Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
XXD(1)                                 XXD(1)

NAZWA
    xxd - zrzut pliku do hex lub odwrotnie

SYNOPSIS
    xxd -h[elp]
    xxd [opcje] [plik_we [plik_wy]]
    xxd -r[evert] [opcje] [plik_we [plik_wy]]

OPIS
    xxd tworzy zrzut heksowy podanego pliku na standardowe wyjście. Może
    także przetworzyć zrzut heksowy z powrotem do oryginalnej, binarnej
    formy.  Podobnie jak uuencode(1) i uudecode(1) pozwala na przekazanie
    danych binarnych w bezpiecznej w poczcie formie ASCII, ale ma zalety
    dekodowania  na  standardowe wyjście.  Ponadto można go użyć do
    przeprowadzenia łatania plików binarnych.

OPCJE
    Jeśli nie podano plik_we xxd czyta ze standardowego wejście.  Jeśli
    określono plik_wy jako znak `-' wtedy dane wejściowe czytane są ze
    standardowego wejścia. Jeśli nie podano plik_wy (lub podano jako `-'
    ), wyniki są wysyłane na standardowe wyjście.

    Pamiętaj, że użyty został "leniwy" parser, który nie sprawdza więcej
    niż pierwszej litery opcji (o ile ta nie została obdarzona parametrem).
    Spacje między jedno literowymi opcjami i ich parametrami są opcjonalne.
    Parametry opcji mogą być określone w notacji dziesiętnej, heksadecy-
    malej lub oktalnej.  Stąd -c8, -c 8, -c 010 i -cols 8 są sobie
    równoważne.

    -a | -autoskip
       przełącza autoskip: pojedyncza '*'  zastępuje  linie  nul.
       Domyślnie wyłączone.

    -b | -bits
       Przełącza do zrzutu bitowego (cyfr binarnych) zamiast heksowego.
       Opcja ta zapisuje oktety ajko osiem cyfr 1 lub 0 zamias normal-
       nego zrzutu heksowego. Każda linia jest poprzedzona przez hek-
       sadecymalny numer linii a za nim jego reprezentacja w ascii (lub
       ebcdic). Opcje linii poleceń -r, -p, -i nie działają w tym try-
       bie.

    -c cols | -cols cols
       formatuje liczbę <cols> oktetów na wiersz. Domyślnie 16 (-i: 12,
       -ps: 30, -b: 6). Maks. 256.

    -E | -EBCDIC
       zmienia kodowanie znaków w prawej kolumnie z ASCII na EBCDIC.
       Nie zmienia prezentacji heksadecymalej. Opcja nie działa w
       połączeniu z -r, -p lub -i.

    -g bajtów | -groupsize bajtów
       oddziela wyjście każdych <bajtów> bajtów (dwa heksowe znaki lub
       osiem cyfr binarnych każde) przez biały znak. Określ -g 0 by
       wyłączyć grupowanie. <Bajtów> domyślnie jest 2 w trybie normal-
       nym i 1 w trybie bitów.  Grupowanie nie działa w trybie
       postscriptu lub włączania.

    -h | -help
       wypisuje podsumowanie dostępnych poleceń i kończy działanie. Nie
       zostaje przeprowadzony żaden zrzut.

    -i | -include
       wyjście w stylu włączania pliku w C. Zostaje zapisana kompletna
       statyczna tablica definicji (nazwana według pliku wejścia), o
       ile xxd nie czyta ze standardowego wejścia.

    -l len |-len len
       zakończ po wypisaniu <len> oktetów.

    -p | -ps | -postscript | -plain
       wyjście w postcriptowym ciągłym stylu zrzutu heksowego. Znany
       także jako zwykły zrzut heksowy.

    -r | -revert
       odwróć operację: przekonwertuj (lub załataj) zrzut heksowy w
       binarkę. Jeśli nie zapisuje na standardowe wyjście, xxd zapisze
       plik wyjściowy bez obcinania go. Użyj kombinacji -r -p by
       odczytać zwykły zrzut heksadecymalny bez numerów linii  i
       określonego układu kolumn. Dodatkowe białe znaki i łamanie wier-
       szy są dozwolone wszędzie.

    -seek offset
       Kiedy użyty po -r: odwraca z <offset> dodanym do pozycji w pliku
       odnalezionym w zrzucie heksowym.

    -s [+][-]seek
       zaczyna  na <seek> bajtów abs. (lub wzg.) offsecie pliku
       wejściowego. + fRwskazuje, że seek jest względne do bieżącej
       pozycji pliku (bez znaczenia jeśli nie wczytuje ze standardowego
       wejścia). - wskazuje że seek powinno być o tyle znaków od końca
       wejścia (lub jeśli połączone z +: przezhd bieżącą pozycją pliku
       na standardowym wejściu). Bez opcji -s xxd zaczyna od bieżącej
       pozycji w pliku.

    -u   użyj wielkich liter w znakach heksowych. Domyślnie są małe
       znaki.

    -v | -version
       pokazuje wersję programu.

OSTRZEŻENIA
    xxd -r potrafi określić numery linii. Jeśli plik wyjścia jest możliwy
    do przeszukania wtedy numery linii na początku wiersza zrzutu heksowego
    mogą być nie po kolei, może brakować wierszy lub nakładać się na
    siebie. W takich wypadkach xxd użyje lseek(2) by znaleźć następną
    pozycję. Jeśli plik wyjściowy nie jest możliwy do przeszukania możliwe
    są tylko przerwy, które zostaną wypełnione bajtami null.

    xxd -r nigdy nie podaje błędów analizy. Śmieci są ignorowane.

    W czasie edycji zrzutów heksowych, proszę zauważyć że xxd -r pomija
    wszystko w linii wejścia po odczytaniu wystarczającej ilości kolumn
    danych heksadecymalnych (zobacz opcję -c). Oznacza to także, że zmiany
    w drukowanych kolumnach ascii (lub ebcdic) są zawsze ignorowane.
    Odwrócenie zwykłego (lub postscriptowego) stylu zrzutu poprzez xxd -r
    -p nie zależy od kolejności kolumn. Tutaj cokolwiej co wygląda jak para
    cyfr heks jest interpretowane.

    Zauważ różnicę między
    % xxd -i plik
    i
    % xxd -i < plik

    xxd -s +seek może być różne od xxd -s seek, ponieważ lseek(2) jest
    użyty do "przewinięcie" wejścia. '+' robi różnicę jeśli źródłem wejścia
    jest standardowe wejście i jeśli pozycja w pliku ze standardowego
    wejścia nie jest początkiem pliku w  chwili  uruchomienia  xxd.
    Następujące przykłady mogą wyjaśnić (lub bardziej zmylić!)...

    Przewiń standardowe wejście przed przeczytaniem; potrzebne ponieważ
    `cat' już odczytał do końca standardowego wejścia.
    % sh -c 'cat > zwykła_kopia; xxd -s 0 > hex_kopia' < plik

    Zrzut heksowy od pozycji pliku 0x480 (=1024+128) w przód.  Znak `+'
    oznacza "względny wobec bieżącej pozycji", stąd `128' dodaje do 1k
    gdzie zakończył dd.
    % sh -c 'dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd -s +128 > hex_snippet'
    < file

    Zrzut heksowy od pozycji pliku 0x100 ( = 1024-768) dalej.
    % sh -c 'dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd -s +-768 > hex_snippet'
    < file

    Jakkolwiek, jest to rzadka sytuacja i użycie `+' jest rzadko potrzebne.
    Autor woli monitorować działanie xxd przy pomocy strace(1) lub truss(1)
    kiedy -s jest użyte.

PRZYKŁADY
    Wypisz wszystko z wyjątkiem pierwszych trzech linii (heksowe 0x30
    bajtów) pliku
    % xxd -s 0x30 plik

    Wypisz trzy linie (heksowe 0x30 bajtów) z końca pliku
    % xxd -s -0x30 plik

    Wypisz 120 bajtów jako ciągły zrzut heksowy z 20 oktetami na linię.
    % xxd -l 120 -ps -c 20 xxd.1
    2e54482058584420312022417567757374203139
    39362220224d616e75616c207061676520666f72
    20787864220a2e5c220a2e5c222032317374204d
    617920313939360a2e5c22204d616e2070616765
    20617574686f723a0a2e5c2220202020546f6e79
    204e7567656e74203c746f6e79407363746e7567

    Zrzut heksowy z pierwszymi 120 bajtami tej strony podręcznika z 12
    oktetami na linię.
    % xxd -l 120 -c 12 xxd.1
    0000000: 2e54 4820 5858 4420 3120 2241 .TH XXD 1 "A
    000000c: 7567 7573 7420 3139 3936 2220 ugust 1996"
    0000018: 224d 616e 7561 6c20 7061 6765 "Manual page
    0000024: 2066 6f72 2078 7864 220a 2e5c  for xxd"..\
    0000030: 220a 2e5c 2220 3231 7374 204d "..\" 21st M
    000003c: 6179 2031 3939 360a 2e5c 2220 ay 1996..\"
    0000048: 4d61 6e20 7061 6765 2061 7574 Man page aut
    0000054: 686f 723a 0a2e 5c22 2020 2020 hor:..\"
    0000060: 546f 6e79 204e 7567 656e 7420 Tony Nugent
    000006c: 3c74 6f6e 7940 7363 746e 7567 <tony@sctnug

    Pokaż tylko datę z pliku xxd.1
    % xxd -s 0x36 -l 13 -c 13 xxd.1
    0000036: 3231 7374 204d 6179 2031 3939 36 21st May 1996

    Kopiuj plik_we do plik_wy i poprzedź 100 bajtami o wartości 0x00.
    % xxd plik_we | xxd -r -s 100 > plik_wy

    Podmień datę w pliku xxd.1
    % echo '0000037: 3574 68' | xxd -r - xxd.1
    % xxd -s 0x36 -l 13 -c 13 xxd.1
    0000036: 3235 7468 204d 6179 2031 3939 36 25th May 1996

    Utwórz plik o 65537 bajtach, wszystkich równych 0x00, z wyjątkiem
    ostatniego, który ma być 'A' (hex 0x41).
    % echo '010000: 41' | xxd -r > plik

    Zrzut heksowy tego pliku z autoskipem.
    % xxd -a -c 12 plik
    0000000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ............
    *
    000fffc: 0000 0000 40          ....A

    Utwórz jedno bajtowy plik zawierający pojednczą literę 'A'. Liczba po
    '-r -s' dodaje numery linii znalezione w pliku; w efekcie poprzedzające
    bajty są ukryte.
    % echo '010000: 41' | xxd -r -s -0x10000 > plik

    Użyj xxd jako filtra wewnątrz edytora takiego jak vim(1) aby uzyskać
    zrzut heksowy zakresu między markerami `a' i `z'.
    :'a,'z!xxd

    Użyj xxd jako filtra wewnątrz edytora takiego jak vim(1) by odzyskać
    binarny zrzut heksowy zakresu pomiędzy markerami `a' i `z'.
    :'a,'z!xxd -r

    Użyj xxd jako filtra wewnątrz edytora takiego jak vim(1) by odzyskać
    jedną linię zrzutu heksowego. Przejdź z kursorem na linię i wpisz:
    !!xxd -r

    Odczytaj pojednycze znaki z portu szeregowego
    % xxd -c1 < /dev/term/b &
    % stty < /dev/term/b -echo -opost -isig -icanon min 1
    % echo -n foo > /dev/term/b

ZWRACANE WARTOŚCI
    Zwracane są następujące wartości błędów:

    0   nie znaleziono błędów.

    -1   operacja nie jest wspierana ( xxd -r -i cały czas niemożliwa).

    1   błąd w czasie analizowania opcji.

    2   problemy z plikiem wejściowym.

    3   problemy z plikiem wyjściowym.

    4,5  żądana pozycja jest nieosiągalna.

ZOBACZ TAKŻE
    uuencode(1), uudecode(1), patch(1)

OSTRZEŻENIA
    Dziwaczność narzędzi dorównuje dziwaczności mózgu twórcy.  Używaj
    wyłącznie na własną odpowiedzialność. Kopiuj pliki. Analizuj je. Stań
    się czarodziejem.

WERSJA
    Strona podręcznika opisuje xxd w wersji 1.7

AUTOR
    (c) 1990-1997 by Juergen Weigert
    <jnweiger@informatik.uni-erlangen.de>

    Kopiuj do woli i podaj moje dane,
    zarabiaj pieniądze i dziel się ze mną,
    trać pieniądze i nie miej do mnie pretensji.

    Strona podręcznika zapoczątkowana przez Tony'ego Nugenta
    <tony@sctnugen.ppp.gu.edu.au> <T.Nugent@sct.gu.edu.au>
    Małe zmiany: Bram Moolenaar. Redakcja: Juergen Weigert.

Strona podręcznika dla xxd    Sierpień 1996             XXD(1)

Time taken: 0.00072 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com