Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
YACC(1)                                YACC(1)

NAZWA
    Yacc - generator analizatorów składni LALR(1)

SKŁADNIA
    yacc [ -dlrtv ] [ -b przedrostek_pliku ] [ -p przedrostek_symbolu ]
    nazwapliku

OPIS
    Yacc czyta opis gramatyki z pliku nazwapliku i generuje dla niej anal-
    izator składni LR(1). Analizatory składają się z zestawu tabel analizy
    LALR(1) i procedury sterującej napisanej w języku C.  Yacc zazwyczaj
    zapisuje tabele analizy i funkcję sterującą do pliku y.tab.c.

    Dostępne są następujące opcje:

       -b przedrostek_pliku
           Opcja -b zmienia przedrostek, który jest doklejany do
           wyjściowych nazw plików. Nowym przedrostkiem staje się
           przedrostek_pliku.  Domyślnym przedrostkiem jest znak y.

       -d   Opcja -d powoduje zapisanie pliku nagłówkowego y.tab.h.

       -l   Jeśli nie poda się opcji -l, yacc wstawi do generowanego
           kodu dyrektywy #line. Dyrektywy te umożliwiają kompila-
           torowi C wiązanie błędów w generowanym kodzie z oryginal-
           nym kodem użytkownika. Jeśli podana jest opcja -l, yacc
           nie będzie wstawiał dyrektyw #line.  Dyrektywy #line,
           podawane przez użytkownika zostaną zachowane.

       -p przedrostek_symbolu
           Opcja -p zmienia przedrostek doklejany do symboli gen-
           erowanych przez yacc na łańcuch określony przez prze-
           drostek_symbolu.  Domyślnym przedrostkiem jest łańcuch
           yy.

       -r   Opcja -r powoduje, że yacc tworzy oddzielne pliki z kodem
           i tabelami. Plik z kodem jest nazywany y.code.c, a plik z
           tabelami y.tab.c.

       -t   Opcja -t zmienia dyrektywy preprocesora, generowane przez
           yacc tak, że do skompilowanego kodu zostaną załączone
           instrukcje debuggujące.

       -v   Opcja -v powoduje wyświetlenie czytelnego dla człowieka
           opisu generowanego analizatora do pliku y.output.

    Jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa TMPDIR, to łańcuch wskazany
    przez TMPDIR będzie używany jako nazwa katalogu plików tymczasowych.

PLIKI
    y.code.c
    y.tab.c
    y.tab.h
    y.output
    /tmp/yacc.aXXXXXX
    /tmp/yacc.tXXXXXX
    /tmp/yacc.uXXXXXX

DIAGNOSTYKA
    Jeśli istnieją nieredukowalne reguły, to ich liczba jest zgłaszana na
    stderr.  Jeśli istnieją konflikty z LALR(1), to ich liczba zgłaszana
    jest na stderr.

4.3 Berkeley Distribution    15 lipca 1990             YACC(1)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com