Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
STDARG(3)        Podręcznik programisty Linuksa        STDARG(3)

NAZWA
    stdarg - listy zmiennych argumentów

SKŁADNIA
    #include <stdarg.h>

    void va_start(va_list ap, last);
    type va_arg(va_list ap, type);
    void va_end(va_list ap);
    void va_copy(va_list dest, va_list src);

OPIS
    Funkcję można wołać z różną liczbą argumentów, różnych typów. Plik
    nagłówkowy stdarg.h deklaruje typ va_list i definiuje trzy makra,
    iterujące poprzez listę argumentów, których liczba i typy nie są znane
    wywołanej funkcji.

    Wywołana funkcja musi zadeklarować obiekt typu va_list, który jest
    używany przez makra va_start, va_arg i va_end.

  va_start
    Makro va_start inicjuje ap do dalszego użytku przez va_arg i va_end, i
    musi być wywołane jako pierwsze.

    Parametr last jest nazwą ostatniego parametru przed zmienną listą argu-
    mentów, czyli ostatnim parametrem, którego typ był funkcji znany.

    Ponieważ adres tego parametru jest używany w makrze va_start, nie
    powinien on być deklarowany jako zmienna rejestrowa, funkcja czy typ
    tablicowy.

  va_arg
    Makro va_arg rozwija się do wyrażenia, które ma typ i wartość
    następnego argumentu w wywołaniu. Parametr  ap  to  va_list  ap
    zainicjowany przez va_start. Każde wywołanie va_arg zmienia ap tak, że
    następne wywołanie zwraca następny argument. Parametr type Jest nazwą
    typu, podaną tak że typ wskaźnika do obiektu, który ma podany typ można
    uzyskać przez dodanie * do type.

    Pierwsze użycie makra va_arg po va_start zwraca argument za last(ostat-
    nim). Kolejne wywołania zwracają wartości pozostałych argumentów.

    Jeśli nie ma następnego argumentu lub jeśli type nie jest zgodny z
    rzeczywistym typem następnego argumentu, pojawią się losowe błędy.

    Jeśli ap zostanie przekazane do funkcji używającej va_arg(ap,type), to
    wartość ap po zakończeniu tej funkcji będzie nieokreślona.

  va_end
    Każdemu wywołaniu va_start musi odpowiadać wywołanie va_end w obrębie
    tej samej funkcji. Po wywołaniu va_end(ap)  wartość  ap  będzie
    nieokreślona. Lista może być przetwarzana wielokrotnie, przy czym każde
    przetworzenie musi być zawarte pomiędzy va_start a va_end. va_end może
    być zarówno makrem, jak i funkcją.

  va_copy
    Oczywista implementacja zawierałaby wskaźnik va_list do ramki stosu
    funkcji o zmiennej liczbie argumentów. Przy takiej konfiguracji (jak
    dotąd, najpowszechniejszej) nie ma żadnych przeciwskazań wobec podstaw-
    ienia
           va_list aq = ap;
    Niestety, są również systemy, które robią to poprzez tablicę wskaźników
    (o długości 1) i wtedy niezbędne jest
           va_list aq;
           *aq = *ap;
    Wreszcie, w systemach, które przekazują parametry w rejestrach, może
    okazać się koniecznym przydzielenie pamięci przez va_start, prze-
    chowanie tam parametrów, jak też wskazań, który parametr jest następny,
    tak aby va_arg mogło przejść całą listę. Wówczas va_end może wreszcie
    zwolnić przydzieloną w tym celu pamięć. Aby dostosować się do tej
    sytuacji, C99 dodaje makro va_copy, tak aby powyższe przypisanie mogło
    byc zastąpione przez
           va_list aq;
           va_copy(aq, ap);
           ...
           va_end(aq);
    Każdemu wywołaniu va_copy musi odpowiadać wywołanie va_end w obrębie
    tej samej funkcji. Niektóre systemy nie udostępniające va_copy posi-
    adają zamiast tego __va_copy, gdyż ta nazwa była używana w szkicowej
    propozycji standardu.

PRZYKŁADY
    Funkcja foo pobiera łańcuch znaków formatujących i wypisuje argumenty z
    nimi związane w oparciu o typ argumentu.
       #include <stdio.h>
       #include <stdarg.h>

       void foo(char *fmt, ...) {
          va_list ap;
          int d;
          char c, *p, *s;

          va_start(ap, fmt);
          while (*fmt)
            switch(*fmt++) {
            case 's':      /* napis */
               s = va_arg(ap, char *);
               printf("string %s\n", s);
               break;
            case 'd':      /* int */
               d = va_arg(ap, int);
               printf("int %d\n", d);
               break;
            case 'c':      /* char */
                   /* występuje tu potrzeba rzutowania, gdyż va_arg
                     pobiera w pełni awansowane typy */
               c = (char) va_arg(ap, int);
               printf("char %c\n", c);
               break;
            }
          va_end(ap);
       }

ZGODNE Z
    Makra  va_start, va_arg, i va_end są zgodne z ANSI X3.159-1989
    (``C89''). C99 definiuje makro va_copy.

KOMPATYBILNOŚĆ
    Makra te nie są zgodne z historycznymi makrami, które zastąpiły. Zgodna
    wstecznie wersja znajduje się w pliku nagłówkowym varargs.h.

PORÓWNANIE
    Historyczna konfiguracja to:
       #include <varargs.h>

       void foo(va_alist) va_dcl {
           va_list ap;

           va_start(ap);
           while(...) {
               ...
               x = va_arg(ap, type);
               ...
           }
           va_end(ap);
       }
    W niektórych systemach, va_end zawiera zamykający '}' odpowiadający '{'
    w va_start, tak żeby obydwa makra musiały wystąpić w tej samej funkcji
    w dozwolony sposób.

USTERKI
    W przeciwieństwie do makr varargs, makra stdarg nie zezwalają pro-
    gramistom na tworzenie funkcji bez ustalonych argumentów. Problem ten
    powoduje utrudnienia podczas konwersji kodu varargs na kod stdarg, a
    także utrudnia tworzenie funkcji, które mają za zadanie jedynie
    przekazać wszystkie swoje argumenty do funkcji pobierającej argument
    va_list, takiej jak vfprintf(3).

                 2001-10-14             STDARG(3)

Time taken: 0.00050 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com