Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
XARGS(1)                               XARGS(1)

NAZWA
    xargs - wykonaj polecenie z argumentami pobranymi ze standardowego
    wejścia

SKŁADNIA
    xargs [-0prtx] [-e[eof-str]] [-i[replace-str]] [-l[max-lines]] [-n max-
    args]  [-s  max-chars]  [-P max-procs] [--null] [--eof[=eof-str]]
    [--replace[=replace-str]]  [--max-lines[=max-lines]]  [--interactive]
    [--max-chars=max-chars] [--verbose] [--exit] [--max-procs=max-procs]
    [--max-args=max-args] [--no-run-if-empty] [--version] [--help] [polece-
    nie [argumenty-początkowe]]

OPIS
    Ta strona opisuje wersję GNU programu xargs. xargs czyta ze standard-
    owego wejścia listę argumentów rozdzielonych spacjami lub znakami nowej
    linii. Argumenty zawierające spacje mogą być ujęte w cudzysłowy.
    Następnie wykonywane jest polecenie (domyślnie /bin/echo) jeden lub
    więcej razy z argumentami-początkowymi, po których następują argumenty
    przeczytane ze standardowego wejścia. Puste linie ze standardowego
    wejścia są ignorowane.

    xargs zwraca następujące kody wyjścia:
    0 gdy polecenie zakończyło się sukcesem
    123 jeżeli którekolwiek wywołanie polecenia zakończyło się z kodem wyjścia 1-125
    124 jeżeli polecenie zakończyło się z kodem wyjścia 255
    125 jeżeli polecenie zostało zakończone przez sygnał
    126 jeżeli polecenie nie mogło być uruchomione
    127 jeżeli polecenie nie zostało znalezione
    1 jeżeli wystąpił inny błąd

  OPCJE
    --null, -0
       Nazwy plików wejściowych są zakończone znakiem o kodzie zero
       zamiast spacją, a cudzysłowy i odwrotne ukośniki nie mają spec-
       jalnego znaczenia (wszystkie znaki są brane dosłownie). Łańcuch
       końca pliku jest traktowany jak każdy inny.  Opcja  jest
       użyteczna, gdy argumenty mogą zawierać białe znaki, cudzysłowy,
       apostrofy lub odwrotne ukośniki. Ta opcja może być użyta do
       pobrania argumentów od programu GNU find uruchomionego z opcją
       -print0.

    --eof[=eof-str], -e[eof-str]
       Nadaje łańcuchowi końca pliku wartość eof-str. Jeżeli ciąg
       oznaczający  koniec  pliku  pojawi  się w jednej z linii
       wejściowych, reszta danych jest ignorowana. Jeżeli parametr eof-
       str nie zostanie podany, żaden ciąg nie jest interpretowany jako
       koniec pliku. Jeżeli opcja w ogóle nie zostanie podana, znakiem
       końca danych pliku "_".

    --help Podaje wszystkie opcje programu xargs i kończy działanie.

    --replace[=replace-str], -i[replace-str]
       Zastępuje wszystkie wystąpienia replace-str w początkowych_argu-
       mentach argumentami przeczytanym ze standardowego wejścia. Pon-
       adto, niecytowane odstępy nie separują argumentów. Jeżeli nie
       podano parametru replace-str, jego domyślną wartością staje się
       "{}" (jak dla opcji -exec programu find). Automatycznie włączane
       są opcje -x oraz -l 1.

    --max-lines[=max-lines], -l[max-lines]
       Używa co najwyżej max-lines niepustych linii danych wejściowych
       na każdy wiersz poleceń. Jeżeli nie podano parametru max-lines,
       jest on przyjmowany jako 1. Spacje na końcu linii powodują, że
       jest do niej dołączana następna linia. Automatycznie włączana
       jest opcja -x.

    --max-args=max-args, -n max-args
       Używa co najwyżej max-args argumentów na każdy wiersz poleceń.
       Jeżeli przekroczona zostanie ilość znaków (patrz opcja -s),
       użytych zostanie mniej argumentów niż max-args, chyba że podana
       zostanie opcja -x. W takim wypadku działanie programu xargs
       zostanie zakończone.

    --interactive, -p
       Prosi użytkownika o potwierdzenie przed uruchomieniem każdego
       wiersza poleceń i przeczytaniem danych z terminala. Uruchamia
       wiersz poleceń tylko wtedy, gdy odpowiedź zaczyna się od `y' lub
       `Y'. Automatycznie włącza opcję -t.

    --no-run-if-empty, -r
       Jeżeli w danych ze standardowego wejścia nie znajdują się znaki
       inne niż spacje, polecenie nie jest uruchamiane. Normalnie
       polecenie jest uruchamiane jednorazowo, nawet gdy nie odczytano
       żadnych danych.

    --max-chars=max-chars, -s max-chars
       Używa co najwyżej max-chars znaków na każdy wiersz poleceń,
       włącznie z poleceniem, argumentami początkowymi i znakami \0
       (null) na końcu każdego wiersza poleceń. Domyślna wartość jest
       tak duża, jak to możliwe, do 20k znaków.

    --verbose, -t
       Wiersz poleceń jest wypisywany na standardowe wyjście błędów
       przed wykonaniem polecenia.

    --version
       Wypisuje numer wersji xargs i kończy działanie programu.

    --exit, -x
       Kończy działanie programu, jeżeli przekroczona zostanie ilość
       znaków (patrz opcja -s).

    --max-procs=max-procs, -P max-procs
       Uruchamia co najwyżej max-procs procesów za jednym razem;
       domyślną wartością jest 1. Jeżeli max-procs jest równe 0, xargs
       uruchomi tyle procesów, ile będzie to możliwe za jednym razem.
       Używaj opcji -n razem z -P; w przeciwnym razie jest możliwe, że
       uruchomiony zostanie tylko jeden dodatkowy proces.

ZOBACZ TAKŻE
    find(1L), locate(1L), locatedb(5L), updatedb(1) Znajdowanie plików (w
    dokumentacji Info lub wydane w druku)

                                   XARGS(1)

Time taken: 0.00069 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com