Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
X25(7)         Podręcznik programisty Linuksa         X25(7)

NAZWA
    x25, PF_X25 - interfejs protokołu ITU-T X.25 / ISO-8208.

SKŁADNIA
    #include <sys/socket.h>
    #include <linux/x25.h>

    x25_socket = socket(PF_X25, SOCK_SEQPACKET, 0);

OPIS
    Gniazda X25 stanowią interfejs do warstwy pakietów protokołu X.25.
    Umożliwiają łączenie się aplikacji poprzez publiczną sieć danych X.25,
    zgodnie z opisem w zaleceniach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej
    dotyczących X25 (tryb DTE-DCE X.25). Gniazda X25 mogą również być
    stosowane do łączności bez pośrednictwa sieci X.25 (trybu DTE-DCE
    X.25), jak opisano to w ISO-8208.

    Granice komunikatów są zachowane -- odczyt z gniazda za pomocą read(2)
    spowoduje otrzymanie tej samej porcji danych, którą wyprowadzono za
    pomocą odpowiadającego mu write(2) do gniazda z drugiej  strony
    połączenia. Gdy jest potrzeba, jądro przeprowadza podział i powtórne
    złożenie długich komunikatów z wykorzystaniem bitu M X.25. Nie ma
    zakodowanego na stałe górnego ograniczenia rozmiaru komunikatu. Jed-
    nakże powtórne złożenie długiego komunikatu może się nie powieść w
    przypadku tymczasowego braku zasobów systemowych lub gdy okażą się
    istotnymi ograniczenia innych zasobów (takich jak pamięć dla gniazd czy
    ograniczenia rozmiaru bufora). Gdy zajdzie taka sytuacja, połączenia
    X.25 zostanie zainicjowane ponownie.

ADRESY GNIAZD
    Rodzina adresów gniazd AF_X25 korzysta do reprezentacji  adresów
    sieciowych ze struktury struct sockaddr_x25 zdefiniowanej w zaleceniach
    ITU-T dla X.121.

       struct sockaddr_x25 {
         sa_family_t  sx25_family; /* musi być AF_X25 */
         x25_address  sx25_addr;  /* adres X.121 */
       };

    sx25_addr zawiera tablicą znakową x25_addr[] interpretowaną  jako
    zakończony znakiem NULL łańcuch. sx25_addr.x25_addr[] składa się z
    maksymalnie 15 (nie licząc końcowego 0) znaków ASCII tworzących adres
    X.121. Dozwolone są jedynie cyfry dziesiętne od "0" do "9".

OPCJE GNIAZD
    Następujące specyficzne dla X.25 opcje gniazd można ustawiać za pomocą
    setsockopt(2) i odczytywać za pomocą getsockopt(2), gdy parametr
    poziomu (ang. level) jest ustawiony na SOL_X25.

    X25_QBITINCL
       Określa, czy bit Q X.25 (Kwalifikowany bit danych - Qualified
       Data Bit) jest dostępny dla programu użytkownika. Oczekuje argu-
       mentu całkowitego. Gdy argument ten jest ustawiony na 0 (wartość
       domyślna), bit Q nigdy nie jest  ustawiany  w  pakietach
       wychodzących, a bit Q pakietów przychodzących jest ignorowany.
       Gdy argument tjest ustawiony na 1, do każdego komunikatu odczy-
       tanego  z gniazda lub zapisanego do niego jest dołączany
       dodatkowy pierwszy bajt. Dla danych odczytanych z gniazda
       wartość 0 tego bajtu oznacza, że bity Q odpowiednich przy-
       chodzących pakietów z danymi nie były ustawione. Wartość 1
       pierwszego bajtu oznacza, że bity Q odpowiednich przychodzących
       pakietów z danymi były ustawione. Gdy pierwszy bajt danych
       zapisywanych do gniazda jest równy 1, to zostanie ustawiony bit
       Q odpowiednich wysyłanych pakietów. Gdy pierwszy bajt jest równy
       0, bit Q nie zostanie ustawiony.

USTERKI
    Mnóstwo, gdyż implementacja X.25 PLP jest CONFIG_EXPERIMENTAL.

    Ta strona podręcznika jest niekompletna.

    Nie  ma  jeszcze przeznaczonego dla programistów aplikacji pliku
    nagłówkowego; trzeba posługiwać  się  plikiem  nagłówkowym  jądra
    <linux/x25.h>. Z CONFIG_EXPERIMENTAL może wynikać niezgodność interfe-
    jsu binarnego w przyszłych wersjach.

    Zdarzenia X.25 N-Reset nie propagują się jeszcze do procesów użytkown-
    ika. Wobec tego, w przypadku wystąpienia błędu, dane mogą zostać utra-
    cone bez ostrzeżenia.

ZOBACZ TAKŻE
    socket(2), socket(7)

    Jonathan Simon Naylor: "The Re-Analysis and Re-Implementation of X.25".
    Dostępne pod URL-em
       ftp://ftp.pspt.fi/pub/ham/linux/ax25/x25doc.tgz

WERSJE
    Rodzina protokołów PF_X25 pojawiła się w Linuksie 2.2.

Linux               1998-12-01              X25(7)

Time taken: 0.00076 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com