiowania plików, wyma-
      ganej do dokonania operacji. Kopie te moga być unieważniane przez
      przekazanie identyfikatorowi zadania opcji --kill programu uus-
      tat(1), która uniemożliwi dokonanie wywołania.

    -a adres, --requestor adres
      Zgłasza stan zadania na podany adres e-mail.

    -x typ, --debug typ
      Włącza dany rodzaj diagnostyki. Rozpoznawane są następujące:
      abnormal, chat, handshake, uucp-proto, proto, port,  config,
      spooldir, execute, incoming, outgoing. Dla uux znaczenie mają
      tylko abnormal, config, spooldir i execute.

      Po podzieleniu przecinkami, można podać wiele rodzajów, a opcja
      --debug może pojawić się wiele razy. Można również podać liczbę,
      która włączy kolejne rodzaje powyższej listy; np, --debug 2 jest
      równoważne --debug abnormal,chat.

    -I plik, --config plik
      Wskazuje plik konfiguracyjny, z którego ma korzystać program.
      Opcja ta może być niedostępna, zależnie od tego, jak skompilowano
      uux.

    -v, --version
      Wypisuje wersję i kończy pracę.

    --help
      Wypisuje informację o sposobie użycia i kończy pracę.

PRZYKŁADY
    uux -z - sys1!rmail user1
    Wywołuje polecenie ,,rmail user1'' na systemie sys1, podając za stan-
    dardowe wejście to, co podano uux jako standardowe wejście. Jeśli
    pojawi się błąd, wysyła wiadomość za pomocą klienta mail(1).

    uux 'diff -c sys1!~user1/file1 sys2!~user2/file2 >!file.diff'
    Ściąga dwa nazwane pliki z systemu sys1 i systemu sys2 i wywołuje diff,
    a następnie wkłada wynik do bieżącego katalogu. Bieżący katalog musi
    być dostępny do zapisu dla demona uuxqt(8).

    uux 'sys1!uucp ~user1/file1 (sys2!~user2/file2)'
    Wywołuje na systemie sys1 uucp i kopiuje plik file1 (z systemu sys1) na
    sys2. Ten przykład pokazuje zastosowanie nawiasów do cytowania.

OGRANICZENIA
    Zdalny system może nie pozwalać na wywoływanie niektórych poleceń.
    Wiele zdalnych systemów zezwala tylko na wywoływanie rmail i rnews.

    Niektóre z opcji są zależne od zdolności demona uuxqt (8) na zdalnym
    systemie.

PLIKI
    Nazwy plików można zmieniać podczas kompilacji lub w pliku konfigura-
    cyjnym, więc poniższe są tylko przybliżeniami.

    /usr/lib/uucp/config - Plik konfiguracyjny.
    /usr/spool/uucp - Katalog kolejkowy UUCP.
    /usr/spool/uucp/Log - Plik logu UUCP.
    /usr/spool/uucppublic - Domyślny katalog publiczny UUCP.

ZOBACZ TAKŻE
    mail(1), uustat(1), uucp(1), uucico(8), uuxqt(8)

BŁĘDY
    Nie można odwoływać się do plików między wieloma systemami.

    --jobid tworzy zbyt wiele identyfikatorów i nie ma możliwości anulowa-
    nia lokalnego wywołania wymagającego zdalnych plików.

AUTOR
    Ian Lance Taylor (ian@airs.com)

                Taylor UUCP 1.06             uux(1)

Time taken: 0.00042 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com