Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
VIM(1)                                 VIM(1)

NAME
    vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty

SYNOPSIS
    vim [opcje] [plik ..]
    vim [opcje] -
    vim [opcje] -t znacznik
    vim [opcje] -q [plik błędu]

    ex
    view
    gvim gview evim eview
    rvim rview rgvim rgview

OPIS
    Vim jest edytorem tekstu kompatybilnym z Vi. Może być używany do edycji
    wszelkiego rodzaju plików tekstowych. Użyteczny zwłaszcza przy edycji
    programów.

    Posiada wiele usprawnień w porównaniu z Vi: wielo poziomowe cofanie
    zmian, wiele okien i buforów, podświetlanie składni, edycja linii
    poleceń, uzupełnianie nazw plików, pomoc on-line, wizualna selekcja,
    itd. Zobacz ":help vi_diff.txt" dla podsumowania różnić pomiędzy Vimem
    i Vi.

    W czasie korzystania z Vima można uzyskać obszerną pomoc z systemu
    pomocy on-line dzięki poleceniu ":help". Zobacz rozdział POMOC ON-LINE
    poniżej.

    Najczęściej Vim jest uruchamiany do edycji pojedynczego pliku polece-
    niem

      vim plik

    Bardziej ogólnie Vim jest uruchamiany poprzez:

      vim [opcje] [lista plików]

    Jeśli brak listy plików edytor rozpocznie z pustym buforem. W innym
    wypadku istnieje dokładnie jedna z czterech możliwości by wybrać jeden
    lub więcej plików do edycji.

    plik ..   Lista nazw plików. Pierwsza nazwa będzie nazwą bieżącego
          pliku, który zostanie wczytany do bufora. Kursor zostanie
          umieszczony w pierwszym wierszu. Do kolejnych plików można
          przejść dzięki poleceniu ":next". By otworzyć plik, którego
          nazwa zaczyna się od myślnika  należy  listę  plików
          poprzedzić "--".

    -      Plik do edycji jest wczytany ze standardowego wejścia.
          Polecenia są odczytywane ze standardowego wyjścia błędów,
          którym powinien być terminal (tty).

    -t {znacznik}
          Plik do edycji i początkowa pozycja kursora zależy od
          "znacznika", rodzaju etykiety goto. {znacznika} szuka się
          w pliku tags, związany z nim plik staje się plikiem
          bieżącym i wykonuje się powiązane polecenie.  Zazwyczaj
          używa się tego sposobu dla programów w C, w których wypadku
          {znacznik} powinien być nazwą funkcji. W efekcie plik zaw-
          ierający określoną funkcję staje się plikiem bieżącym a
          kursor jest umieszczony na początku funkcji. Zobacz ":help
          tag-commands".

    -q [plik_błędów]
          Zacznij w trybie quickFix. Plik [plik_błędów] zostaje zin-
          terpretowany i pokaże się pierwszy błąd. Jeśli brak opcji
          [plik_błędów] nazwa pliku zostanie pobrana z opcji sys-
          temów.  Do kolejnych błędów można przeskoczyć  dzięki
          poleceniu ":cn". Zobacz ":help quickfix".

    W zależności od wywołania Vim zachowuje się inaczej (program może być
    cały czas tym samym plikiem).

    vim    "Normalny" sposób, wszystko jest domyślne.

    ex    Zacznij w trybie Ex. Przejdź do trybu Normalnego poleceniem
         ":vi". Można także uruchomić poprzez argument "-e".

    view   Zacznij w trybie tylko do odczytu. W ten sposób będziesz
         chroniony przed zapisywaniem pliku. Można także uruchomić
         poprzez argument "-R".

    gvim gview
         Wersja GUI.  Uruchamia nowe okno.  Można także uruchomić
         poprzez argument "-g".

    evim eview
         Wersja GUI w łatwym trybie.  Uruchamia nowe okno.  Można
         także uruchomić poprzez argument "-y".

    rvim rview rgvim rgview
         Podobnie jak powyżej, ale z ograniczeniami. Nie będzie można
         uruchomić poleceń powłoki lub zawiesić Vima.  Można także
         uruchomić poprzez argument "-Z".

OPCJE
    Opcje można podać w dowolnej kolejności, przed lub po nazwach plików.
    Opcje bez argumentów można łączyć po pojedynczym myślniku.

    +[num]   W pierwszym pliku kursor zostanie umieszczony w wierszu
          "num".  Jeśli brak "num" kursor zostanie umieszczony w
          ostatnim wierszu.

    +/{wzór}  W pierwszym pliku kursor zostanie umieszczony na pierwszym
          wystąpieniu  {wzór}.  Zobacz ":help search-pattern" by
          dowiedzieć się jakie są możliwości wzorów wyszukiwania.

    +{polecenie}

    -c {polecenie}
          {polecenie} zostanie wykonane po tym jak wczyta się pier-
          wszy plik. {polecenie} jest interpretowane jako polecenie
          Ex. Jeśli {poleceni} zawiera białe znaki musi być umieszc-
          zone w podwójnych cudzysłowach (zależy to od używanej
          powłoki). Przykład: Vim "+set si" main.c
          Uwaga: Można użyć do 10 poleceń "+" lub "-c".

    -S {plik}  {plik} zostanie zinterpretowany po wczytaniu pierwszego
          pliku.  Jest równoważne -c "source {plik}". {plik} nie
          może zaczynać się '-'. Jeśli nie podano {plik} zostanie
          użyty "Session.vim" (działa tylko wtedy jeśli -S jest
          ostatnim argumentem).

    --cmd {polecenie}
          Podobne do "-c", ale polecenie jest wykonywane tuż przed
          interpretacją jakiegokolwiek pliku vimrc. Można użyć do 10
          takich poleceń, niezależni od poleceń od "-c"

    -A     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem dla języków
          arabskich (edycja od prawej do lewej i arabska mapa klaw-
          iatury) ta opcja uruchamia Vima w trybie arabskim, np.
          ustawia się opcja 'arabic'. W innym wypadku pojawi się
          komunikat błędu i Vim zakończy działanie.

    -b     Tryb binarny. Ustawi się kilka opcji, które umożliwią
          edycję plików binarnych lub wykonywalnych.

    -C     Kompatybilny. Ustawia opcję 'compatible'. W ten sposób Vim
          będzie zachowywał się jak Vi, nawet jeśli istnieje plik
          .vimrc.

    -d     Uruchom w trybie diff.  Powinno być dwa lub trzy nazwy
          plików jako argumenty. Vim otworzy wszystkie te pliki i
          pokaże różnice między nimi. Działa jak vimdiff(1).

    -d {urządzenie}
          Otwórz {urządzenie} by używać jako terminal. Tylko na
          Amidze. Przykład: "-d con:20/30/600/150".

    -D     Debugowanie. Przejdź do trybu debugowanie wykonując pier-
          wsze polecenie ze skryptu.

    -e     Uruchom Vima w trybie Ex, działa tak samo jakby wywołano
          program jako "ex".

    -E     Uruchom Vima w ulepszonym trybie Ex, działa tak samo jakby
          wywołano program jako "exim".

    -f     Pierszy plan. Dla wersji GUI. Vim nie nie oddzieli się od
          powłoki w jakiej został uruchomiony. Na Amidze Vim nie jest
          uruchomiony ponownie by otworzyć nowe okno. Opcja powinna
          być użyta kiedy Vim jest wywoływany przez program, który ma
          zaczekać na koniec sesji (np. mail). Na Amidze polecenia
          ":sh" i ":!" nie będą działać.

    --nofork  Pierwszy plan. Dla wersji GUI. Vim nie oddzieli się od
          powłoki w jakiej został uruchomiony.

    -F     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem FKMAP dla edycji
          tekstów od prawej do lewej i mapowania klawiatury Farsi, ta
          opcja uruchomi Vima w trybie Farsi, np. zostawią ustawione
          opcje 'fkmap' i 'rightleft'. W innym wypadku pojawi się
          komunikat błędu i Vim zakończy działanie.

    -g     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem dla GUI ta opcja
          uruchomi GUI. W innym wypadku pojawi się komunikat błędu i
          Vim zakończy działanie.

    -h     Wyświetli krótką pomoc o argumentach linii poleceń i opc-
          jach. Potem Vim zakończy działanie.

    -H     Jeśli Vim został skompilowany ze wsparciem RIGHTLEFT dla
          edycji od prawej do lewej oraz ma mapowanie klawiatury dla
          hebrajskiego, ta opcja uruchomi Vima w trybie hebrajskim,
          np. ustawi opcje 'hkmap' i 'rightleft'. W innym wypadku
          pojawi się komunikat błędu i Vim zakończy działanie.

    -i {viminfo}
          Kiedy Vim używa pliku viminfo ta opcja wskaże jakiego pliku
          użyć zamiast domyślnego "~/.viminfo".  Można też ominąć
          użycie pliku .viminfo przez podanie nazwy "NONE".

    -L     To samo co -r.

    -l     Tryb Lisp. Ustawia opcje 'lisp' i 'showmatch'.

    -m     Zmiana pliku jest niemożliwa.  Przestawia opcję 'write'.
          Można cały czas zmienić zawartość bufora, ale zapisanie
          pliku nie jest możliwa.

    -M     Opcje 'modifiable' i 'write' zostaną wyłączone, tak więc
          zmiany w pliku oraz ich zapisanie nie są możliwe. Można
          wartość tych opcji zmienić.

    -N     Tryb niekompatibylny. Przestawia opcję 'compatible'. Dzięki
          temu Vim będzie zachowywał się odrobinę lepiej, ale mniej
          zgodznie z Vi nawet jeśli nie istnieje plik .vimrc.

    -n     Nie powstanie plik wymiany. Odzyskanie pliku po wypadku nie
          będzie możliwe. Wygodne jeśli instnieje potrzeba edycji na
          bardzo wolnym medium (np.  dyskietce). Ten cel można
          osiągnąć także przez ":set uc=0". Można odwrócić przez
          ":set uc=200".

    -nb     Uruchom jako serwer edytora dla NetBeans. Zobacz dokumen-
          tację by dowiedzieć się więcej.

    -o[N]    Otwórz N okien w stosie. Kiedy brak N, otwórz jedno okno
          dla każdego pliku.

    -O[N]    Otwórz N okien obok siebie. Kiedy brak N, otwórz jedno
          okno dla każdego pliku.

    -p[N]    Otwórz N kart.  Kiedy brak N, otwórz jedną kartę dla
          każdego pliku.

    -R     Tryb tylko do odczytu.  Zostanie ustawiona opcja 'read-
          only'. Cały czas można zmieniać bufor, ale będzie istniała
          blokada przed przypadkowym zapisaniem pliku. Jeśli chcesz
          zapisać plik dodaj wykrzyknik do polecenia Ex, np. ":w!".
          Opcja -R implikuje opcję -n (zobacz poniżej). Opcja 'read-
          only' może zostać przestawiona poprzez ":set noro". Zobacz
          ":help 'readonly'".

    -r     Wypisz listę plików wymiany razem z informacjami o nich.

    -r {plik}  Tryb odzyskiwania danych. Plik wymiany zostanie wykorzys-
          tany do odzyskania gwałtownie przerwanej sesji. Plik wymi-
          any to plik z taką samą nazwą co plik oryginalny z dodanym
          ".swp". Zobacz ":help recovery".

    -s     Tryb cichy. Rozpoczęty tylko kiedy uruchomiony jako "Ex"
          lub opcja "-e" została podana przed opcją "-s".

    -s {skrypt} Zostanie wczytany plik {skrypt}.  Znaki w pliku zostaną
          zinterpretowane  jakby były wpisywane.  To samo można
          osiągnąć poprzez polecenie ":source! {skrypt}".  Jeśli
          osiągnięto koniec pliku zanim edytor zakończył działanie,
          dalsze znaki odczytywane są z klawiatury.

    -T {terminal}
          Przekazuje Vimowi nazwę terminalu jakiego używasz.  Wyma-
          gane tylko wtedy jeśli nie działa automatycznie. Powinien
          być to terminal znany Vimowi (builtin) lub zdefiniowany w
          plikach termcap lub terminfo.

    -u {vimrc} Użyj poleceń z pliku {vimrc} w czasie uruchamiania. Wszys-
          tkie inne możliwe pliki uruchamiania zostaną pominięte.
          Używaj do edytowania plików specjalnych. Można pominąć
          także wszystkie możliwe pliki uruchamiania poprzez podanie
          nazwy "NONE".  Zobacz ":help initialization" by poznać
          więcej szczegółów.

    -U {gvimrc} Użyj poleceń z pliku {gvimrc} w czasie uruchamiania GUI.
          Wszystkie inne możliwe pliki uruchamiania GUI zostaną
          pominięte. Można pominąć także wszystkie możliwe pliki
          uruchamiania GUI poprzez podanie nazwy "NONE". Zobacz
          ":help gui-init" by poznać więcej szczegółów.

    -V[N]    Tryb gadatliwy. Wypisz wiadomości o tym jaki pliki są wczy-
          tywane i o informacjach pobieranych i dodawanych do pliku
          viminfo. Opcjonalny argument N jest wartością 'verbose'.
          Domyślnie 10.

    -v     Uruchom Vima w trybie Vi, tak jakby program był nazwany
          "vi". Ma znaczenie tylko wtedy jeśli program nazwany jest
          "ex".

    -w {plik}  Wszystkie wciśnięcia klawiszy, aż do zakończenia działania
          programu, są zapisywane w {plik} .  Użyteczne jeśli chce
          się stworzyć skrypt do użycia z "vim -s" lub ":source!".
          Jeśli {plik} istnieje, znaki są dopisywane.

    -W {plik}  Podobnie do -w, ale istniejący plik jest nadpisywany.

    -x     Użyj szyfrowania podczas zapisywania plików. Zostaniesz
          poproszony o podanie klucza.

    -X     Nie łącz z serwerem X. Skraca czas uruchamiania w termi-
          nalu, ale tytuł okna i schowek nie będą wykorzystywane.

    -y     Uruchom Vima w łatwym trybie, tak jakby program został
          wywołany "evim" lub "eview".  Vim będzie zachowywał się
          bardziej jak edytor kliknij-i-wpisz.

    -Z     Tryb ograniczony. Zachowuje się jakby nazwa  programu
          zaczynała się od "r".

    --     Oznacza koniec opcji.  Argumenty po tej opcji będą trak-
          towane jak nazwy plików. Używa się do otwierania plików,
          których nazwy zaczynają się od '-'.

    --echo-wid Wyłącznie GTK GUI: wypisz ID okna na standardowe wyjście.

    --help   Wyświetl informację o pomocy i zakończy, to samo co"-h".

    --literal  Potraktuj nazwy plików dosłownie i nie rozwiązuj kwanty-
          fikatorów. Nie ma znaczenia na Uniksach gdzie powłoka
          rozwiązuje kwantyfikatorów

    --noplugin Pomiń ładowanie wtyczek. Implikowane przy -u NONE.

    --remote  Połącz się z serwerem Vima i edytuj w nim resztę argu-
          mentów. Jeśli nie znaleziono serwera zostanie zgłoszony
          błąd a pliki będą otwarte w bieżącym Vimie.

    --remote-expr {wyrażenie}
          Połącz z serwerem Vima, rozwiąż w nim {wyrażenie} i wypisz
          rozwiązanie na standardowe wyjście.

    --remote-send {klawisze}
          Połącz z serwerem Vima i wyślij do niego {klawisze}.

    --remote-silent
          Tak samo jak -remote, ale bez ostrzeżenia kiedy nie
          znaleziono serwera.

    --remote-wait
          Tak samo jak -remote, ale Vim nie zakończy dopóki pliki nie
          zostaną otwarte.

    --remote-wait-silent
          Tak samo jak --remote-wait, ale bez ostrzeżenie kiedy nie
          znaleziono serwera.

    --serverlist
          Wypisz nazwy wszystkich serwerów Vima jakie można znaleźć.

    --servername {nazwa}
          Użyj {nazwa} jako nazwy serwera. Wykorzystane dla bieżącego
          Vima o ile nie połączone z argumentem --remote, wtedy jest
          to nazwa serwera do połączenia.

    --socketid {id}
          Wyłącznie GTK GUI: Użyj mechanizmu GtkPlug by uruchomić
          gvima w innym oknie.

    --version  Wypisz informację o wersji i zakończ.

POMOC ON-LINE
    By rozpocząć wpisz ":help" w Vimie Wpisz ":help temat" by uzyskać pomoc
    na określony temat. Przykład: ":help ZZ" by uzyskać pomoc na temat
    polecenia "ZZ". Użyj <Tab> i CTRL-D aby uzupełnić tematy (":help cmd-
    line-completion"). W plikach pomocy istnieją znaczniki by ułatwić
    skakanie z jednego miejsca do innego (rodzaj linków hipertekstowych,
    zobacz ":help"). Można w ten sposób zobaczyć całą dokumentację, np.
    ":help syntax.txt".

PLIKI
    /usr/share/vim/vim71/doc/*.txt
           Dokumentacja Vima Użyj ":help doc-file-list" aby uzyskać
           pełną listę.

    /usr/share/vim/vim71/syntax/syntax.vim
           Globalne uruchamianie podświetlania składni.

    /usr/share/vim/vim71/syntax/*.vim
           Pliki składni dla różnych języków.

    /usr/share/vim/vimrc
           Globalny plik uruchamiania Vima

    ~/.vimrc    Osobiste parametry uruchamiania Vima

    /usr/share/vim/gvimrc
           Globalne uruchamianie gvima.

    ~/.gvimrc   Osobiste parametry uruchamiania gvima.

    /usr/share/vim/vim71/optwin.vim
           Skrypt używany w poleceniu ":options", dobry sposób do
           przeglądania i ustawiania opcji.

    /usr/share/vim/vim71/menu.vim
           Globalne uruchamianie menu gvima.

    /usr/share/vim/vim71/bugreport.vim
           Skrypt służący do tworzenia raportów o błędach. Zobacz
           ":help bugs".

    /usr/share/vim/vim71/filetype.vim
           Skrypt do wykrywania typu pliku według jego nazwy.
           Zobacz ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim71/scripts.vim
           Skrypt do wykrywania typu pliku według jego zawartości.
           Zobacz ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/*.ps
           Pliku używane do drukowania PostScriptu.

    Najświeższe wiadomości na stronie Vima:
    <URL:http://www.vim.org/>

ZOBACZ TAKŻE
    vimtutor(1)

AUTOR
    Vim został napisany przez Brama Moolenaara z dużą pomocą innych osób.
    Zobacz ":help credits" w Vimie.
    Vim bazuje na Steviem, nad którym pracowali: Tim Thompson, Tony Andrews
    i G.R. (Fred) Walter. Mało już zostało z oryginalnego kodu.

BŁĘDY
    Prawdopodobne. Zobacz ":help todo" by poznać listę znanych problemów.

    Pamiętaj że pewna ilość problemów, które mogą być uznawane przez
    niektórych ludzi za błędy są w rzeczywistości spowodowane wiernością w
    odtwarzaniu zachowania Vi.  Jeśli sądzisz, że inne rzeczy są błędami
    "ponieważ Vi robi to inaczej", powinieneś przyjrzeć się bliżej plikowi
    vi_diff.txt (lub wpisać ":help vi_diff.txt" w Vimie). Sprawdź także
    opis opcji 'compatible' i 'cpoptions'.

                 2002 Lut 22              VIM(1)

Time taken: 0.00065 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com